ކ. މާލެ
|
29 މެއި 2021 | ހޮނިހިރު 19:29
އައިޑީ ގޮއްވާލި ސަރަހައްދުގައި ފުލުހުންގެ ތަހުގީގު ކުރިއަށް ގެންދަނީ
އައިޑީ ގޮއްވާލި ސަރަހައްދުގައި ފުލުހުންގެ ތަހުގީގު ކުރިއަށް ގެންދަނީ
ޕޮލިސް
ނަޝީދުގެ ސެކިއުރިޓީ
ރައީސް ނަޝީދާއި އެމަނިކުފާނު ދިރިއުޅުއްވާ ގެކޮޅުގެ ސަލާމަތީ މައުލޫމާތު އާންމުވި މައްސަލަ 241 ކޮމިޓީން ބަލަނީ
 
މިފަދަ މައުލޫމާތު އެއްވެސް ފަރާތަކާ ހިއްސާކުރުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނުލްއުގޫބާތުގެ ދަށުން ކުށެއް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ތެރޭގައި ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތާއި، ޚާއްސަކޮށް އެ މަނިކުފާނު ދިރިއުޅުއްވާ ގެކޮޅުގެ ތަފްސީލީ މައުލޫމާތު ހާމަކުރި މައްސަލަ 241 ކޮމިޓީން ބަލަން ނިންމައިފިއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން އެ ކޮމިޓީން ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ "ކެނެރީގޭގައި ސެކިއުރިޓީ ނުދެވޭނެ ކަމާއި ނުރައްކާ އޮތް ކަން ނަޝީދަށް އެމްއެންޑީއެފުން އެންގި" މި ސުރުޚީގެ ދަށުން މިހާރު ނޫހުގައި ލިޔެފައިވާ އާޓިކަލުގައި ހިމެނޭ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ތެރޭގައި ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތާއި، ޚާއްސަކޮށްއެ މަނިކުފާނު ދިރިއުޅުއްވާ ގެކޮޅުގެ ތަފްސީލީ މައުލޫމާތު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެފަދަ މައުލޫމާތަކީ އާންމުކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަލާމަތާއި އަމަންއާންމު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން މައުލޫމާތު އެއްކުރުމުގެ ބާރާއި އިޚްތިޔާރު ލިބިފައިވާ ބައެއްގެ ތެރެއިން އެކަމަށް ޚާއްސަކޮށްފައިވާ ބަޔަކު އެއްކުރާ މައުލޫމާތުތަކެއް ކަމަށް އެ ކޮމިޓީން ދެކޭ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement

އަދި އެ މައުލޫމާތު އެގޮތަށް ޢާންމުވުމަކީ، ރައީސް ނަޝީދުގެ ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަމާއި، ގ.ކެނެރީގޭގައި ދިރިއުޅުއްވާ އެމަނިކުފާނުގެ މުޅި އާއިލާގެ ރައްކާތެރިކަން ގެއްލިގެންދާނެ ކަމެއްކަމުގައިވެސް ދެކޭ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. ސިފައިންގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި ލިބޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް، ސިފައިންގެ ގާނޫނުގެ 24 ވަނަ މާއްދާ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް ފިޔަވައި އެ ނޫން އެއްވެސް ފަރާތަކާ ހިއްސާކުރުމަކީ މަނާކަމެއް ކަމާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނުލްއުގޫބާތުގެ ދަށުން ކުށެއް ކަމަށް އެކޮމިޓީން ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި މިމައްސަލައަކީ ގައުމީ ސަލާމަތާ ގުޅުންހުރި މައްސަލައަކަށްވެފައި، ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތައް ހިނގާނުހިނގާ ގޮތް ބަލަމުން ގެންދިއުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫނުއަސާސީގެ 241 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެކޮމިޓީގެ ދުސްތޫރީ ޒިންމާއަކަށް ވީހިނދު، އެ ކޮމިޓީން މިމައްސަލަ ބެލުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް ކޮމިޓީގެ ނޫސްބަޔާނުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި