އެމެރިކާއިން ބޭރު ޤައުމުތަކަށް ވެކްސިން ހަދިޔާކުރު
ފައިޒާ ވެކްސިންގެ 500 މިލިއަން ޑޯޒް އެމެރިކާއިން ޤައުމުތަކަށް ހަދިޔާކުރަނީ
 
ހުކުރު ދުވަހު ފަށާ ޖީ7 ޖަމިޓްގައި ޖޯ ބައިޑަން މިކަން އިއުލާންކުރައްވާނެކަމަށް ބެލެވޭ
 
މި އަހަރު 200 މިލިއަން ޑޯޒް އަދި އަންނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަތަރު މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިތުރު 300 މިލިއަން ޑޯޒް ހަދިޔާ ކުރާނެ
 
އެންމެ ކުޑަކޮށް ތަރައްޤީވެފައިވާ ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ 92 ޤައުމު ހިމެނޭގޮތަށް 100 ޤައުމަކަށް ވެކްސިން ބަހާނެ
ކ. މާލެ |
ފައިޒަރ ވެކްސިން

ފައިޒާ ވެކްސިންގެ 500 މިލިއަން ޑޯޒް އެމެރިކާއިން ޤައުމުތަކަށް ހަދިޔާކުރަން ނިންމާފައިވާކަމަށް ރޮއިޓާސްއިން ރިޕޯޓްކޮށްފިއެވެ.

ރޮއިޓާސްއިން މިކަމާ ގުޅޭ 3 މަސްދަރަކާ ހަވާލާދީ ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުން އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަންގެ ސަރުކާރުން މިހާރު ވަނީ އެ ޤައުމުގައި އުފައްދާ ފައިޒާ ވެކްސިންގެ 500 މިލިއަން ޑޯޒް، ވެކްސިންއަށް ބޭނުންވެފައިވާ 100 ޤައުމަކަށް ހަދިޔާކުރަން ނިންމާފައެވެ. މި ވެކްސިން ޑޯޒްތައް ހަދިޔާކުރާނީ 2 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ބަހާލައިގެން ހަމަހަމަ ސިޔާސަތަކުން ކަމަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން މި އަހަރު 200 މިލިއަން ޑޯޒް އަދި އަންނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަތަރު މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިތުރު 300 މިލިއަން ޑޯޒް ހަދިޔާ ކުރާނެކަމަށް ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ. އެމެރިކާއިން ފައިޒާ ވެކްސިން ހަދިޔާކުރާ 100 ޤައުމުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ކުޑަކޮށް ތަރައްޤީވެފައިވާ ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ 92 ޤައުމާއި، އެފްރިކާ ބައްރުގެ ޤައުމުތައް ހިމެނޭކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެއެވެ. މި ވެކްސިން ހަދިޔާކުރާނީ ދުނިޔޭގެ ސިއްޙަތު ޖަމުޢިއްޔާ، ޑަބްލިއު.އެޗް.އޯގެ ކޮވެކްސް ފެސިލިޓީއިން ކަމުގައިވާއިރު، މި ނިޒާމުގެ ދަށުން ތަރައްޤީ ވަމުން އަންނަ ޤައުމުތަކަށް ވެސް ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ. އެމެރިކާގެ މިނިންމުން ހުކުރު ދުވަހު އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ފަށާ ޖީ7ގެ ޤައުމުތަކުގެ ސަމިޓުގައި އިއުލާންކުރާނެކަމަށް ރޮއިޓާސްއިން ވަނީ މަސްދަރުތަކާ ހަވާލާދީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ.

އެމެރިކާއިން އިއުލާންކުރަން އުޅޭ މި ޑީލް ފައިނަލައިޒްކުރަން އުޅޭތާ 4 ހަފުތާވެފައިވާކަމަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާއިރު، މި މަސައްކަތުގައި އެންމެ އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވަނީ ވައިޓްހައުސްގެ ކޮވިޑް-19 ރެސްޕޮންސް ކޯޑިނޭޓަރ ޖެފް ޒިއެންޓްސްއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، މިހާތަނަށް އައިރު މިކަމާ ގުޅިގެން މީޑިއާތަކުން ކުރި އެއްވެސް ސުވާލަކަށް ވައިޓް ހައުސްއިން ވެސް އަދި ފައިޒާ ކުންފުނިން ވެސް ޖަވާބެއް ދީފައެއް ނުވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އިނގިރޭސިވިލާތައް ފުރާވަޑައިގަތުމަށް އެއަރ ފޯސްއަށް ވަޑައިގެން މީޑިއާތަކާ ބައްދަލުކުރައްވައި އެމެރިކާގެ ރައީސް ބައިޑަން ވަނީ ޖީ7ގެ ސަމިޓުގައި އެމެރިކާއިން ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖުތަމަޢަށް ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދޭން ނިންމާ ސްޓްރެޓަޖީ ހާމަކުރައްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް، މިކަމުގެ އިތުރު ތަފުސީލެއް ދެއްވާފައެއް ނުވެއެވެ.

އެމެރިކާއިން އެހެން ޤައުމުތަކަށް ވެކްސިން ހަދިޔާކުރަން ނިންމާފައިވާއިރު، އެޤައުމުގެ އާބާދީގެ 64 އިންސައްތައަށް ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހައި ނިމި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒް ފުރިހަމަކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބާރު ދުވެލީގައި ދަނީ ކުރިއަށްގެންދަމުންނެވެ. ބައިޑަންގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ޖޫން މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން އެ ޤައުމުން ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކަށް 80 މިލިއަން ޑޯޒް ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދޭނެކަމަށް މީގެ ކުރިން ވެސް ވަޢުދުވެފައެވެ.

ފައިޒާ ވެކްސިންގެ 500 މިލިއަން ޑޯޒް އެމެރިކާއިން ޤައުމުތަކަށް ހަދިޔާކުރަން ނިންމާފައިވާކަމަށް ޚަބަރު ފެތުރިފައިވާއިރު، ފައިޒާ ކުންފުނިން ވަނީ އެ ކުންފުނީގެ މި އަހަރުގެ އަމާޒަކީ 3 ބިލިއަން ވެކްސިން ޑޯޒް އުފެއްދުންކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި އަންނަ އަހަރު މި އަދަދު 4 ބިލިއަނަށް އިތުރުކުރަން ވެސް އެ ކުންފުނިން ވަނީ އަމާޒު ހިފާފައެވެ. ނިއު ޔޯކް ޓައިމްސްގައި ބުނެފައިވާގޮތުން އެމެރިކާގެ ސަރުކާރުން ހަދިޔާކުރާ ވެކްސިން ޑޯޒްތައް ފައިޒާ ކުންފުނީގެ އަތުން "ފައިދާ ނުލައި ގަންނަ އަގު" ނުވަތަ ވެކްސިން ވިއްކާ އެންމެ ހެޔޮ އަގުގައި ގަތުމަށް ވަނީ އެއްބަސްވެފައެވެ. އަދި ބައިޑަންގެ މި ނިންމުން ޖީ7ގައި އިއުލާންކުރައްވާއިރު، އެމަނިކުފާނާއެކު މި ސަމިޓްގައި މިކަން އިއުލާންކޮށް ފައިޒާ ކުންފުނީގެ ސީ.އީ.އޯ އަލްބާޓް ބައުލާ ވާހަކަދައްކަވާނެކަމަށް ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ގަންނަ 500 މިލިއަން ޑޯޒްއާއި އެމެރިކާއިން އެޤައުމުގެ ވެކްސިނޭޝަން ޕްރޮގްރާމްއަށް ގަނެފައިވާ 300 މިލިއަން ޑޯޒްއާއެކު އެ ޤައުމުން ފައިޒާ އަދި ބައޯ އެންޓެކްގެ އަތުން ގަތް ވެކްސިންއާއެކު ޖުމުލަ 800 މިލިއަން ޑޯޒަށް މިވަނީ އަރާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
100%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved