ކ. މާލެ
|
5 ޖޫން 2021 | ހޮނިހިރު 09:00
ކާބުލްގައި ހުންނަ އެމެރިކާ އެމްބަސީ ކައިރީ އަފްޣާންު ފުލުހެއް ހަރަކާތްތެރި ވަނީ
ކާބުލްގައި ހުންނަ އެމެރިކާ އެމްބަސީ ކައިރީ އަފްޣާންު ފުލުހެއް ހަރަކާތްތެރި ވަނީ
އޭއެފްޕީ
އަފްޣާނިސްތާނަށް އެމެރިކާއިން ދެމުންދާ އެހީ
އަފްޣާނިސްތާން ބިނާކުރުމަށް އެމެރިކާއިން އިތުރު 266 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީދެނީ
 
އަފްޣާނިސްތަނުގައި ތާލިބާނުންގެ ބާރު އަންނަނީ ގަދަކުރަމުން
 
އެމެރިކާގެ ފައުޖުތައް އަފްޣާނިސްތާނުން ފޭބުމަށް އަންނަނީ ތައްުޔާރުވަމުން

އެމެރިކާގެ ފައުޖުތައް އަފްޣާނިސްތާނުން ފޭބުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނައިރު އެމެރިކާއިން އަފްޣާނިސްތާނަށް އިތުރު 266 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީ ދޭނެކަމަށް ބުނެފިއެވެ.

ހަނގުރާމަައިގެ ސަބަބުން ހަލާކުވެފައިވާ އަފްޣާނިސްތާން ބިނާކުރުމަށް އެމެރިކާއިން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް އެހީތެރިކަން ދޭނެކަމަށް އެގައުމުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެމެރިކާގެ ފައުޖުތައް އަފްޣާނިސްތާނުން ފައިބާނެކަން ހާމަކުރުމާއެކު އެގައުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ހަނގުރާމަވެރި ތާލިބާނުންގެ ބާރު އަންނަނީ ގަދަވަމުންނެވެ. މިއާއެކު އަނެއްކާވެސް އަފްޣާނިސްތާނު ކުރީގެ ހާލަތަށް އަތުވެދާނެކަމުގެ ބިރު ވަނީ ހީވެފައެވެ. އެމެރިކާއިން އަފްޣާނިސްތަނަށް އަރާފައިވަނީ އެގައުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދިޔަ ތާލިބާނުންގެ ބާރު ކަނޑުވާލާ އެގައުމުގައި ސަރުކާރެއް ގާއިމުކުރުމަށް އެހީވެދިނުމަށެވެ.

ގާތްގަނޑަކަށް 20 އަހަރުވުމާ ކައިރިވެފައިވާ މިހަނގުރާމަ ނިމުމަކަށް ގެނެސް އެގައުމުގައި ތިބި އެމެރިކާގެ ސިފައިން ބާލާނެކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ނަމަވެސް އެގައުމަށް އަސްކަރީ ގޮތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެކަމަށާއި އިންސާނީ އެހެން އެހީތެރިކަންވެސް ދޭނެކަމަށް އެމެރިކާއިން ވަނީ ވައުދުވެފައެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ކުރިން ކަންތައްތައްވީގޮތަށް އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް ވަކިން ޚާއްސަކޮށް އަންހެނުންނާއި އަންހެން ކުދިންގެ ހައްގުތަކަށް އަރައިގަންނަ ކަމަށްވާނަމަ އެހީތެރިކަން ދިނުން މެދުކަނޑާލާނެކަމަށް އެމެރިކާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ނެރުނު ބަޔާނެެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެމެރިކާގެ އަސްކަރީ ފައުޖުތައް އަފްޣާނިސްތާނުން ފޭބިކަމުގައިވީނަމަވެސް އެމެރިކާގެ ނިންމުން ވަރަށް ސާފުކަމަށެވެ. އެއީ ޑިޕްލޮމެޓިކް ގޮތުން އެގައުމާއެކު ގުޅުން ބަދަހިކުރާނެކަމަށާއި އިގްތިޞާދީ ގޮތުންނާއި އަފްޣާނިސްތާނުގައި ސުލްހަ ދެމެހެއްޓުމަށް އެހީތެރިވެދެވެން ހުރިހުރިހާ ދާއިރާތަކުން އެމެރިކާއިން އެހީތެރިވެދޭނެކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

އެމެރިކާއިން އިތުރު 266 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީތެރިކަން ދޭނެކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު މިއާއެކު އެމެރިކާއިން އަފްޣާނިސްތާނަށް ދޭ އެހީތެރިކަން މިވަނީ 3.9 ބިލިއަން ޑޮލަރާ ކައިރިކޮށްފައެވެ. 2002 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެމެރިކާއިން އަންނަނީ އަފްޣާނިސްތާނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.

އެމެރިކާގެ މިއެހީ އަފްޣާނިސްތާނުގެ 18 މިލިއަން މީހުންނަށް ބޭނުންކުރާނެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން މިއަހަރު އެކަނިވެސް އެމީހުންގެ ގެތަކުން ނިކުމެފައިވާ 115،000 މީހުން ހިމެނެއެވެ.

މިއެހީ ބޭނުންކުރާނީ ބޯހިޔާވަހިކަން ގާއިމުކުރުމާއި ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް ގިނަކުރުމަށާއި ސިއްހީ ކަންކަމަށާއި ކާނާ އާއި ފެނާއި ނަރުދަމާ އަދި ކޮވިޑް-19ން ރައްކާތެރިވުމަށް ކުރަމުންދާ ކަންކަމަށެވެ.

އަދި އަފްޣާނިސްތާނުގައި އެންމެ ބޮޑަށް އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވެފައިވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އަންހެނުންނާއި އަންހެންކުދިންނަށްވެސް މިއެހީތެރިކަން ބޭނުންކުރާނެއެވެ. އަފްޣާނިސްތާނުގެ ޖިންސީ ހަމަހަމަކަމުގެ ތަފާތު ބޮޑުކަމުން އަންހެނުންނަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑެތި މައްސަލަތަކާ ކުރިމަތިވެފައެވެ. އޭގެތެރޭގައިވެސް އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަވަނީ އަންހެން ކުދިންނަށް ތައުލީމުގެ ފުރުސަތުތައް ބަންދުކުރުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް