އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުން
ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާގެ ތަހުގީގު ކުރިއަށްދާގޮތް ބެލުމަށް އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލިސް އިގްރާރުވެއްޖެ
 
ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތަކުގެ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު މަދުވެގެން ހަފްތާއަކު އެއް ފަހަރު ގައުމީ މަޖިލީހާ ހިއްސާކުރުމަށްވެސް ވަނީ ފާސްކޮށްފައި
 
ގަރާރު ފާސްކޮށްފައިވަނީ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 100 މެމްބަރުންގެ ވޯޓުން
 
ގަރާރު ހުށަހެޅުއްވީ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެމްބަރ މުހައްމަދު ވަހީދު
ކ. މާލެ |
އެމްޑީޕީ ގައުމީ މަޖިލިސްގެ ތެރެއިން އެ ޕާޓީގެ ޗެއަރ ޕާސަން ހަސަން ލަތީފް (ކ) ވާހަކަ ދައްކަވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ

މެއި މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، އެމްޑީޕީގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށްދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމާލާގެ ތަހުގީގު ހިނގަމުން އަންނަ ގޮތް ގާތުން ބަލާ ފާރަވެރިވުމަށް އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުން އިގްރާރުވެއްޖެއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގައި ވަނީ ތަހުގީގު ހިނގަމުން އަންނަ ގޮތް ގާތުން ބަލާ ފާރަވެރިވުމަށް ޚާއްސަ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލުމަށް ފާސްކޮށްފައެވެ. ތަހުގީގު ހިނގަމުން އަންނަ ގޮތް ގާތުން ބަލާ ފާރަވެރިވާނެ ޚާއްސަ ކޮމިޓީއެއް އުފެއްދުމަށް ގައުމީ މަޖިލީހަށް މިގަރާރު ހުށަހެޅުއްވީ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެމްބަރ މުހައްމަދު ވަހީދެވެ. ގަރާރަށް ތާއީދުކުރައްވާފައިވަނީ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ރައީސް އަހުމަދު މައުސޫމްއެވެ. މިގަރާރު ފާސްކޮށްފައިވަނީ ގައުމީ މަޖިލީހުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 100 މެމްބަރުންގެ ވޯޓުންނެވެ. ގަރާރަށް ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ 8 މެމްބަރުން ތިއްބެވިއެވެ.

ކޮމިޓީގައި ހިމެނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ފަރާތްޕުޅުން ކަނޑައަޅުއްވާ މެމްބަރަކާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރ ހަސަން އަފީފު، ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރ މޫސާ ސިރާޖު، ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރ އިބްރާހީމް މުއިއްޒު އަދި ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ އަމީން ފައިސަލް އެވެ. މިގަރާރުގައި މައިގަނޑު ތިން ކަމަކަށް ގައުމީ މަޖިލިސް އިގްރާރުވުމަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

  1. ސަރުކާރު އަދި ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ހިންގަމުން ގެންދާ ތަހުގީގުތަކާއި، މިކަމާއި ގުޅިގެން އަޅާ/އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާއި، ކުރާ/ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ޕާޓީގެ ފަރާތުން ގާތުން ބަލައި ފާރަވެރިވަމުން ގެންދިޔުމަށާއި
  2. ކުރިން ހިނގާފައިވާ ނުރައްކާތެރި އެތައް މަރެއްގެ ހަގީގަތްތައް ނުހޯދި، އިންސާފު ދިގުލައިގެން ގޮސްފައިވާ ހިނދު، ދައުލަތުގެ އެންމެ މަތީ ރައްކާތެރިކަމާއި ބެލެހެއްޓުންތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގާނޫނީ ލާޒިމުކަން އޮތް ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދެވުނު ހަމަލާގެ ތަހުގީގަކީ ރާއްޖޭގެ ގާނޫނީ ހުކޫމަތު ނެގެހެއްޓޭ މިންވަރު ބަލާލެވިގެންދާފަދަ ސީރިއަސް ހަމަލާއެއް ކަމުގައިވާތީ އާއި، މިފަދަ ބޮޑު މައްސަލައެއްގެ ހަފަރާތް ނުހޯދިއްޖެނަމަ، މިޕާޓީ ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ދެކޭ ދިވެހި ދައުލަތުގެ ސިފަތައް ގެއްލިގެންދާނެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން އޮތްކަމާއި
  3. ބަޔާންކުރެވިގެންދިޔަ ކަންކަމުގެ ބިރުވެރިކަމާއި، ކަންބޮޑުވުމާއެކު ރައީސް ނަޝީދަށް އިންސާފު ގާއިމުކުރުމަށް މުޅި ރާއްޖެގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކުގައި އުޅޭ ޕާޓީގެ މެމްބަރުންނާއި ދިވެހިރައްޔިތުން ކެނޑިނޭޅި ގޮވަމުން ދިޔުމާއެކު، އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންގެ ފަރާތުން މިކަން ގާތުން ބަލައި ފާރަވެރިވާނެ ޚާއްސަ ކޮމިޓީ އުފެއްދުމާއި ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ހާމަކުރުންމަތީ ފިލައިގެންނުގޮސް ތިބުމަށް

މީގެއިތުރުން ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތަކުގެ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު މަދުވެގެން ހަފްތާއަކު އެއް ފަހަރު ގައުމީ މަޖިލީހާ ހިއްސާކުރުމަށްވެސް ވަނީ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާފައެވެ. މިހުށަހެޅުން ފާސްކޮށްފައިވަނީ 96 މެމްބަރުން ވޯޓުންނެވެ. އެހުށަހެޅުމަށް ނޫނުކޭ 2 މެމްބަރުން ވިދާޅުވިއިރު ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ 2 މެމްބަރުން ތިއްބެވިއެވެ.

ގަރާރަށް 47 މެމްބަރުން ބަހުސްކުރެއްވިއެވެ. ގަރާރަށް ބަހުސްކުރައްވަމުން މެމްބަރުން ވަނީ މިއީ މުހިންމު ގަރާރެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ ވާހަކަދައްކަވާފައެވެ. އަދި ލަހުން ނަމަވެސް މިފަދަ ގަރާރެއް ހުށަހަޅިގެންދިޔައީތީ އެކަން މެމްބަރުން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ރައީސް ނަޝީދަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށާއި މިކަމުގެ އެންމެ އަޑިއަށް ވާސިލްވުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ރައީސް ނަޝީދަކީ ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ވަކާލާތުކުރެއްވި ބޭފުޅާއަށްވާއިރު ރައީސް ނަޝީދަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްކަމަށް މެމްބަރުން ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްޑީޕީ ވެރިކަމެއްގައި އޮވެ ރައީސް ނަޝީދަށް އިންސާފު ނުލިބިގެންދިޔުމަކީ ޕާޓީގެ ފެއިލްވުމެއްގެ ގޮތުގައި މެމްބަރުން ސިފަކުރެއްވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved