ކ. މާލެ
|
6 ޖޫން 2021 | އާދީއްތަ 18:45
ފާތިމަތު މިޝްކާ
ފާތިމަތު މިޝްކާ
ރާއްޖެއެމްވީ
މިޝްކާގެ މަރު
މިޝްކާގެ މަރު: އިހުމާލުވާ މީހުންގެ މައްޗަށް ޖިނާޢީ ދަޢުވާކޮށް ދިނުމަށް އެދިއްޖެ
 
އާއިލާގެ ފަރާތުންވެސް މި މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރުމަށް ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅުމަށް ދަނީ ތައްޔާރުވަމުން

ޖޫން މަހުގެ 2ވަނަ ވިލޭރޭ ނިޔާވި ފާތިމަތު މިޝްކާގެ މައްސަލައިގައި އިހުމާލުވާ މީހުންގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ތަހުގީގެއް ހިންގުމަށް އެދި ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ފުލުހުންނަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ސިޓީގެ ކޮޕީއެއް ރާއްޖެއެމްވީއަށް އިތުބާރުހުރި ފަރާތަކުން ވަނީ ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

މިސިޓީގައި ބުނެފައިވަނީ، ހެލްތު އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރާ ހަވާލުވެ ހުރި އޯވަރއޯލް އޮޕަރޭޝަންސް އިންޗާރޖު، އަދި އިންސިޑެންޓް ކޮމާންޑަރު، ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އިބްރާހިމް ނިޝާން އަހުމަދަށް ދައުލަތުން ހަވާލުކޮށްފައިވާ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ގަސްދުގައި އަދާކޮށްފައި ނުވާތީ، އެފަދަ އެތަކެއް އިހުމާލުގެ މައްސަލަތަކާއި، އަދި ޚާއްސަކޮށް 02 ޖޫން 2021 ވަނަ ދުވަހު ކޮވިޑް ބަލީގައި ފާތިމަތު މިޝްކާ ނިޔާވުމަށް މެދުވެރިވި މައްސަލައިގައި، މީހެއްގެ ފުރާނަ ގެއްލުމަށް މެދުވެރިވީ، އިހުމާލުން ކަމުގައިވާތީވެ، އެކަމަކީ ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތުގައި ސީރިއަސް ޖީނާޢީ މައްސަލައެއްކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވަޒީފާ ބަޔާނަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އޭނާގެ މައްޗަށް ތަޙުޤީޤު ހިންގައި، ޖިނާޢީ ދަޢުވާކޮށް ދެއްވުމަށް އެދޭ ކަަމަށެވެ.

މިނިސްޓްރީން ހަދާފައިވާ ރިވިއު ރިޕޯރޓްގައި، މިނިސްޓްރީއާއި މުވައްޒަފުގެ މަސްލަހަތަށްޓަކައި އޭނާގެ ނަން އުނިކޮށްފައިވާ ކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށްވެސް އެ ސިޓީގައި ވެއެވެ.

އަދި އިންސިޑެންޓް ކޮމާންޑަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތާއި މަގާމު އެކަށައަޅާފައިވާ މުހިންމު އަދި މާތް މަގުސަދަކީ ވެސް، ރިސްކް ކެޓަރގަރީތައް ކަމުގައިވާ، ބައްޔަށް ފައްސިވާ މާބަނޑު މީހުންނާއި، ދާއިމީ ބޭސްބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކާއި، ކުޑަކުދިންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި އަވަސްކަން ގެންނަންޖެހޭނެ ފަދަ ހާލަތްތައް ހުރިތޯ ދުރާލައި ދެނެގަތުން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވެއެވެ.

އަދި އެއީ ހާދިސާއެއްކަން ދެނެގަނެ، އަމަލުކުރަންޖެހޭ އެތެރޭގެ ޕްރޮސީޖަރތައް އެކުލަވާލައި، އެސެންޓަރުގެ ކްލަސްޓަރ/ސެކްޝަން ތަކުގެ މެދުގައި މަސައްކަތްތައް ތަރުތީބުކޮށް ބަހާލައި، އިންސިޑެންޓެއް މެދުވެރިވެދާނެ ފަދަ މައުލޫމާތުތައް އިންސިޑެންޓް ކޮމާންޑަރަށް ވެސް ލިބޭނެ ފަދަ ނިޒާމެއް އެސެންޓަރުގައި ގާއިމުކޮށް، ދުވަހުން ދުވަހަށް ތަންފީޒުކުރުމަކީ އިންސިޑެންޓް ކޮމާޑަރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ކަމަށް ވެސް ބުނެފައި ވެއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް މިޝްކާގެ ކަން ހިނގާދިޔަގޮތް ތަހުގީގުކޮށް މިނިސްޓްރީން ނެރެފައިވާ ރިޕޯޓުގެ 03 ވަނަ ނުކުތާގައި ބުނާ ގޮތުގެ މަތިން، އެސެންޓަރުގެ ހުރިހާ ސެކްޝަންތަކުން ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ ސޮފްޓް ވެއަރ "އައުޓް ބްރޭކް ސިސްޓަމް"އަށް ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގ ސެކްޝަނުން ފީޑްކޮށްފައި ނުވާކަން އެނގެއެވެ.

މިހާރުވެސް 2021 މެއި 20 އިން ފެށިގެން ފައްސިވެފައިވާ ރިސްކް ކެޓަރގަރީގެ ގިނަ މީހުންގެ ބަލީގެ މައުލޫމާތު ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން ސެކްޝަނުގެ ޓީމް ލީޑަރުގެ އިހުމާލުން، ގަވައިދުން ސިސްޓަމަށް އަޅަމުން ނުދިޔުމާއި، ބަލިމީހާއަށް ޖެހިޖެހިގެން 02 ނުވަތަ 3 ފަހަރަކު ގުޅާފައި ފޯނު ނުނެގުމުން "އެޓެންޑެޑް" ޖެހުމަށްފަހު ކޭސް ކްލޯސް ކުރަމުން އަންނަކަމުގެ މައުލޫމާތު އެސެކްޝަނުގެ ދަރުމަވެރިންގެ ފަރާތުން ލިބެމުން އަންނަ ކަމުގައި އެ ސިޓީގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިޝްކާގެ އާއިލާގެ ފަރާތުންވެސް މި މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރުމަށް ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅުމަށް އައްނަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
50%
50%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
7 ޖޫން 2021 | ހޯމަ 08:03
މިސްޓަރ އައިޑީ
2-3 ފަހަރު ގުޅާފަ ފޯނު ނުނެގީމަ ދެން އެޓެންޑެޓް ޖަހަން ހަމަ ރަގަޅު. ބަލި މީހުންގެވެސް ކޮންމެވެސް ޒިންމާއެއް އޮންނާނެ.