ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ
ހޭޓް ސްޕީޗްގެ ގޮތުގައި ޕޯސްޓްތައް ކޮށްފައިވާ 50ށް ވުރެ ގިނަ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު ފުހުންނަށް ހުށަހަޅައިފިން: އެމްޑީޕީ
 
މި މައްސަލައިގައި ސީދާ ތުހުމަތުކުރެވޭ 5 މީހަކު މިހާތަނަށް ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައި
 
ފައިނޭންޝަލް އިންވެސްޓިގޭޝަނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އެމެރިކާގެ ތަޖުރިބާކާރެއް އަންނަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން
 
ހަރުކަށި ފިކުރާއި ޓެރަރިޒަމަށް ތާއީދުކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު ގަނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައިވޭ
ކ. މާލެ |
އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރ ޕާސަން ހަސަން ލަތީފް
ރާއްޖެ އެމްވީ

ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި ހަރުކަށި ފިކުރާއި ޓެރަރިޒަމަށް ވާގިދޭ ގޮތަށް ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓްތަކާ ގުޅިގެން 50ށް ވުރެ ގިނަ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު ފުލުހުންނަށް އެމްޑީޕީން ހުށަހަޅާފައިވާނެކަމަށް އެޕާޓީގެ ޗެއަރ ޕާސަން ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށްދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގެ ތަހުގީގު ހިނގަމުން އަންނަ ގޮތް ގާތުން ބަލައި ފާރަވެރިވުމަށް ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލުމަށް އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމެއް ވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ބާއްވާފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާގެ ތަހުގީގާ ގުޅިގެން ފުލުހުން އެމްޑީޕީއާ ހިއްސާކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތުތައް ހަސަން ލަތީފް ވަނީ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނާ ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ވިދާޅުވީ ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާއަށްފަހު ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި ހޭޓް ސްޕީޗާއި ހަރުކަށި ފިކުރަށް ތާއީދުކޮށް އެކިއެކި ޕޯސްޓްކުރާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ފުލުހުން އަންނަނީ ބަލަމުންކަމަށެވެ. މިގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ގޮއްވާލުމަށް ގޮވާލި މީހެއް ހައްޔަރުކޮށް އޭނާގެ މައްސަލަ ވެސް ފުލުހުން ބަލަމުން އަންނަކަމަށް ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި މިފަދަ ކޮމެންޓްކޮށް ހަރުކަށި ފިކުރާ ޓެރަރިޒަމަށް ތާއީދުކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު ގަނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމަށް ފުލުހުންގެ ފަރާތުން މައުލޫމާތު ދެއްވާފައިވާކަމަށް ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން މިދިޔަ ހަފްތާގައި މިފަދަ މައްސަލަތަކެއް ހުށަހަޅައި އެކަން ތަހުގީގުކޮށްދިނުމަށް އެދިފައިވާނެ ކަމަށް ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށްދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ހިންގާ ތަހުގީގުތަކުގައި ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަން ހޯދަމުން އަންނަކަމަށް ފުލުހުން މައުލޫމާތުދެއްވާ ކަމަށް ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެއިތުރުން އޮސްޓްރޭލިއަން ފެޑެރަލް ޕޮލިސް އާއި އިންޓަރނޭޝަނަލް އެހެން ޕާޓްނަރ އެޖެންސީތަކުން ފުލުހުންގެ އެތަހުގީގަށް ވަރަށް ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް މިހާރުވެސް ފޯރުވައިދެމުންދާ ކަމަށާއި އަދި ފުލުހުންދަނީ އެފަރާތްތަކާއެކު ވަރަށް ގާތުން މަސައްކަތްކުރަމުން ކަން ފުލުހުން މި ޕާޓީއަށް މައުލޫމާތުދޭ. އެ ތަހުގީގުގައި އޮސްޓްރޭލިއާ، އެމެރިކާ އަދި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ފަންނީ ތަޖުރިބާކާރުން ގެ އެހީތެރިކަން ފުލުހުން ހޯދަމުންދޭ.
ހަސަން ލަތީފް/ އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރ ޕާސަން

މީގެއިތުރުން މިމައްސަލައާ ގުޅުންހުރި ފައިނޭންޝަލް އިންވެސްޓިގޭޝަނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އެމެރިކާގެ ތަޖުރިބާކާރެއް މިހާރު ވެސް ފުލުހުންނާއެކު މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަކަމަށް ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިކަމުގައި ޕާޓީއަށް ފެންނަ ބައެއް ކަންކަން ވެސް ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިމައްސަލައިގައި ހިމެނޭ އަދި ޝައްކުކުރެވޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުގެ ފައިނޭންޝަލް އެކްޓިވިޓީސްތައް ފުލުހުން ބަލާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ފުލުހުން ވަނީ ދީފައި. މީގެ އިތުރުން މައްސަލާގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކާއި އެފަރާތްތަކާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތައް ދެނެގަތުމަށް ސީސީޓީވީ ފުޓޭޖް ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަލުވިކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްކަމަށް ޕާޓީއަށް ފެންނާތީ ރިސޯސް އިތުރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ ކިަބައިގައި ލިޔުމުން އެދިފައިވާނީ. މީގެއިތުރުން ކުރަން ފެންނަ ކަންކަމުގެ ވާހަކަވާނީ އެ މުއައްސަސާގައި ދަންނަވާފައި. އަދި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވޭ މިންވަރަކުން ދަނީ ދަންނަވަމުން.
ހަސަން ލަތީފް/ އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރ ޕާސަން

