މާލެ ސިޓީގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރަކު ހޮވުން
ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރގެ އިންތިޚާބަށް އެންމެ ވޯޓު ކަރުދާހެއް ދޫކުރަން ކައުންސިލުން ފާހެއް ނުވި
 
ކޮންމެ މެމްބަރަކު ވެސް ވޯޓު ލާން ޖެހޭނީ އެމީހަކު އަމިއްލައަށް
 
ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ސިއްރު ވޯޓަކުން ހޮވަން ވަނީ ފާސްވެފައި
 
އެމްޑީޕީގެ މައިގަނޑު ފޯކަސް އޮތީ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ އައްޔަންކުރުމުގެ ކަންކަމަށް
ކ. މާލެ |
ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު
ރާއްޖެ އެމްވީ

މާލެ ސިޓީގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ އައްޔަންކުރުމަށް ނަގާ ވޯޓުގައި ކޮންމެ މެމްބަރަކަށް ވެސް އެއް ވޯޓު ކަރުދާސް ދޫކުރަން ކައުންސިލުން ފާހެއް ނުވިއެވެ.

ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހުތަކާއި، ފާސްވިކަންކަން އަދި ފާސްނުވާ ކަންކަން ވެސް ވަނީ އާންމުކޮށްފައެވެ. އެމް.ޑީ.ޕީގެ މައިގަނޑު ފޯކަސް އޮތީ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ އައްޔަންކުރުމުގެ ކަންކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރގެ މަގާމާ ގުޅިގެން، އެމްޑީޕީން ހުށަހެޅި ގިނަ އިސްލާހުތައް ވަނީ ފާސްވެފައެވެ. އެމްޑީޕީން ބުނީ އެ ޕާޓީން ހުށަހެޅި ކަންތައްތަކަކީ ވޯޓުގެ ސިއްރުކަން ޔަގީންކޮށް، ވޯޓު ގަތުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަކުރުމަށް ހުށަހެޅި ކަންތައްތަކެއް ކަމަށެވެ.

އެ ޕާޓީން ވަނީ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ އައްޔަންކުރުމަށް ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕުކޮށް ސިއްރު ވޯޓެއް ނެގުމަށް ހުށަހަޅާފައެވެ. އެގޮތުން އެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލުމުން އެކަމަށް އެދޭ ފަރާތްތައް ނަން ހުށަހަޅާ ނިމުމުން ހުރިހާ ނަމެއް ހިމެނޭ ގޮތުން ވޯޓު ކަރުދާހެއް ޗާޕުކުރަން ވަނީ ފާސްވެފައެވެ.

އެ ޕާޓީން ހުށަހެޅި އިސްލާހުތަކުގެ ތެރެއިން ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ކަމަށް ކައުންސިލަރަކު ހޮވާނީ އެކަމަށް ބާއްވާ ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ސިއްރު ވޯޓަކުން ކަމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން ވެސް ފާސްވެފައިވެއެވެ. ވޯޓު ލުމަށް ވޯޓު ކަރުދާސް ހަދައި ކޮންމެ ކައުންސިލަރަކު ވެސް ވޯޓު ލުމަށް ކަރުދާހުގައި ލިސްޓުކޮށްފައިވާ ނަންތަކުގެ ތެރެއިން އެމީހަކަށް ފެންނަ ނަމާ ދިމާވާ ގޮޅީގައި ރަނގަޅު ފާހަގަ ޖަހަން ޖެހޭގޮތަށް ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު، ކޮންމެ މެމްބަރަކު ވެސް ވޯޓު ލާން ޖެހޭނީ އެމީހަކު އަމިއްލަޔަށް ކަމަށް ވެސް ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ.

އެކަމަކު އެ ޕާޓީން ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާހުތަކުގެ ތެރެއިން ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ އިންތިޚާބުކުރުމަށް ނަގާ ވޯޓުގައި ކޮންމެ ކައުންސިލަރަކަށް ވެސް އެއް ވޯޓު ކަރުދާސް ދިނުމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން ވަނީ ބާތިލްވެފައެވެ.

މީގެ އިތުރަށް ވޯޓު ކަރުދާހުގައި ފާހަގަ ޖަހަން ޖެހޭނީ އެކަމަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ގަލަމުން ކަމަށާއި، އާންމު އިންތިޚާބީ އުސޫލުތަކުގައި ވެސް ވާގޮތަށް އެ އިންތިހާޚާބުގައި ވެސް ކެމެރާ ނުވަތަ ފޯނަކުން ވެސް ފޮޓޯ ނަގައި މަންޒަރާއި އަޑު ރިކޯޑުކުރުން މަނާކުރުމަށް ވެސް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

މިދިޔަ އޭޕްރިލް މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ފަހު ކައުންސިލަރުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާއިރު، އެހެން އަހަރުތަކާ ޚިލާފަށް މި ފަހަރު މޭޔަރ ކަނޑައަޅާފައިވަނީ އާންމު ރައްޔިތުންގެ ވޯޓަކުންނެވެ. މިފަހަރު ކައުންސިލަރުންނަށް އޮތީ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރަކު ހޮވުމެވެ. ކައުންސިލްތައް އުފެދުނީއްސުރެއް އެމްޑީޕީ ނޫން ޕާޓީއެއްގެ ބޭފުޅަކަށް މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރުކަން ލިބުނު މިއީ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އެގޮތުން މޭޔަރުގެ މާގާމަށް އިންތިހާބުވެފައިވަނީ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒެވެ. މާލެ ސިޓީގެ 19 ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ ތެރޭގައި މެޖޯރިޓީ އޮތީ ވެސް ޕީޕިއެމް އަށެވެ. އެހެންވެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ކަމަށް އޮންނަ ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
33%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
50%
އުފާ ވެއްޖެ
17%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved