ކ. މާލެ
|
7 ޖޫން 2021 | ހޯމަ 14:00
 މުހައްމަދު އަސްލަމް، ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި 241 ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި މައުލޫމާތު ދެއްވަނީ
މުހައްމަދު އަސްލަމް، ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި 241 ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި މައުލޫމާތު ދެއްވަނީ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
241 ކޮމިޓީ ޕްރެސް
އިންކުއަރީއަށް އެއްވެސް ނުފޫޒެއް ނެތް - އަސްލަމް
 
މަޖިލީހަށް ޖަވާބުދާރީ ނުވުމުގެ ޖާގައެއް އޮތް ކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރަން
 
މިއީ ގައުމީ ސަލަމާތާ ގުޅުން ހުރި މަސައްކަތެއް
 
މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ނުފޫޒެއް ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތަކަށް ނެތް
 
އެއްވެސް އިދާރާއަކުން މި މަސައްކަތަށް ހުރަސް އަޅަން މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތެއް ލިބިފައެއް ނެތް

ސީދާ ރައީސް ޞާލިހު ވެސް އިންކުޔަރީ ރަނގަޅަށް ކުރިއަށް ގެންދަން އެދިވަޑައިގެންފައިވާކަމަށް 241 ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ކޮމިޓީން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕާރލިމެންޓްރީ އިންކުއަރީއާ ގުޅޭގޮތުން ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވީ، މިހާތަނަށް އިންކުއަރީއަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހުރަސް އަޅައި ނުފޫޒު ފޯރުވަން މަސައްކަތްކުރާ ކަމަށް ފާހަގަވެފައި ނުވާ ކަމަށާއި، ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން މި މަސައްކަތަށް ހުރަސް އަޅަން މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތެއް ވެސް ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ނުފޫޒެއް ވެސް ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތަކަށް ނެތް ކަމަަށާއި، ވަކި ފަރުދަކާ ގުޅުން ހުއްޓަސް، ކޮމިޓީން ބަލަނީ ގައުމީ މައްސަލައެއް ކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ. އަސްލަމް ވިދާޅުވީ، މިއީ ގައުމީ ސަލަމާތާ ގުޅުން ހުރި މަސައްކަތެއްކަމަށް ދެކިގެން ކޮމީޓީން މަސައްކަތް ކުރަނީ ވެސް އެގޮތަށް ކަމަށެވެ.

އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުނުވި މައްސަލައެއް އަދި ދިމާ ނުވާ ކަމަށާއި،  ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުވާން މިހާތަނަށް އެންގި ސިފައިންގެ ބޭފުޅުން ވެސް އަދި އެހެން ބޭފުޅުން ވެސް ހާޒިރުވި ކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮމިޓީން ސާފުކުރަން ބޭނުންވާ މައުލޫމާތުތައް ހޯދަން މިހާތަނަށް ހަތް ފަރާތަކާ ބައްދަލުކޮށް ކޮމިޓީން މައުލޫމާތު ސާފުކޮށްފައިވާނެ ކަމަށާއި، އޭގެ ބޭރުން އިތުރު ފަސް ބޭފުޅެއްގެ ފަރާތުން ވެސް މައުލޫމާތު ހޯދާފައިވާނެ ކަން އަސްލަމް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އިންކުޔަރީއަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ވެސް ލިބެންވާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށާއި، އެ މައުލޫމާތު ހޯދަން އެއްވެސް ހުރަހެއް އެޅިގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ވެސް މަޖިލީހަށް ޖަވާބުދާރީ ނުވުމުގެ ޖާގައެއް އޮތް ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރައްވާ ކަަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެފަދަ ހާލަތެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ ކޮމިޓީން އެކަމަކާ މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު ގޮތެއް ނިންމާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮމިޓީން ކުރަނީ ހަމަލާގެ ތަހުގީގެއް ނޫން ކަމަށާއ، ކޮމިޓީން ބަލަނީ  ސެކިޔުރިޓީ ބްރީޗުވި ގޮތާއި އިންޓެލިޖެންސް ނިޒާމް މަސައްކަތް ކުރާ ގޮތް ކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިހާތަނަށް ކޮމިޓީއަށް ހޯދިފައިވާ ހޯދުންތައް އަދި ހާމަ ކުރައްވަން ދަތި ކަމަށާއި، މި މަހުގެ ފަހު ހަފްތާގައި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ.  

ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޗައިނާގެ ވައިސް ޗެއަރމަން އޮފް ދަ ސްޓޭންޑިންގ ކޮމިޓީ އޮފް ޔުނާން ޕްރޮވިންޝިއަލް ޕީޕަލްސް ކޮންގްރެސް، މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
އުފެއްދުންތެރި މަޖިލީހެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާނެ މަޖިލީހަކަށް 20 ވަނަ މަޖިލިސް ވެގެން ނުދާނެ - އަބްދުﷲ ވަހީދު
މަޖިލިސް އިންތިޚާބުން އެނގުނީ ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކުރުވާނީ ސީދާ ރައްޔިތުންގެ ވޯޓުންކަމަށް ރައްޔިތުން ޤަބޫލުކުރާކަން - ނިޔާޒް
ރޭޕް އެވިޑެންސް ކިޓް ބޭނުންކުރުން ލާޒިމްކުރަން ހުށަހެޅުން - ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން އެޅޭ މުހިންމު ފިޔަވަޅެއް
ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަންގެ މަގާމަށް ޒަރީރު އައްޔަންކުރަން ރުހުންދީފި
ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭ މުހިންމު ކަންތައްތަކެއް ހިމެނޭ ކާބޯތަކެއްޗާ ބެހޭ ބިލު ފާސްކޮށްފި
20 ވަނަ މަޖިލީހަށް އިންތިހާބުވި އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންނާ ރައީސް ޞާލިހު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ފަތުރުވެރިންނަށް ޕްރީ އެޕްރޫވަލް ވިސާ ދޭން ހުށަހެޅި ގަރާރު މަޖިލީހުން ބަލައިގެންފި