ކ. މާލެ
|
8 ޖޫން 2021 | އަންގާރަ 16:10
މައިލޯ ޔޫރޯ ފޯރިީގެ ޕާޓްނަރުންގެ ގޮތުގައި ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާ ހަމަޖެއްސުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު
މައިލޯ ޔޫރޯ ފޯރިީގެ ޕާޓްނަރުންގެ ގޮތުގައި ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާ ހަމަޖެއްސުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު
ރާއްޖެ އެމްވީ
ޔޫރޯއަށް ޕްރޮޖެކްޓަރު ދޫކުރުން
ޔޫރޯއަށް ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން ޕްރޮޖެކްޓަރު ދޫކުރަނީ
 
ދޫކުރަނީ ޗައިނާ އެއިޑްގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓަރުތައް
 
މައިލޯ ޔޫރޯ ފޯރި ގެނެސްދެނީ ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާއާ ގުޅިގެން

އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ފަށާ ޔޫރޯ 2020 އާ ދިމާކޮށް ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން ޕްރޮޖެކްޓަރު ދޫކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.

މި އަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޔޫރޯގެ ރާއްޖޭގެ އެކްސްކްލޫސިވް މީޑިއާ ޕާޓްނަރުކަން ރާއްޖެޓީވީން ނަގާފައިވާއިރު، މި މުބާރާތަށް ރާއްޖެޓީވީން "މައިލޯ ޔޫރޯ ފޯރި" ގެ ނަމުގައި ހާއްސަ ޝޯތަކެއް ގެނެސްދޭނެއެވެ. އެ ޝޯ ރާއްޖެޓީވީން ގެނެސްދޭއިރު ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާގެ އެހީތެރިކަން ލިބިގެންދާނެއެވެ.

Advertisement

އަންގާރަ ދުވަހު ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން ނެރުނު އިއުލާނެއްގައި ވަނީ މި މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޔޫރަޕުގެ ފުޓްބޯޅައިގެ އެންމެ ބޮޑު މުބާރާތް ކަމަށްވާ ޔޫރޯއާ ދިމާކޮށް ޗައިނާ އެއިޑްގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓަރުތަކެއް، އެ ވުޒާރާގެ ފަރާތުން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އެހެންކަމުން އެ ޕްރޮޖެކްޓަރުތައް ހޯދުމަށް ބޭނުންވާ ކުލަބު ޖަމުއިއްޔާތަކުން މި މަހުގެ 10 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00 ގެ ކުރިން [email protected] އަށް އީމެއިލް ފޮނުވުމަށް ވަނީ އެދެފައެވެ.

ކުރިއަށް ޔޫރޯއަށް ރާއްޖެޓީވީން ފެންވަރު ރަނގަޅު ކަވަރޭޖެއް ގެނައުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނައިރު، މި ކަވަރޭޖުގައި ރާއްޖޭގެ ތަޖުރިބާކާރު އެނަލިސްޓުން ހަރަކާތްތެރިވާނެއެވެ. އެ އެނެލިސްޓުންނަކީ ތަޖުރިބާކާރު ކޯޗު އަދި މި ވަގުތު ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި ވާދަކުރަމުން އަންނަ ސުޕަ ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސް (ސަސް) އާ ހަވާލުވެހުރި މުޙައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން) އާއި، ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ (ޔޫވީ) ގެ ކޯޗު އިހުސާން އަބްދުލް ޣަނީ (ސާންތި) އާއި، ކުރީގެ މަޝްހޫރު ގޯލްކީޕަރު އިސްމާޢީލް ޒަރިޔަންދު އާއި، ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުގެ ކޯޗު މުޙައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) އަދި ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަނުގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަދި ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު އެއް ގޯލްކީޕަރު މައުރޫފް އަޙްމަދު (މާއްޓޭ) ގެ އިތުރުން ތަޖުރިބާކާރު ނޫސްވެރިޔާ އަދި ކުޅިވަރު އެނަލިސްޓެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ އިމާދު ލަތީފެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާއެކު ޔޫރޯއަށް ރާއްޖެޓީީން ގެނެސްދޭ ކަވަރޭޖަށް ސްޕޮންސަރުން ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު، މައިލޯ ޔޫރޯ ފޯރި ޝޯގެ ޓައިޓަލް ސްޕޮންސަރަކީ މައިލޯއެވެ. ކޯ ސްޕޮންސަރުންނަކީ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އާއި، މާލެ ވޯޓާ އެންޑް ސެވެރޭޖް ކޮމްޕެނީ (އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ) އާއި، ފެނަކަ އާއި، ޕިއްޒާ ބޯނާ އަދި ބީއެޗްއެމްއެވެ.

އަދި ޝޯގެ ޑިޖިޓަލް ޕާޓްނަރަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް މުވާސަލާތީ ކުންފުނިކަމަށްވާ ދިރާގެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ބޭންކު، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އަކީ މި ޝޯގެ އޮފިޝަލް ބޭންކިން ޕާޓްނަރެވެ. މީގެ އިތުރުން ޝޯގެ އޮފިޝަލް އިންޓީރިއާ ޕާޓްނަރަކީ ޕްރޮކްސީއެވެ. އަދި އޮފިޝަލް ކޭޓަރިން ޕާޓްނާ އަކީ ޗީބޯއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
60%
0%
0%
40%
0%
ކޮމެންޓް
9 ޖޫން 2021 | ބުދަ 08:08
ނަސީމް
ދެންކޮރޯނާ ވައިރަސް ކޮބާ؟
8 ޖޫން 2021 | އަންގާރަ 19:39
ާއަބުޖީ
ކުޅިވަރު ބެލުމަަށްވުރެ ކުލިވަރު ކުލުން ރަގަޅު. ކުޅިވަރަކީ ކުޅޭ ކުޅޭ އެޗަކައްނުހައްދަވާ