ކ. މާލެ
|
10 ޖޫން 2021 | ބުރާސްފަތި 13:06
މާލޭ ސްޓްރީޓް ސްކޭޕިންގ މަޝްރޫއުގެ ތެރެއިން: މަގުތަކުގައި ގައު ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ
މާލޭ ސްޓްރީޓް ސްކޭޕިންގ މަޝްރޫއުގެ ތެރެއިން: މަގުތަކުގައި ގައު ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ
އާރްޑީސީ
މާލޭ ސްޓްރީޓް ސްކޭޕިންގ މަޝްރޫއު
މާލޭ ސްޓްރީޓް ސްކޭޕިންގ މަޝްރޫއު: ހަނދުވަރީ މަގުގެ 65 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައި
 
މަސައްކަތް މެދުކެނޑުނީ ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން
 
ހެންވޭރު އުތުރު އަދި މައްޗަންގޯޅި ދެ ސަރަހައްދެއްގެ މަގުތަކުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް ދަނީ ވަމުން
 
މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ މަގުތަކުގެ އަޑީގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް

މާލޭ ސްޓްރީޓް ސްކޭޕިންގ މަޝްރޫއުގެ ފުރަތަމަ ފޭސްގައި މަރާމާތު ކުރާ މަގުތަކުގެ ތެރެއިން ހަނދުވަރީ މަގުގެ 65 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އާރްޑީސީ)ން ބުނީ ސްޓްރީޓް ސްކޭޕިންގެ މަޝްރޫއުގެ ތެރެއިން ހަނދުވަރީ ހިނގުމުގެ މަސައްކަތް ބާރު ސްޕީޑްގައި ކުރިއަށްދާ ކަމަށާއި، މަގުގެ 65 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ހަނދުވަރީ މަގުގެ އެއްވަނަ ބްލޮކް، ދެވަނަ ބްލޮކްގެ މަސައްކަތް ނިމިފައިވާއިރު މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ތިންވަނަ ބްލޮކާއި ހަތަރުވަނަ ބްލޮކްގެ މަސައްކަތެވެ. އެއީ މި މަގުތަކުގެ އަޑީގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކަމަށް އާރްޑީސީން ބުނެއެވެ.

އާރްޑީސީން ބުނީ ހެންވޭރު އުތުރު އަދި މައްޗަންގޯޅި ދެ ސަރަހައްދެއްގެ މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީ ކުރުމަށްވާން ޖެހޭ ތައްޔާރީތައް މިހާރު ވަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްއާ މަޝްވަރާ ކުރެވެމުންދާކަން އާރްޑީސީން ފާހަގަކުރިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އާރްޑީސީން ބުނީ ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތު ގޯސްވެ އެޅުނު ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން މެއި މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު މަސައްކަތް މެދުކަނޑާލާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އަލުން މަސައްކަތް ފެށުނީ މި މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އާރްޑީސީން ބުނީ މި މަޝްރޫއު އެއްކޮށް ނިންމާލެވެނޭ ދުވަހެއް އަދި ނޭނގޭ ކަމަށާއި، މަޝްވަރާތަކަށްފަހު ވަކި ޓަރގެޓެއް ކަނޑައެޅޭނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ރައްޔިތުންނަށް ދަތިނުވާނެ ގޮތަކަށް އަވަހަށް މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ކަމަށް އާރްޑީސީން ބުނެއެވެ.

މި މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތްތައް ނިމުމާއެކު މިހާރު ދިމާވާ މައިގަނޑު މައްސަލަތައް ކަމަށްވާ މަގު ކޮނުމާއި، ހޮޅިއެޅުމާއި، ގައުތައް ނެގުމާއި އަދި ފެންބޮޑުވުމުގެ މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ލިބޭނެ ކަމަށް އާރްޑީސީން ބުނެއެވެ. މަގުކޮނެ ގައުތައް އެކިގޮތްތަށް އަތުރާފައި އޮތުމާއެކު ހިނގާބިނގާވެ އުޅޭ މީހުންނަށް އެކިވަރުގެ އަނިޔާތައް ލިބިފައިވެއެވެ.

މިމަޝްރޫއުގެ ދަށުން 120ށްވުރެ ގިނަ މަގު (18 ކިލޯމީޓަރު) ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީ ކުރެވިގެންދާނެއެވެ. 2020 ވަނަ އަހަރު ފެށި މާލޭ ސްޓްރީޓް ސްކޭޕިންގ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރިން އެއްކޮށް ނިންމާލުމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ އަމާޒު ހިފާފައެވެ. ސްޓްރީޓް ސްކޭޕިންގ މަޝްރޫއު އެންމެ ފުރަތަމަ ފަށާފައިވަނީ މާފަންނު ހުޅަނގު ސަރަހައްދުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް