ކ. މާލެ
|
8 ޖޫން 2021 | އަންގާރަ 08:06
ޔޫއެންގެ ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީ،
ޔޫއެންގެ ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީ،
ޔޫއެން މޯލްޑިވްސް
އދ. އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ގޮނޑި
އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ 75 ވަނަ ސެޝަންގެ ރައީސްގެ މަރުހަބާ ޝާހިދަށް
 
މިނިސްޓަރު ޝާހިދަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެ ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ޝުއޫރު ފާޅުކުރަމުން
 
ފޮރިން މިނިސްޓަރަކަށް ހުރެ ލިބުނު ތަޖުރިބާގެ ބޭނުން ވަރަށް ފުރިހަމައަށް އަދާ ކުރާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބަ އޮތް
 
މިނިސްޓަރު ޝާހިދަށް ތައުރީފް ކުރައްވާފައިވޭ

އދ. ގެ 76 ވަނަ މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމުގެ ގޮނޑި ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ކާމިޔާބު ކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ 75 ވަނަ ސެޝަންގެ ރައީސް، ވޮލްކަން ބޮޒްކިރް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރު ޝާހިދަށް ތައުރީފް ކުރައްވައި ވޮލްކަން ބޮޒްކިރް ކުރެއްވި ޓުވީޓްގައި ވަނީ އދ. ގެ 76 ވަނަ މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމުގައި މަލްޓިލޭޓަރަލް ޑިޕްލޮމެސީގެ ބޭނުން އަދި ފޮރިން މިނިސްޓަރަކަށް ހުރެ ލިބުނު ތަޖުރިބާގެ ބޭނުން ވަރަށް ފުރިހަމައަށް އަދާ ކުރާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބަ އޮތް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement

މިނިސްޓަރު ޝާހިދަށް މަރުހަބާ ދަންނަވާފައިވާއިރު، ކުރައްވާފައިވާ މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އދ. ގެ 76 ވަނަ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމުގެ ގޮނޑި ރާއްޖެއަށް ކާމިޔާބު ކުރައްވާފައިވާތީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވެސް ވަނީ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޝާހިދަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޝާހިދަށް މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެ ރައީސް ޞާލިހު ވިދާޅުވީ، މިއީ ރާއްޖެއަށް ލިބުނު ބޮޑު ފަޚުރެއް ކަމަށާއި، މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ރާއްޖެއަށް ރީތި ނަން ހޯދައިދެއްވާނެކަން ޔަގީން ކަމަށެވެ. އަދި މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ މިއީ ދިވެހިންނަށް ބޮޑު ދުވަހެއް ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް ކުދި ޖަޒީރާ ގައުމުތަކާއި، އަދި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރާ ގައުމުތަކަށް ވެސް ލިބިގެން ދިޔަ ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަ ކުރައްވާފައެވެ.

މިނިސްޓަރު ޝާހިދަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެ ގިނަ ބަޔަކު ޝުއޫރު ފާޅު ކުރަމުންދާއިރު، މިއީ މުޅި ރާއްޖެއަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއްގެ ގޮތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ސިފަކުރަމުންނެވެ.

ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދާއި، އަފްޣާނިސްތާނުގެ ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޑރ. ޒަލްމާއި ރަސޫލު ވާދަ ކުރެއްވި މި އިންތިޚާބު ޝާހިދު ކާމިޔާބު ކުރައްވާފައިވަނީ 143 ވޯޓުގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 23 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ސިޔާދަތާއި ގުޅޭގޮތުން އިދިކޮޅުން ދައްކާ ވާހަކަ ޝާހިދު ސިފަކުރެއްވީ "ފިތުނަ ދޮލަނގެއް" ގެ ގޮތުގައި
"ވޭތުވެދިޔަ ހުރިހާ އަހަރުތަކެއް ބަންޑްލްޖަހައި އެއްކުރިޔަސް، ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހާ އެއްހަމަ ކުރެވޭނެ ބޭފުޅެއް ނެތް"
ރައީސް ސާލިހު ނުކުމުވަޑައިގެން ހުންނެވީ ބޮޑުތިލަދުންމަތި ބޮޑުކޮށް ބަދަލުކޮށްލެއްވުމަށް: ޝާހިދު
އިންޑިއާގެ އެޗްއައިސީޑީޕީގެ ދަށުން އިތުރު ތިން މަޝްރޫއެއް ރާއްޖޭގައި ހިންގަނީ
ޕޯޓް ވޯރކަރޒް ވެއިޓިންގ އޭރިއާގެ ސަބަބުން ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާވާނެ: ޝާހިދު
ރައީސް ސާލިހުގެ ފުރަތަމަ 5 އަހަރު ނިމޭއިރު މިރާއްޖޭގައި ނަޖިސް ފެން ބޭނުންކުރަން ޖެހޭނެ ރައްޔިތެއް ނުހުންނާނެ: މިނިސްޓަރު ޝާހިދު
މުޞްޙަފް އެންދުމާއި ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅުނާޅާ ދޫކޮށްލެވިގެން ދިއުމަކީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި ޤަބޫލުކުރެވޭނެކަމެއްނޫން - ސަރުކާރު
ވިސާގެ އެއްބަސްވުމަކާއެކު، ސްކޮލަރޝިޕްގެ އިތުރު ފުރުސަތުތަކެއް