ރަށު ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުން
ރަށު ފަތުރުވެރިކަން ފުޅާކުރުމަށް 8 އަތޮޅުގެ ކައުންސިލަރުންނާ ބައްދަލުކޮށްފި
 
މިނިސްޓްރީން ދަނީ ވަކިވަކި އަތޮޅުތަކުގެ ކައުންސިލްތަކާއި އަދި މަޖިލިސް މެމްބަރުންނާ ބައްދަލުކުރަމުން
 
މިބައްދަލުވުންތަކުގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރާއި، މިނިސްޓްރީގެ އިސްބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ
 
ކައުންސިލްތަކާ ގުޅުންހުރި، ފަތުރުވެރިކަމުގެ އެކިއެކި ހަރަކާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ބައްދަލުވުމުގެ ބައިވެރިންނާ ހިއްސާކުރޭ
ކ. މާލެ |
ރަށު ފަތުރުވެރިކަން ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ކުރަމުންދާ ކ.މާފުށި
މޯލްޑިވްސް މެގަޒިން

"ޓޫރިޒަމް ޑައިވަރސިފިކޭޝަން އެންޑް ލޯކަލައިޒޭޝަން" ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ރަށު ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްގީކުރުމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތައް 8 އަތޮޅެއްގެ ކައުންސިލަރުންނާއެކު ބާއްވައިފިއެވެ.

ޖޫން 2ވަނަ ދުވަހުުން ފެށިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މިބައްދަލުވުންތައް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން މިހާރު ވަނީ ހއ، ހދ، ށ، ނ، ރ، ބ، ޅ އަދި ކ. އަތޮޅުގެ ކައުންސިލަރުންނާއި އެކު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

މި ބައްދަލުވުންތަކުގައި އެ އަތޮޅުތަކުގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުން ބައިވެރިވެވަޑައި ގަންނަވާއިރު، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ޑރ.ޢަބްދުﷲ މަޢުޞޫމާއި އެ މިނިސްޓްރީގެ އިސް ފަރާތްތަކުންވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައެވެ.

މި ބައްދަލުވުންތަކުގައި މައިގަނޑުގޮތެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވިގެން ދަނީ ރަށު ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއަރުވައި ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް ކުރިއަރުވައި، ފަތުރުވެރިކަމުން ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާ ހޯދައިދިނުމަށް ކައުންސިލްތަކާ އެކު މިނިސްޓްރީއަށް މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ގޮތްތަކުގެ މައްޗަށެވެ. އަދި ސީދާ ގޮތުންނާއި ނުސީދާގޮތުން ފަތުުރުވެރިކަމުގެ ފައިދާ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ ގޮތަކަށް ރަށު ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްގީކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މި ބައްދަލުވުންތަކުގައި މަޝްވަރާކުރެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ފަތުރުވެރިކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ 6 ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ކައުންސިލްތަކާ ގުޅުންހުރި ފަތުރުވެރިކަމުގެ އެކިއެކި ހަރަކާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު، ބައްދަލުވުމުގެ ބައިވެރިންނާ ހިއްސާކުރުމާއި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ގާނޫނާއި ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒު ކުރުމަށް ގެނެވުުނު އިސްލާހުތަކާއެކު ފަތުރުވެރިކަމާ ގުޅޭ މަސައްކަތްތަކުގައި މިނިސްޓްރީ އާއި ކައުންސިލްތަކާ ގުޅިގެން ކުރެވޭނެ މަސައްކަތްތަކަށް އަލިއަޅުވާލައެވެ.

އަދި ސީދާ ކައުންސިލްތަކުން ކުރާނެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ފަތުރުވެރިކަމަށް ދޫކުރެވޭ ބިންތަކުގެ ބީލަމުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ވާހަކަ އާއި އެ އަތޮޅުގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގެ އަޕްޑޭޓެއް ބައްދަލުވުމުގެ ބައިވެރިންނާ ހިއްސާކުރެއެވެ.

"ޓޫރިޒަމް ޑައިވާސިފިކޭޝަން އެންޑް ލޯކަލައިޒޭޝަން" ޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މިކަމަށް ޚާއްސަ ޔުނިޓެއް ގާއިމުކޮށް، އެ ޔުނިޓުން ވަކިވަކި އަތޮޅުތަކުގެ ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ފުޅާކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ބައްދަލުވުންތަކެއް ބާއްވަމުންދާ އިރު، މިއީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ރަށްރަށުގައި ފަތުރުވެރިކަން ފުޅާކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved