ކ. މާލެ
|
27 މެއި 2021 | ބުރާސްފަތި 18:15
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަމީން އާންމު ފާތިމަތު ނިޔުޝާ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަމީން އާންމު ފާތިމަތު ނިޔުޝާ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ގެދޮރު އިމާރާތްކުރުމުގެ ވިޔަފާރި
ގެދޮރު އިމާރާތްކުރުމުގެ ވިޔަފާރީގައިި ގޮތް ނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާރެއް ނޯވޭ- ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ
 
މި ޕެޓިޝަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީން ވަނީ ދިރާސާކުރައްވާފައި -އަމީން ޢާއްމު

ގެދޮރު އިމާރާތްކުރުމުގެ ވިޔަފާރީގައިި ގޮތް ނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާރެއް ކޮމިޓީއަށް ނޯންނަ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީން ބުނެފިއެވެ.

މަޖިލީހުގެ އަމީން ޢާއްމު ފާތިމަތު ނިޔުޝާ ވަނީ 2 މާޗު 2020 ގައި، ފާތިމަތު ސާއިރާ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގެ ޖަވާބު ދެއްވާފައެވެ.

ސާއިރާގެ ސިޓީގައި ބުނީ މާލޭގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ރައްޔިތުންގެ 63 އިންސައްތަ ނުވަތަ މެޖޯރިޓީއަކީ ކުއްޔަށް ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ވީހިނދު، މި ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީއާ ނުބައްދަލު މިންވަރެއް ކުއްޔަށް ހޭދަކުރުމަކީ ބޭއިންސާފެއް ކަމަށެވެ. މިހާ ބޮޑު ހޭދައެއް ހަމައެކަނި ކުއްޔަށްދައްކާ މަދު ބަޔަކު މުއްސަނދި ކުރުމަށް ހޭދަ ކުރާނަމަ ފަގީރުކަމުން އަރައި ނުގަނެވޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. މި ސިޓީގެ ޖަވާބު ދެއްވާ ނިއުޝާ ވިދާޅުވީ މި ޕެޓިޝަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީން ވަނީ ދިރާސާކުރައްވާފައި ކަމަށެވެ.

Advertisement

ސިޓީގައި ބުނީ އެ ޕެޓިޝަނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކާ ކޮމިޓީން ވަނީ ބައްދަލުކޮށް މައުލޫމާތު ސާފުކުރައްވާފައި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، އެ ބޭންކުން ދީފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު ބޭންކުން ދޫކުރާ ލޯނުތަކުގެ އިންޓެރެސްޓް ރޭޓް ކަނޑައެޅުމުގައި ބޭންކަށް ހުރި ރިސްކުތަކަށާއި ލޯން ޕްރޮޑަކްޓްސް ބައްޓަން ކުރެވިފައިވާ ގޮތަށާއި އަދި އޭގެ ކެޓަގަރީތަކަށް ވެސް ރިއާޔަތް ކުރާކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އަދި މާލޭގައި އިމާރާތް ކުރާ ގެދޮރުތަކަކީ އެކި ފެންވަރަށް އިމާރާތް ކުރާ ތަންތަނަށް ވާތީ، އެކި ލޯންތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ އަދަދު ކަނޑައަޅަނީ އެ ނަގާ ލޯނުގެ ނިސްބަތުން ކަމަށް ބޭންކުން ވަނީ މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ގެދޮރު އިމާރާތް ކުރުމުގެ ދާއިރާއަކީ ބަޔެއްގެ އަމިއްލަ ވިޔަފާރިއަކަށްވެފައި، ގެދޮރުގެ ކުލި ކަނޑައެޅުމަކީ އެ އިމާރާތް ކުރާ ބަޔަކު ނުވަތަ ގޯތީގެ ވެރިފަރާތުގެ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ނިންމާ ނިންމުމެއް ކަމަށް މަޖިލީހުން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް