ހުޅުމާލޭ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީ
ހުޅުމާލޭ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގެ ޚިދުމަތްތަކަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައިވޭ- އެޗްއާރްސީއެމް
 
ހުޅުމާލޭ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީއާ ގުޅޭގޮތުން ގިނަ ޝަކުވާތަކެއް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ސަމާލުކަމަށް އައި
 
ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް އިތުރު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދޭ
 
25 މެއި 2021 ގައި ހުޅުމާލޭ މެޑިކަލް ފެސިލީއަށް ކޮމިޝަނުން ޒިޔާރަތް ކޮށްފައިވޭ
ކ. މާލެ |
25 މެއި 2021 ގައި ހުޅުމާލޭ މެޑިކަލް ފެސިލީއަށް ކޮމިޝަނުން ޒިޔާރަތް ކޮށްފައިވޭ
ރާއްޖެ އެމްވީ

ހުޅުމާލޭ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގެ ޚިދުމަތްތަކަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާކަމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރްސީއެމް)އިން ބުނެފިއެވެ.

އެޗްއާރްސީއެމްއިން ބުނީ، 25 މެއި 2021 ގައި ހުޅުމާލޭ މެޑިކަލް ފެސިލީއަށް ކޮމިޝަނުން ޒިޔާރަތް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެއަށްފަހު އިދާރާތަކުން ހުށައަޅާފައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވެފައިވާ މިންވަރު ސާފު ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތާއި، އައިޖީއެމްއެޗް، އަދި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަޝްވަރާތަކަށްފަހު ފެސިލިޓީގެ ޚިދުމަތްތަކަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާކަމަށް ކޮމިޝަނުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. އެގޮތުން ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި ފެސިލިޓީގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ސްޓާފުންގެ އަދަދު އިތުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ބަލި މީހުންގެ ކަންކަމާ ގުޅިގެންވެސް ރަނގަޅު ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައިވާކަން ކޮމިޝަނުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ބަލި މީހުން ފެސިލިޓީއަށް ގެންދިއުމުގެ ކުރިން، ސިއްހީ ޚިދުމަތްދޭ އިތުރު މަރުކަޒުތަކުގައި ބަލި މީހުން ޓްރައިއޭޖް ކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައި ހުރުމާއި، އިތުރު ސްޓާފުން ތިބުމާއެކު، ތަނުގައި އެނދުމަތިކޮށްގެން ފަރުވާދޭ މީހުންގެ ކަންކަން ބެލުމަށް، ފަސޭހަވަގެން ގޮސްފައިވާކަމަށް އެޗްއާރްސީއެމްއިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް އިތުރު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށްވެސް އެ ކޮމިޝަނުން ހާމަކުރެއެވެ.

ހުޅުމާލޭ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން އެ ކޮމިޝަނުން ވަނީ މި މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު ފެސިލިޓީއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ކަންކަން ބަލާފައެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން އެޗްއާރުސީއެމުން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ބަލިމީހުން ބައިތިއްބާ، ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީއާ ގުޅޭ ގިނަ ޝަކުވާތަކެއް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ކޮމިޝަނުގެ ސަމާލުކަމަށް އައުމާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުގެ ޓީމެއް މެއި 25 ވަނަ ދުވަހު އެ ފެސިލިޓީއަށް ޒިޔާރަތް ކުރި ކަމަށެވެ.

އަދި މި ޒިޔާރަތުގައި ފާހަގަކުރެވުނު މުހިންމު ކަންތައްތައް އޭރު ވަނީ ކަމާ ގުޅުން ހުރި އިދާރާތަކަށް ހުށަހަޅާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved