ފަރުކޮޅުފުށި ތަރައްގީ ކުރުން
ހުޅުމާލެ ދެ ވަނަ ފޭސްގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ފަރުކޮޅުފުށި ކަނޑައެޅީ މުޢިއްޒުގެ ވަޒީރުކަމުގައި
 
އެޗްޑީސީގެ ޕްލޭނަކީ ހެރިޓޭޖް އައިލެންޑެއްގެ ގޮތުގައި ފަރުކޮޅުފުށި ތަރައްގީކުރުން
 
ޕިކްނިކް އައިލެންޑެއްގެ ގޮތުގައި ފަރުކޮޅުފުށި ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފައެއްނުވޭ- ރައީސް
 
ދަތުރުދިއުމަށް ފަރުކޮޅުފުށި ހަމަޖައްސަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މުޢިއްޒު ވިދާޅުވި
ކ. މާލެ |
ފަރުކޮޅުފުށި
ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު

ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ފަރުކޮޅުފުށި ހުޅުމާލެ ދެ ވަނަ ފޭސްގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅީ ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ވަޒީރުކަމުގައި ހުންނަވައިގެން ޑރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުކަން ހާމަވެއްޖެއެވެ.

މާލެ ސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން ދަތުރުދިއުމަށް ޚާއްސަ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ފަރުކޮޅުފުށި ކަނޑައެޅުމާ ގުޅިގެން، ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަޙުމަދު އުޝާމް ވިދާޅުވީ މުޢިއްޒުގެ ވަޒީރުކަމުގައި ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ރަޖިސްޓްރީއެއް ހެދުމަށްފަހު، ފަރުކޮޅުފުށި ހިމެނޭގޮތަށް ހުޅުމާލޭގެ ފޭސް-2 ގެ ބިން އަމިއްލަ ބިމެއްގެ ގޮތުގައި ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)އަށް މިލްކު ކޮށްދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފަރުކޮޅުފުއްޓެއް މިހާރު ނޯންނާނެކަން ފާހަގަކުރައްވައި މެމްބަރު އުޝާމް ވިދާޅުވީ އެކަން ހިނގައިދިޔަ ގޮތް އެންމެ ރަގަޅަށް އެނގެންވާނެ އެއްބޭފުޅަކީ މުޢިއްޒު ކަމަށެވެ.

މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު ކަމަށް މުޢިއްޒު އިންތިޚާބުވުމާއެކު، ރައްޔިތުންނަށް ލުއި ފަސޭހަ ދިރިއުޅުމެއް ހޯދައިދިނުމަށް ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އެގޮތުން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިމަހުގެ 7 ވީ ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މޭޔަރު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވީ، މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން ދަތުރުދިއުމަށް ފަރުކޮޅުފުށި ހަމަޖައްސަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެއީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިޚްތިސާސް ހިނގާ ތަނެއް ކަމަށް މޭޔަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ފަރުކޮޅުފުށި މިހާރު ފަޅުރަށެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އަންގާރަ ދުވަހު ރައީސް އޮފީހުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހު ވިދާޅުވީ ޕިކްނިކް އައިލެންޑެއްގެ ގޮތުގައި ފަރުކޮޅުފުށި ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

ފަރުކޮޅުފުށި ދަތުރުދިއުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާކަން މޭޔަރު މުޢިއްޒު އިއުލާނުކުރުމާ ގުޅިގެން އެޗްޑީސީން ބުނީ އެކަން ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހިއްސާކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި، ދަތުރުދިއުމަށް އެތަން ޚާއްސަކުރިކަން އެނގުނީ ވެސް މީޑިއާތަކުން ކަަމަށެވެ.

އެޗްޑީސީން ބުނީ ފަރުކޮޅުފުއްޓަކީ މިހާރު ވަކި ރަށެއް ނޫން ކަމަށާއި، އެއީ ހުޅުމާލެ ދެ ވަނަ ފޭސްގެ ބައެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެޗްޑީސީގެ ޕްލޭނަކީ ހެރިޓޭޖް އައިލެންޑެއްގެ ގޮތުގައި ފަރުކޮޅުފުށި ތަރައްގީކުރުން ކަމަށާއި، އެމަސައްކަތްތައް މިހާރު ވެސް ކުރެވެމުންދާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
33%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
33%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
33%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved