ކ. މާލެ
|
2 ޖޫން 2021 | ބުދަ 12:49
ކޮވިޑް ބަލީގައި ނިޔާވި އުމުރުން 10 އަހަރުގެ މިޝްކާ
ކޮވިޑް ބަލީގައި ނިޔާވި އުމުރުން 10 އަހަރުގެ މިޝްކާ
ރާއްޖެއެމްވީ
މިޝްކާގެ މަރު
މައާފަށް އެދުމުން ފުދޭހެއްޔެވެ؟ އިހުމާލުން ތިޔަނަގާލީ މައުސޫމް ފުރާނައެކެވެ.
 
ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައި ހުރުމުން އައިޖީއެމްއެޗްގެ އެމްބިއުލާންސްގައި މިޝްކާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔުމަށް އިންކާރު ކުރި
 
ދެ ގަޑިއިރާއި 30 މިނިޓް ފަހުން އެމްބިއުލާންސް އައި އިރު މިޝްކާ އޮތީ ހުއްޓިފައި
 
މިޝްކާ ނިޔާވީ ވެންޓިލޭޓަރުގައި އޮވެ 24 ގަޑި އިރުފަހުން

ހިމޭން ނިންޖަކުން ނިދާފައި ތިއްބާ މުޅި ގައުމު ހޭލައްވާލީ ކުޑަކުއްޖެގެ މަރުގެ ޚަބަރުންނެވެ. ކޮވިޑް ބަލީގައި ރާއްޖެއިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކުޑަކުއްޖަކު ނިޔާވެގެން ދިޔުން ވީ އެންމެނަށް ސިހުންގެނުވި ކަމަކަށެވެ. ހދ. ކުޅުދުއްފުށި, ލާޖަހާގޭ އުމުރުން އެންމެ 10 އަހަރުގެ ފާތިމަތު މިޝްކާ މުޙައްމަދު މި ދުނިޔެއާ އަލްވަދާއު ކީ މުޅި ގައުމު ރޮއްވާފައެވެ.

އާއިލާގެ ފަރާތުން މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި މިޝްކާއަކީ އެއްވެސް އިތުރު ސިއްހީ މައްސަލައެއް ހުރި ކުއްޖެއް ނޫނެވެ. އެޓެންޝަން ޑެފިސިޓް ހައިޕައެކްޓިވިޓީ ޑިސްއޯޑާ (އޭޑީއެޗްޑީ) ހުރި ނަމަވެސް, މިޝްކާއަކީ ސިއްޙަތު ސަލާމަތުން ހުރި ކުއްޖެކެވެ. ނަފްސާނީ ގޮތުން ހުރި މައްސަލަ ފިޔަވާ އިތުރު އެއްވެސް ކަމަކަށް ފަރުވާ ކުރަމުން ގެންދާ ކުއްޖެއް ނޫނެވެ.

މިޝްކާ ކޮވިޑް ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވީ މެއި މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެ ބަލި ޖެހޭ އެހެން ގިނަ ކުޑަކުދިންނެކޭ ވެސް އެއްގޮތަށް މިޝްކާއަށް ވެސް ބަލީގައި ބޮޑު ވަރެއް އޭރަކު ނުވެއެވެ. ބަލީގައި 7 ދުވަސް ވެގެން ދިޔައިރު ވެސް މިޝްކާއަށް ބަލީގެ 'ކޮމްޕްލިކޭޝަން' އެއް ކުރިމައްޗެއް ނުވެއެވެ. އާއިލާގެ ފަރާތުން ބުނީ މެއި މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުގެ ރެޔާ ހަމައަށް ވެސް މިޝްކާގެ ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށެވެ.

އެމްބިއުލާންސް އައީ 2 ގަޑި އިރާއި 30 މިނިޓް ފަހުން!

މިޝްކާގެ ނޭވާއަށް އުނދަގޫ ވާން ފެށީ މެއި މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އިރު އޮއްސުނު ފަހުންނެވެ. އާއިލާއިން ބުނި ގޮތުގައި, އެމީހުން އެންމެ ފުރަތަމަ އެމްބިއުލާންސް އަށް ގުޅިީ އެރޭ 9:00 ގައެވެ. އެކަމަކު މިޝްކާ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައި ހުރުމުން އައިޖީއެމްއެޗްގެ އެމްބިއުލާންސްގައި މިޝްކާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔުމަށް އިންކާރު ކުރި ކަމަށް އާއިލާއިން ބުނެއެވެ.

ގޮތް ހުސްވެ ހާސްވެފައި ތިބި މިޝްކާގެ މައިންބަފައިން ގެންދިޔައީ މެދު ނުކެނޑި އެޗްޕީއޭގެ އިމަޖެންސީ ނަންބަރަށް ގުޅަމުންނެވެ. އެކަމަކު ގުޅާލާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ވެސް އެމީހުންނަށް ލިބެނީ އެއް ޖަވާބެއް ކަމަށް އާއިލާއިން ބުނެއެވެ. ހަމަ ކޮންމެ ފަހަރަކު ވެސް އެޗްޕީއޭއިން ބުނަނީ މެޑިކަލް ޓީމަށް މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރެވިއްޖެ ކަމަށާއި, މެޑިކަލް ޓީމުން ދާނެ ކަމަށެވެ.

އެ ގޮތުގައި ސަލާން ޖަހާ ހާލު ގޮތް ހުސްވެފައި އާއިލާއިން ތިބި އިރު, ހޭދަވަމުން ދިޔަ ކޮންމެ ވަގުތަކާއި އެކު, ކުޑަ ކުޑަ މިޝްކާގެ ހާލު ދިޔައީ ދެރަވަމުންނެވެ. އެންމެ ފަހުން މިޝްކާ އަނބުރައިގަނެ އަނގައިންނާއި ނޭފަތުން ލޭ އަންނަ ފެށިކަމަށް އާއިލާއިން ބުނެވެ. އާއިލާއިން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި މިޝްކާ ގޮވައިގެން ހޮސްޕިޓަލަށް ނުދެވުނީ މިޝްކާގެ މަންމަ އާއި ބައްޕަ ވެސް ޕޮޒިޓިވްވެފައި ވުމުގެ ސަބަބުންނާއި މަންމަގެ ހާލު ވެސް ރަނގަޅުނޫން ވީމާ ކަމަށެވެ.

ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވުނު އިރު މިޝްކާ އޮތީ ހުއްޓިފައި

Advertisement

ދެ ގަޑިއިރާއި 30 މިނިޓް ފަހުން އެމްބިއުލާންސް އައިއިރު މިޝްކާ އޮތީ ހުއްޓިފައި ވާކަމަށް އާއިލާއިން ބުނެއެވެ. އާއިލާއިން ބުނީ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވުނު އިރު މިޝްކާއަށް ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހިފައި ވާކަމަށާއި, އިންޓާނަލް ބްލީޑިން އަކަށް ގޮސްފައި ވާކަމަށެވެ.

މިޝްކާގެ އާއިލާއިން ކިޔައިދިން ގޮތުގައި މިޝްކާގެ ވިންދު އައީ އައިޖީއެމްއެޗް ގެ އިމަޖެންސީގައި, ސީޕީއާރް ދޭތާ 20 މިނިޓް ފަހުންނެވެ. އެކަމަކު އޭރު މާ ބޮޑަށް ލަސްވެއްޖެއެވެ. ރެސްޕޮންޑްނުކޮށް ގިނަ އިރު ވުމުގެ ސަބަބުން މިޝްކާގެ ސިކުނޑި ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

ސީޕީއާރް ދިނުމަށް ފަހު މިޝްކާ ދެން ލެވުނީ ވެންޓިލޭޓަރަށެވެ. އެގޮތުގައި ވެންޓިލޭޓަރުގައި އޮވެ 24 ގަޑި އިރުފަހުން, މިޝްކާ ނިޔާވީ ޖޫން މަހުގެ ދެވަނަ ވިލޭރޭ މެންދަމު 12:10 ގައި ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

ޒިންމާ ވާނީ ކާކު؟

ދުނިޔެއާ ވަކިވެގެން އެ ދިޔައީ މައުސޫމު ފުރާނައެކެވެ. ކުރިމަގަށްޓަކައި އެތައް އުންމީދެއް ކުރަމުން ދިޔަ ހިއްވަރު ގަދަ ކުއްޖެކެވެ. މުޅި ގައުމު އެއް އަޑަކުން ގޮވަމުން ދަނީ މިކަމުގައި "ޒިންމާ ވާނީ ކާކު ހެއްޔެވެ؟" މި ފަދައިންނެވެ.

މިޝްކާގެ މަރާއެކު ސިއްހީ ވުޒާރާއިން ކޮށްލި ޓްވީޓްގައި ބުނެފައި ވަނީ އެމްބިއުލާންސް ފޮނުވުމުގައި ލަސްތަކެއްވި ކޭސްއެއް ފެންމަތިވެފައިވާ ކަމަށާއި، އެމައްސަލަ ބަލަމުން ދާކަމަށެވެ. އެ ކޭސްއަށް ރިއާޔަތްކޮށް އެމްބިއުލާންސް ފޮނުވުމުގައި ބަލާ އުސޫލުތަކަށް ބަދަލުގެނެސްފައިވާ ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަހްމަދު ނަސީމް ޢާއިލާއަށް ފޯނުން ގުޅުއްވައި ތައުޒިޔާ ފޮނުއްވާފައި ވާކަމަށް އާއިލާއިން ބުނެއެވެ. އަދި މިނިސްޓަރު ވަނީ އާއިލާގެ ކިބައިން މަޢާފަށް އެދި މައްސަލަ ބައްލަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެކަމަކު އެހާ ހިސާބުން އެ ނިމުނީ ހެއްޔެވެ. ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ އިހުމާލުތަކަށް މި ނޫން ދުވަހެއް ފެންނާނެ ހެއްޔެވެ. އަބަދު ވެސް އިވެނީ މައްސަލަ ބަލާނެ ވާހަކައެވެ. ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ވާހަކައެވެ. ނިހާޔަތަށް މައާފަށް އެދޭ ވާހަކައެވެ. އެކަމަކު މައާފަށް އެދުމުން ފުދޭ ހެއްޔެވެ. އެއީ މަޔަކާއި ބަފައެއްގެ ހުރި ހަމައެކަނި ދަރިފުޅެވެ. އެމީހުންގެ ފުރާނައެވެ. އާއިލާގެ އުފާވެރިކަމެވެ. އިހުމާލުން ތިޔަ ނަގާލީ މައުސޫމް ކުއްޖެއްގެ ދިރިއުޅުމެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
2%
0%
87%
7%
1%
3%
ކޮމެންޓް
2 ޖޫން 2021 | ބުދަ 21:52
ބާލައާދަނު
ނޫސްވެރިން މީހުންގެ އަބުރު ކަތިލާފަ މާފަށް އެދުމުން ފުދޭނެ ބާ؟ އަބުރަކީ ވެސް ހުރުމަތްތެރިވެގެންވާ އެއްޗެއް.
2 ޖޫން 2021 | ބުދަ 21:24
ސައީދު އިކޮނޮމިކް
މިޝްކާ ގޮވައިގެން ކޮނޑަށްލައިގެން ވިއަސް މައިންބަފައިން ނޫނީ އާއިލާ މީހުން ހޮސްޕިޓަލަށް ނުދިޔައީ ކީއްވެ؟ ތިމާމެނަށް ކުރެވެން ހުރި ކަންތައް ނުކޮށް ތިބީ ކީއްވެ؟ ގޭގައި އަލިފާން ރޯވީމަ ފަޔަރ ފައިޓަރުން އަންނަންދެން ގޭގައި ހުންނަނީތަ؟
2 ޖޫން 2021 | ބުދަ 20:56
ރޯސް
ވަރަށް ދެރަމަސަލަޔެ މި
2 ޖޫން 2021 | ބުދަ 20:47
ބާލައާދަނު
ތިޔަބޭފުޅުންގެ އިހުމާލުން މީހުންގެ އަބުރު ކަތިލާފަ ވެސް އެދެނީ މާފަކަށް ނޫންތޯ.
2 ޖޫން 2021 | ބުދަ 19:07
ހުސްނުހީނާ
Dear everyone, In case of an emergency, please do not wait for police permit to be received. Instead, kindly give a call to 1665 or 3322111 or 119 and inform them and then go to a medical facility even by car. The life really matters. Please kindly do not take any risks and do not wait till it's too late.
2 ޖޫން 2021 | ބުދަ 18:38
ދެރަ
ނަސީމު ވާ މާފަށް އެދިއްޖެ އެންނު. ރާއްޖޭގަ މިފަހުން ކޮވިޑު ފެތުރުނީ މަޖިލީސްގެ ސަބަބުން. އެމް.ޑީ.ޕީ މަޖިލިސް މެމްބަރުން ބުނަމުން އައީ މިއީ އާދައިގެ ރޯގާއެކޭ. އިންކްލޫޑިން މަޖިލިސް ރައީސް ވެސް ހަމަ މިމޭރުމުން ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވީ.. ނަސީމު އެހުންނެވީ ބަސްނުވިކޭ އޮޑިއެއްގެ ދިރުބާކޮޅަށް އަރުއްވާ. ކިހާދެރަ. ކަމެއް މި ދިމާވީ
2 ޖޫން 2021 | ބުދަ 17:18
އޭނަ މީނަ
ކިހާ ދެރަކަމެެއްތަ މިއީ. އެއް އަހަރުދުވަސް ތައްޔާރުވާން ލިބުމުންވެސް މިއީތަ ވެވުނު ތައްޔާރީޔަކީ. ބޮޑެއް ނުވަތަ އެމީހުންގެ އާއިލާ މީހަކަށްނުވީމަތަ އަޅާނުލީ. އަމީނު ކެޔަސް އޭނަ ހިންގިގޮތަކަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީއެއް ނުހިންގޭނެ.
2 ޖޫން 2021 | ބުދަ 14:59
ނަސީމް
ޢެމް ބިއުލާންސް ނައި ކަމަކު އަމިއްލަ އަށް ނޫނީ ގާތް މީހަކަށް ގުޅައިގެންނަމަވެސް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަނަމަ. 3 ގަޑިއުރު ވަންދެން ބަލަން ނުތިބެ
2 ޖޫން 2021 | ބުދަ 14:14
ރައްޔިތެއް
ނާގާބިލް ސަރުކާރު
2 ޖޫން 2021 | ބުދަ 13:57
ޢިހުސާސް
ޙެލްތު މިނިސްޓަރ އިސްތިުފާ
2 ޖޫން 2021 | ބުދަ 13:54
އައި
24 ގަޑިތަ؟ 24 މިނިޓްތަ؟
2 ޖޫން 2021 | ބުދަ 13:14
ދެދަތުރު
އެޗްޕީއޭއިން ފޯނަށް ޖަވާބުދިނުމާއި އެދޭ ކަންކަން ކޮށް ދިނުމުގައި ސީރިޔަސް ކަމެއް ނެތް ވަނީ އިޙްމާލު
2 ޖޫން 2021 | ބުދަ 13:11
ފަތުޙީ
ދެމަފިރިއެއްގެ ހުރި ހަމައެކަނި ދަރި. މިލޯބި ކުއްޖާއަށްޓަކައި އެދެމަފިރިން މާލެ ބަދަލުވީވެސް. މަރަކީ އެއްވެސް އިންސާނަކަށް ހިފެހެއްޓޭނެ އެއްޗެއްނޫން އެކަމް ކަންކަމަށް އިސްކޮށްފަ ތިބޭ ބައެއްގެ އިހުމާލު އެއީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއްނޫން. މާތް ﷲ ސުވަރުގޭގެ އެންމެ މަތިވެރި ނިޢުމަތް އެކުއްޖާ އަށް މިންވަރު ކޮށްދެއްވާ އާއިލާ އަށް ކެއްތެރިކަމާއި ހެޔޮގޮތް މިންވަރު ކޮށްދެއްވާށި. އާމީން