ކ. މާލެ
|
26 މެއި 2021 | ބުދަ 14:08
މާލެސިޓީގެ މޫދުގައި ޕްލާސްޓިކް ކުނި ޖަމާވެފައި
މާލެސިޓީގެ މޫދުގައި ޕްލާސްޓިކް ކުނި ޖަމާވެފައި
އަޝްވާ ފަހީމް
ސިންގަލް ޔޫސް ޕްލާސްޓިކް އުފެއްދުން މަނާކުރަނީ
ސިންގަލް ޔޫސް ޕްލާސްޓިކް ރާއްޖޭގައި އުފެއްދުމާއި ބާޒާރަށް ނެރުން މަނާކުރާ ބިލް ކޮމިޓީއަށް
 
މިއަހަރުގެ ޖޫން މަހުން ފެށިގެން ރާއްޖެ އެތެރެކުރުން މަނާ ސިންގަލް ޔޫސް ޕްލާސްޓިކްގެ ބާވަތްތަކުގެ ލިސްޓެއް ވަނީ ގެޒެޓްކޮށްފައި
 
ބިލް ދިރާސާ ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެންވަޔަރަމެންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީއަށް

ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުންދޭ އެއްޗެހީގެ ތެރެއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅާ ސިންގަލް-ޔޫސް ޕްލާސްޓިކްގެ ބާވަތްތައް، ރާއްޖޭގައި އުފެއްދުމާއި ބާޒާރަށް ނެރުން މަނާކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލް ދިރާސާކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެންވަޔަރަމެންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ބިލް ދިރާސާކުރުމަށް ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާފައިވަނީ އެކަމަށްޓަކައި ނެގުނު ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި 60 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުންނެވެ.

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މިބިލް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރ އަހުމަދު ސަލީމެވެ. ބިލް ހުށަހަޅުއްވަމުން ސަލީމް ވިދާޅުވީ ބިލް ހުށަހަޅާ ބޭނުމަކީ ސިންގަލް ޔޫސް ޕްލާސްޓިކްގެ ބާވަތްތައް ރާއްޖޭގައި އުފެއްދުމާއި ބާޒާރަށް ނެރުން މަނާކުރުމަށާއި ތަފާތު މަރުހަލާތަކަކަށް ބަހާލައިގެން އެކަން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމެވެ.

ސަލީމް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ބިލްގައިވާ ގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅާ ސިންގަލް-ޔޫސް ޕްލާސްޓިކްގެ ބާވަތްތަކުގެ ލިސްޓު އެކި މަރުހަލާތަކަށް ބަހާލައިގެން ކަނޑައެޅުމުގެ އިޚުތިޔާރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި މިގޮތަށް ކަނޑައަޅާ ފުރަތަމަ ލިސްޓް މިއަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ 1 ގެ ކުރިން ކަނޑައަޅައި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިއުކުރަންވާނެކަމަށް ބިލްގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އަދި އެލިސްޓުގައި ބަޔާންކުރާ ސިންގަލް ޔޫސް ޕްލާސްޓިކްގެ ބާވަތްތައް ރާއްޖޭގައި އުފެއްދުމާއި ބާޒާރަށް ނެރުން މަނާވާނެ ތާރީޚެއް ކަނޑައަޅާފައި އޮންނަންވާނެކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. ލިސްޓު ކަނޑައެޅުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެ ކަންކަންވެސް ބިލްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

އެކަންކަމަކީ:

- އެފަދަ ތަކެތި ރާއްޖޭގައި އެހާތަނަށް އުފައްދައި ބޭނުން ނުކޮށް ހުރި މިންވަރާއި އެފަދަ ތަކެތި ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ ނިސްބަތް

- އެފަދަ ތަކެތި ރާއްޖޭގައި އުފެއްދުން ނުވަތަ ބާޒާރަށް ނެރުން މަނާކުރުން، އޭގެ ބަދަލުގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ އެހެން ތަކެތި ލިބެންހުރި މިންވަރު

މިދިޔަ އަހަރު ފާސްކުރި އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓްގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ގާނޫނާއެކު މިއަހަރުގެ ޖޫން މަހުން ފެށިގެން ރާއްޖެ އެތެރެކުރުން މަނާ ސިންގަލް ޔޫސް ޕްލާސްޓިކްގެ ބާވަތްތަކުގެ ލިސްޓް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ މިދިޔަ އަހަރު ހާމަކުރައްވާފައެވެ.

އެގޮތުން ހާމަކުރައްވާފައިވާ ލިސްޓުގައިވާ ބާވަތްތަކަކީ:

1- ދިޔާތަކެތި ބުއިމަށް ބޭނުންކުރާ ޕްލާސްޓިކް ހޮޅި

Advertisement

2- ޕްލާސްޓިކް ތަށި، ސަމުސާ، ވަޅި، އޫ، ދިޔާތަކެތި ގިރަން ބޭނުންކުރާ ޕްލާސްޓިކް ދަނޑިކޮޅު

3- ކާބޯތަކެތި ބަންދުކުރާ ސްޓައިރަފޯމް ފޮށި

4- ބާޒާރުކުރަން ބޭނުންކުރާ 30 ސެންޓިމީޓަރަށް ވުރެ ކުދި ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު

5- ޕްލާސްޓިކްގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ އިމްޕޯޓްކުރާ ސުޕާރީ

6- 250 މިލިލީޓަރަށް ވުރެ ކުޑަ ސިންގަލް ޔޫސް ކޮފީ ތަށި

7- ޕްލާސްޓިކް ދަނޑިކޮޅު ލާފައިވާ ކަފަބުރު

8- 50 މިލިލީޓަރާއި އެއަށްވުރެ ކުދި ޝޭމްޕޫ އަދި ސައިބޯނި ފުޅި

9- ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓުކުރާ 500 މިލިލީޓަރަށް ވުރެ ކުދި ޕެޓު ފުޅި (ފެނާއި ލުއި ބުއިން ހިމެނޭ ގޮތަށް)

މީގެ އިތުރުން އަންނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުން ފެށިގެން 50 މައިކްރޯން އަށްވުރެ ތުނި ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅާއި 50 މިލިލީޓަރުން ފެށިގެން 200 މިލިލީޓަރާ ހަމައަށް ހިމެނޭ ކުދި ޝޭމްޕޫ އަދި ސައިބޯނި ފުޅި އެތެރެކުރުން ވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ.

އަދި 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުން ފެށިގެން އެއް ލީޓަރާއި އެއް ލީޓަރަށްވުރެ ކުދި ޕީއީޓީ ފުޅީގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ފެން ރާއްޖެ އެތެރެކުރުން މަނާ ވާނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް
26 މެއި 2021 | ބުދަ 14:57
ހުސެން
ކުދި ވިޔަފާރިތައް ބަނގުރޫޓުވުމުގެ މަގުމަތީގައި އޮއްވާ އެކަށީގެންވާ ނޯޓިސް ނުދީ ވިއްކޭ މުދާ ލިމިޓްކޮއްލުމަކީ ހިންގޭ ޖަރީމާއެއް. މިވަރު ކަމެއް ކުރާއިރު ތިމާވެއްޓައް ގެއްލުން ނުވާ ބާވަތްތައް ހޯދުމައް މަދުވެގެން އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ނޯޓިސް ދޭންޖެހޭ.
ގުޅުންހުރި
ރައީސް މުއިއްޒުގެ ކޮއްކޯފުޅަކު ޔާމީންގެ ޙުކުމަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވޭ - މެންބަރު ޔައުޤޫބް
އެމްޑީޕީ ޕާލިމަންޓަރީ ގްރޫޕުގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރުކަމުގެ އިންތިޚާބަށް ހުޅުވާލައިފި
އެމްޑީޕީ ސަރުކާރާ ގުޅުވައިގެން ދެއްކި ވާހަކަތަކުގެ ޕަބްލިކް އިންކުއަރީއެއް ހިންގުމާއި ގުޅޭ ގަރާރު މަޖިލީހަށް
އަންނަ މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުގެ ފަހުން ވެސް މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަން ޖެހިދާނެ - އިކްރާމް
ކުރީ ސަރުކާރުން ބައެއް މުއައްސަސާތަކަށް އަދި ޤައުމުތަކުގެ ސަފީރުން އައްޔަންކުރަން ފޮނުވި ނަންތައް އަނބުރާ ގެންގޮސްފި
މަޖިލީހުގެ ޤަވާއިދަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށް ހުށަހަޅައިފި - ބަދަލުތަކުގެ ތެރޭގައި އައު ކޮމިޓީއެއް އުފެއްދުން
މަޖިލިސް އިންތިޚާބު ރޯދައަށްފަހު ބާއްވާނަމަ ވަރަށް ގިނަ ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިވާނެ: ހަބީބު
ބަޖެޓު ބަހުސް: ސަރުކާރުން ފައިނޭންސް މެނޭޖްކުރާ ގޮތާއި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތަށް މެމްބަރުންގެ ފާޑުކިޔުން