ޝައުނާއަށް ރުހުންދިނުން
އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓަރ ޝައުނާއަށް މަޖިލީހުން ރުހުންދީފި
 
ޝައުނާއަށް ރުހުން ދީފައިވަނީ އެކަމަށްޓަކައި ނެގުނު ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި 57 މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން
ކ. މާލެ |
މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެޖްނޮލޮޖީ އާމިނަތު ޝައުނާ
ރައީސް އޮފީސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެޖްނޮލޮޖީގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އާމިނަތު ޝައުނާއަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުންދީފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ޝައުނާއަށް ރުހުން ދީފައިވަނީ އެކަމަށްޓަކައި ނެގުނު ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި 57 މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ. ޝައުނާއަށް ރުހުން ދޭން ނުފެންނަ ކަމަށް 8 މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވިއިރު 1 މެންބަރަކު ވަނީީ ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓު ދޭން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ޝައުނާއަށް ރުހުން ދޭން ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވީ އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ސަލީމް، މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ސައީދު، މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ތާރިގް، މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފްގެ އިތުރުން ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް، ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަޟުލް ރަޝީދު، ތ. ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ޣައްސާން މައުމޫން އަދި ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުސެއިން މުހައްމަދު ލަތީފެވެ.

މި މައްސަލަ ދިރާސާ ކުރުމަށްފަހު ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓްގައި ބުނެފައިވަނީ، ގާނޫނު އަސާސީގެ 130 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ކިބައިގައި ފުރިހަމަވާންވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުތުތައް ޝައުނާގެ ކިބައިގައި ފުރިހަމަވާކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން ޝައުނާއަކީ ގާނޫނު އަސާސީގެ 129 ވަނަ މާއްދާގެ ރ ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުންދިނުމަށް ޝަަރުތު ފުރިހަމަވާ ފަރާތެއްކަމަށް ކޮމިޓީއަށް ފެންނަކަމަށެވެ. ކޮމިޓީން ޝައުނާއަށް ރުހުންދިނުމަށް ނިންމާފައިވަނީ އެކަމަށްޓަކައި ބޭއްވުނު ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުންނެވެ.

ޝައުނާ މިނިސްޓަރުކަމަށް އައްޔަނުކުރެއްވުމުގެ ކުރެއްވުމުގެ ކުރިން ހުންނެވީ ރައީސް އޮފީހުގެ ޕޮލިސީ ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމުގައެވެ. މީގެއިތުރުން ޝައުނާ ވަނީ އެންމެ ފުރަތަމަ އުފެދުނު އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގައި، 2008 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2012 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހާ ހަަމައަށް، ރައީސް އޮފީހުގެ ޕޮލިސީ އޮފީސް ބައިގައި އަންޑަރސެކްރެޓަރީގެ މަގާމު ފުރުއްވާފައެވެ.

އޭރު އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުން މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ގެންގުޅުނު ސިޔާސަތުތައް މެނޭޖްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޝައުނާ ވަނީ ކުރައްވާފައެވެ. އަދި އޭރު ރައީސަށް ލަފާއެރުވުމަށް އުފައްދަވާފައިވާ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެޑްވައިޒަރީ ކައުންސިލްގައި ވެސް ޝައުނާ މަސައްކަތްކުރެއްވިއެވެ. މީގެއިތުރުން 2020 ވަނަ އަހަރަށް ކާބަން ނިޔުޓްރަލް ގައުމަކަށް ރާއްޖެ ހެދުމަށް އޭރު ސަރުކާރުން ގެންގުޅުނު ސިޔާސަތު ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގި ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ޝައުނާ އިސްދައުރެއް އަދާކުރައްވާފައިވެއެވެ.

މީގެއިތުރުން ޝައުނާ ވަނީ ޕޮލިޓިކަލް ސައިންސް، އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ސައިންސް އެންޑް އެކޮނިމިކްސް އިން ބެޗެލާރސް ޑިގްރީ ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ. އެންވައިރަންމެންޓް މިނިސްޓްރީ އާއި ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ކުރަމުންދިޔަ މަސައްކަތްތައް އެއްކޮށްލައި މިނިސްޓަރުކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު، ޝައުނާ އައްޔަނު ކުރައްވާފައިވަނީ ހުސްވި މެއި މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އައު މިނިސްޓްރީ އުފެއްދެވުމާއެކު މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިޔުނިކޭޝަން، ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ ވަނީ އުވިގެން ގޮސްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved