ކ. މާލެ
|
1 ޖޫން 2021 | އަންގާރަ 00:53
ހޯރަފުށީގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ޙާދިސާގައި ބިދޭސީ މީހާ ރައްކާކޮށްފައި ހުރި ފައިސާތައް ވަނީ އަނދާފައި
ހޯރަފުށީގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ޙާދިސާގައި ބިދޭސީ މީހާ ރައްކާކޮށްފައި ހުރި ފައިސާތައް ވަނީ އަނދާފައި
ރާއްޖެއެމްވީ
ހޯރަފުށީގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް
އަނދައިގެން ދިޔައީ ބިދޭސީ މީހާގެ އާމްދަނީ، ކައުންސިލުން އެ ލާރި ހޯދައިދެނީ
 
އަނދާފައި ހުރި ފައިސާގެ ހިސާބު ކައުންސިލުން ބެލިއިރު 5340 ރުފިޔާ އަރާ
 
ޙާދިސާގެ މައުލޫމާތު ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:30 ހާއިރު
 
މި މައްސަލަ ފުލުހުން މިހާރު ގެންދަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުން

ހއ ހޯރަފުށީގައި ބިދޭސީއަކު ދިރިއުޅޭ ގެއެއްގައި އަލިފާން ރޯވެފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިގެން ފުލުހުންނާއި ހޯރަފުށީ ކައުންސިލުން ޙަރަކާތްތެރިވެއްޖެއެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ފުލުހުން ބުނީ، މި ޙާދިސާގެ މައުލޫމާތު ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:30 ހާއިރު ކަމަށެވެ. އަދި ފުލުހުންނާއި އާންމުން ކުރި މަސައްކަތުން އަލިފާން ނިވާލާފައިވާއިރު، އަލިފާނުގެ ސަބަބުން ހިފާ ގެންގުޅޭ ތަކެއްޗާއި އިމާރާތަށް އެކިވަރުގެ ގެއްލުންތައް ވެފައިވާކަމަށް ފުލުހުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

މި މައްސަލަ މިހާރު ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާއިރު، މި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގެ ސަބަބުން އެރަށުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީއެއް ރައްކާކޮށްފައި ހުރި ފައިސާތައް އަނދާފައިވާ ފޮޓޯތަކެއް ދަނީ މީސްމީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންނެވެ. އެގޮތުން މިއީ ގަސްތުގައި ބަޔަކު ކުރި ކަމެއް ކަމަށް ދޭހަވާ މޭރުމުން ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ގެންދާއިރު، އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެއެމްވީން ސުވާލުކޮށްލުމުން ހޯރަފުށީ ކައުންސިލުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު ވިދާޅުވީ، ޙާދިސާ ހިނގައި ދިޔަ ގޮތާމެދު އެއްޗެއް ވިދާޅުވެވޭނީ ފުލުހުން އެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކޮށް ނިމުމުން ކަމަށެވެ.

Advertisement

ވަޙީދު ވިދާޅުވީ، ޙާދިސާ ހިނގާ ދިޔަ ގެއަކީ މީހުން ނޫޅޭ ފަޅު ގެއެއް ކަމަށެވެ. ޙާދިސާ ހިނގިކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބުމާއެކު ކައުންސިލް މެމްބަރުންނާއި ފުލުހުންގެ އިތުރުން، އާންމު ރައްޔިތުންވެސް ވަގުތުން އެތަނަށް ގޮސް، އަލިފާން ގަނޑު ނިއްވާލާފައިވާކަން ވަޙީދު ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ، އެވަގުތު އަނދާފައި ހުރި ފައިސާގެ ހިސާބު ކައުންސިލުން ބެލިއިރު 5340 ރުފިޔާ އަރާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ފުލުހުންގެ ތަހުގީގަށްފަހު އެކަން އިތުރަށް ކަށަަވަރު ކުރުމަށް ކައުންސިލުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އެއާއެކު ކައުންސިލުން ވަނީ އިންސާނީ ގޮތުން ވެދޭ އެހީތެރިކަމެއްގެ ގޮތުން ފައިސާގެ އެހީ އެނާއަށް ހޯދައިދިނުމަށް ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން އެހީތެރިވުމަށް ނިންމާފައެވެ. އަދި ބިދޭސީ މީހާ މިހާރު އެގެއިން ނެރެ ރައްކާތެރި މާހައުލަކަށް ބަދަލުކޮށް، އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާއި ކެއިން ބުއިމުގެ އިންތިޒާމުތައްވެސް މިހާރު ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.

އެރަށުން ރާއްޖެއެމްވީއާ ވާހަކަ ދެއްކި މީހުން ބުނި ގޮތުގައި އެ ގެއަކީ ސީލިންގ އެއް ނެތި ކަރަންޓް ވަޔަރިންގވެސް އެއްވެސް ވަރަކަށް ނެތް ގެއެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކަރަންޓު ނަރުތައް ގޭގެ އެކި ތަނުގައި ހުރިއިރު، އަލިފާނުގެ ޙާދިސާ ހިނގަން މެދުވެރިވި ސަބަބަކަށް އެކަން ވެދާނެ ކަމަށް ބައެއް މީހުން ބުނެއެވެ. ނަމަވެސް އެކަމާ އެއްޗެއް ވިދާޅުވެވޭނީ ފުލުހުން މައްސަލަ ތަހުގީގުކޮށް ވަކި ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުންކަމަށް ކައުންސިލުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި މައްސަލަ ފުލުހުން މިހާރު ގެންދަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
13%
52%
8%
8%
4%
15%
ކޮމެންޓް
1 ޖޫން 2021 | އަންގާރަ 14:38
ރައްޔިތު މީހާ
ތި ފައިސާ އެމް.އެމް.އޭ އަށް ގެންދިޔައީމައި ބަދަލު ކޮށްދޭނެ
1 ޖޫން 2021 | އަންގާރަ 11:06
ފެންބެ
މިހާރު ދެން ތިހަދާ ގްރެފިކްސް އަކުން ބޯހަލާކު. މީހުންގެ ނާއުންމީދު ހިތަށް އަސަރުކުރުވާ ގޮތަށް ދައްކުވައިގެން ލާރި ހޯދަން ތޯއްޗެއް ތިޔަ އުޅެނީ.
1 ޖޫން 2021 | އަންގާރަ 07:01
ކަރަންޓު
ގެއަކީ ސީލިންގ އެއް ނެތި ކަރަންޓް ވަޔަރިންގވެސް އެއްވެސް ވަރަކަށް ނެތް ގެއެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކަރަންޓު ނަރުތައް ގޭގެ އެކި ތަނުގައި ހުރިއިރު، އަލިފާނުގެ ޙާދިސާ ހިނގަން މެދުވެރިވި ސަބަބަކަށް އެކަން ވެދާނެ ކަމަށް ބައެއް މީހުން ބުނެއެވެ
1 ޖޫން 2021 | އަންގާރަ 03:07
ހަމަ
ތި ލިޔުން ހަމަ އެއް ނުޖެހޭ