ކ. މާލެ
|
30 މެއި 2021 | އާދީއްތަ 13:49
ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވާހަކަދައްކަވަނީ
ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވާހަކަދައްކަވަނީ
ރާއްޖެ އެމްވީ
މެނޭޖްމަންޓް އޮޑިޓެއް ހެދުން
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް މެނޭޖްމަންޓް އޮޑިޓެއް ހަދަނީ
 
މާލެ ސިޓީއަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރުމަށް ކުރިއަށް އޮތްތާގައި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވޭނެ
 
މިކަން ކޮށްދޭނެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ފަރާތެއް ހޯދަން ވަރަށް އަވަހަށް ގެޒެޓު ކުރެވޭނެ
 
ކައުންސިލް އޮތް ހާލަތު ރަނގަޅަށް އެނގުމަކީ ކުރިމަގު ބައްޓަންކުރުމަށް މުހިންމު ކަމެއް

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް މެނޭޖްމަންޓް އޮޑިޓެއް ހަދާނެ ކަމަށް މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މޭޔަރު މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ މަސައްކަތް ރަނގަޅަށް ފެށިގެންދާއިރު ކައުންސިލް އޮތް ހާލަތު ރަނގަޅަށް އެނގުމަކީ ކުރިމަގު ބައްޓަންކުރުމަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށާއި، އެ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް މެނޭޖްމަންޓް އޮޑިޓެއް ހަދަން ގަސްދުކުރާ ކަމަށެވެ. އަދ މިކަން ކޮށްދޭނެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ފަރާތެއް ހޯދަން ވަރަށް އަވަހަށް ގެޒެޓު ކުރެވޭނެ ކަމަށް މޭޔަރު މުއިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް މެނޭޖްމަންޓް އޮޑިޓެއް ހެދުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު، މާލެސިޓީގައި ހުރި ގިނަ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ ފަށާފައެވެ.

އެގޮތުން ޑރ. މުއިއްޒު ވަނީ މާލޭގައި ހުންނަ ލޯކަލް މާރުކޭޓާއި މަސް މާރުކޭޓު އަދި ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުގެ ހާލަތު ބައްލަވަން އެތަންތަނަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާފައެވެ. މުއިއްޒު ވަނީ އެތަންތަނުން ބައްދަލުވި ފަރާތްތަކުގެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ހައްލު ގެންނަވާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދެއްވާފައެވެ.

މާލޭ މަސްވެރިންގެ މާރުކޭޓާއި ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓު އަދި ލޯކަލް މާރކޭޓް ޒަމާނީކުރުމާއި، ''ސާފުމަގު'' މަޝްރޫއު ތައާރަފުކޮށް ރަށްވެހިންގެ އެއްބާރުލުމާ އެކު ހިންގާ ދެމެހެއްޓުމަކީ މުއިއްޒުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ހިމެނިފައިވާ ކަންކަމެވެ. މީގެ އިތުރުން މަގު ބަންދުކުރުމަކީ ރައްޔިތުންގެ ރުހުމާއި ބައިވެރިވުމާއެކު ކުރެވޭ ކަމަކަށް ހެދުމާއި، މާލޭގެ މަގުތަކަށް ކިޔާނަން ސާފުކޮށް އެނގޭނެހެން މަގުތަކުގައި ނަން ޖެހުމާއި، ''ޕްލާސްޓިކާއި ދުރުވަމާ'' ގެ ނަމުގައި މާލެއަކީ ޕްލާސްޓިކް މަދު ސިޓީ އަކަށް ހެދުމަށް ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން އަދި ވިލިމާލޭގެ އެންމެ ނިކަމެތި ރައްޔިތުންނަށް ހިންގޭ ހައުސިން މަޝްރޫއެއް ވިލިމާލޭގައި ހިންގުމަކީ ވެސް ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ހިމެނިފައިވާ ކަންކަމެވެ.

މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް އަމާން ރައްކާތެރި މާހައުލެއް ގާއިމުކޮށްދިނުމަށް އަދި ހިތްހަމަ ޖެހޭ ދިރިއުޅުމެއް ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލާއެކު ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިގެންދާނެކަން މޭޔަރު މުއިއްޒު ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދި މާލެ ސިޓީއަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހުއާ ބައްދަލުކުރައްވާ މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
30 މެއި 2021 | އާދީއްތަ 16:29
ކޮސްގޮވާ
ވަކި ކޮއްމެހެން މުއިއްޒުވީމާ ކުރަންވީކަމެއް ނޫން. ކޮއްމެމީހަކުވެސް އެމީހަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުވުމުގެ ކުރިން ތިކަހަލަ އޮޑިޓް ހަދަންޖެހޭ. އޭރުންތާ ކޭވަރެއްވެސް އެގޭނީ.