މީގެއިތުރުން ތަހުގީގާ ގުޅޭގޮތުން ފުލުހުން އެންމެ ފަހުން ދީފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު މި މައްސަލާގައި ސީދާ ތުހުމަތުކުރެވޭ 5 މީހަކު މިހާތަނަށް ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ހަމަލާދިނުމުގައި އަމަލީ ދައުރު އަދާކުރި މީހުން ފުލުހުން މިހާރު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެތެރެއިން ބައެއް މީހުންގެ ސީދާ ކްރައިމް ސީނާ ގުޅުންހުރި ފޮރެންސިކް ހެކި އަދި ސީސީޓީވީ ފުޓޭޖްގެ ހެކި ލިބިފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. އަދި މާލެ ސަރަހައްދުން މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި 25 ތަނެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފައިވާއިރު ހާދިސާ ހިނގިތަން ފުލުހުން ބަލައި ފާސްކޮށް ބޭނުންވާ ސާމްޕަލްތައް ވަނީ ނަގާފައެވެ.

އަދި މަލޭގައި ހާދިސާ ހިނގި ސަރަހައްދުތަކުން ސީސީޓީވީ ފުޓޭޖްތަކުން ފުލުހުން އަންނަނީ ދިރާސާކުރަމުން. މީގެ ތެރޭގައި ހުޅުމާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތައް ވެސް ހިމެނޭކަމަށް ފުލުހުން ބުނޭ. ބައެއް ފުޓޭޖްތައް އެނަލައިޒްކުރުމާއި އެންހޭންސް ކުރުމަށް ބޭރުގެ ތަޖުރިބާކާރުންގެ ފަންނީ ލަފާހޯދަމުން ދާކަން ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައި. ތަހުގީގު ބޭނުމަށްޓަކައި 150ށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނާއި ސުވާލުކޮށް ބަޔާން ނަގަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ބަޔާން ނަގާފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ބުނޭ. ބޮމުގެ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން މިހާރުގެ ހާލަތަށް ބަލައި ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ހަރުކަށި ފިކުރު ފެތުރުމާއި ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލުތަކަށް ވާގިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށް ޕްރޯއެކްޓިވް އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރިޔަށް ގެންދަމުންދާކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައި.
ހަސަން ލަތީފް/ އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރ ޕާސަން

އެ އޮޕަރޭޝަންގެ މަގްސަދަކީ ރައްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހަރުކަށި ފިކުރު ފެތުރުމާއި ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލުތަކަށް ވާގިވެރިވެ ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ހުއްޓުވުމާއި އެފަދަ ފަރާތްތައް ގާނޫނުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެނެވި އެފަދަ ފަރާތްތަކާމެދު އަޅަންޖެހޭ ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅުންކަމަށް ފުލުހުން މައުލޫމާތު ދެއްވާކަމަށް ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ބޮމުގެ ހަމަލާ ދިންކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތްތަކާއި މިފަދަ ފަރާތްތަކާއި އޮތް ގުޅުން ވެސް ދަނީ ބަލަމުންކަމަށް ޕާޓީއަށް ފުލުހުން މައުލޫމާތުދޭ ކަމަށް ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިހާރު ކުރިޔަށްދާ އޮޕަރޭޝަންގެ ދަށުން މިހާތަނަށް އައްޑޫ ސިޓީ އާއި މާލެ ސަރަހައްދުގެ ބައެއް ތަންތަނާއި މީހުން ބަލައި ފާސްކޮށް ތުހުމަތުކުރެވުނު މީހުންނާ ގުޅުންހުރި ތަކެތި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ނެގި އަދި ބައެއް މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވޭ. އެގޮތުން އައްޑޫ ސިޓީން 9 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވޭ. އަދި ހަރުކަށި ފިކުރު ފެތުރުމާއި ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލުތައް ހިންގާކަމަށް ކުރިން ވެސް ތުހުމަތުކުރެވޭ ބައެއް މީހުން އޭގެތެރޭގައި ހިމެނޭ. މާލެ ސަރަހައްދުން ވެސް ބައެއް ތަންތަނާއި މީހުން ބަލައި ފާސްކޮށް ތަހުގީގަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ނެގިފައިވާއިރު މިއޮޕަރޭޝަންގެ ތެރެއިން މާލެ ސަރަހައްދުން 11 މީހަކު މިހާތަނަށް ހައްޔަރުކުރެވިފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ މައުލޫމާތުދީފައި.
ހަސަން ލަތީފް/ އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރ ޕާސަން

ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއާ ގުޅިގެން އެމްޑީޕީން ހުސްވި މެއި މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވީ މި މައްސަލައިގައި ފުލުހުން ހިންގަމުންދާ ތަހުގީގު އެމްޑީޕީން ގާތުން ބަލަމުން ގެންދާކަމަށާއި ތަހުގީގެއްގައި ތިން ވަނަ ފަރާތަކަށް ލިބެންހުރި ހުރިހާ ތަފްސީލެއް ހޯދުމުގެ ކަންކަން އެމްޑީޕީން ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އެމްޑީޕީއަށް ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރިޔަށް ގެންދާ ގޮތާއި އަދި ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތާއި އަދި އެކަންކަން ކުރަމުން ގެންދާ އުސޫލުގެ ތަފްސީލުތައް ލިބެމުންދާކަމަށް ހަސަން ލަތީފް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެކަން ގާތުން ބެލުމުގެ ފުރުސަތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު އޮތީ ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން ފަހިކޮށްދެއްވާފައި ކަމަށް ވެސް ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
70%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
30%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved