ކ. މާލެ
|
26 މެއި 2021 | ބުދަ 14:01
ކެއިންބުއިމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގެ ވިޔަފާރިއަށް ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ދަނީ ގެއްލުން ވަމުން
ކެއިންބުއިމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގެ ވިޔަފާރިއަށް ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ދަނީ ގެއްލުން ވަމުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރި
ވިޔަފާރިތަކަށް ހުޅުވާލާ ފުރުސަތުތައް ހަމަހަމަކަމާއެކު ދިނުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ހުށަހަޅައިފި
 
މައްސަލައިގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ގޮވާލައްވާފައި ވަނީ ކެއުންބުއިމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ވިޔަފާރިތަކަށް މި ހާލަތުގައި ލުއިދިނުމަށް

ހޮޓާ، ކެފެޓީރިއާ އަދި ރެސްޓޯރަންޓް ހިމެނޭގޮތުން އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ސަރުކާރުން ހުޅުވާލާ ފުރުސަތުތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތުތައް މިހާރަށްވުރެ އިތުރަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި، ހަމަހަމަކަމާއެކު ފުރުސަތުތައް ދިނުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޤްތިސާދީ ކޮމިޓީން ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި މިކަން ހުށަހަޅާފައިވަނީ ހޮޓާ، ކެފެޓީރިއާ އަދި ރެސްޓޯރަންޓް ހިންގާ ފަރާތްތަކަށް ކުރިމަތިވަމުންދާ ދަތިކަން ހައްލު ކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލައި ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ސަލީމް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ އިޤްތިސާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައެވެ.

މި ރިޕޯޓުގައި ބުނީ މެންބަރު ސަލީމް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލައިގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ގޮވާލައްވާފައި ވަނީ ކެއިންބުއިމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގެ ވިޔަފާރިއަށް ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުން ލިބޭ ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި އެ ވިޔަފާރިތަކަށް ލުއިދިނުމަށް ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި މައްސަލަ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވިއިރު، އާންމު ސިއްހަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރުގެ ދަށުން އަޅުއްވާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތް ދޭ ތަންތަނަށާއި އަމިއްލަ ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށް ބަޔާންކުރައްވައި މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލައަކާއި ކޮވިޑް ޕެންޑަމިކާ ގުޅިގެން ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްތަކުގެ ވިޔަފާރިކުރަމުންދާ ފަރާތްތައް ސަލާމަތް ނުކުރެވޭ ހިސާބަށް ދިއުމާއެކު އެކަންބޮޑުވުން ހިއްސާކޮށް މޯލްޑިވްސް އީޓަރީ ޔޫނިއަންއާއި ހޮޓާ ކެފޭ ރެސްޓޯރަންޓްތަކުގެ ބައެއް ވެރިންގެ ފަރާތުން ފޮނުވާފައިވާ މައްސަލައެއް ކޮމިޓީން ގެންދިޔައީ ދިރާސާކުރަމުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، މި މައްސަލަތަކަކީ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކަކަށް ވުމާއެކު، މި މައްސަލަތައް ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮމިޓީން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އެއް މައްސަލައެއްކަމުގައި ބަލައިގެން ކަމަށް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ރިޕޯޓުގައި ބުނީ ކެއިންބުއިމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގެ ވިޔަފާރިއަށް ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުން ލިބޭ ގެއްލުންތައް ކުޑަ ކުރުމަށްޓަކައި އެ ވިޔަފާރިތަކަށް ލުއިދިނުމަށް ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ގޮވާލައްވައި، ލާޒިމުކޮށްގެން ބަންދުކުރަން ޖެހުނު ވަގުތުތަކުގައި ގެއްލުނު އާމްދަނީއަށް އެކަށީގެންވާ ބަދަލެއް ދިނުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ނަމަވެސް އެފަދައިން އަމަލުކުރުމަށް ނުފެންނަކަމަށާއި، ސަބަބަކީ 2021 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓުގައި އެފަދަ ކަމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ބަޖެޓް ކުރެވިފައިނުވުމާއި، އެފަދަ ޚަރަދެއް ހަމަޖެއްސުމަކީ ބަޖެޓަށް ނޭދެވޭ އަސަރުކޮށް އަންދާޒާކޮށްފައިވާ ޑެފިސިޓް ބޮޑުވެ އަދި ފައިނޭންސިންގ ހޯދަންޖެހޭ މިންވަރު އިތުރުވާނެ ކަމެއްކަމަށް ކޮމިޓީއަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ބުނެއެވެ.

ކޮމިޓީން ހުށަހެޅި އިތުރު ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކޮށް، އާންމު ރައްޔިތުންގެ ސިއްހަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި، އާންމު ސިއްހަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ 34 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގެ ދަށުން، ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރުގެ ދަށުން މުސްތަގުބަލުގައި ފިޔަވަޅުތައް އަޅުއްވާނަމަ، ވިޔަފާރިތައް ގިންތި ކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ބަލައި، ކެޓަގަރައިޒްކޮށް، ވިޔަފާރިތަކަށް އެންމެ ގެއްލުން ކުޑަވާނެގޮތަށް ގަވާއިދުތަކާއި ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ހުށައަޅާފައިވެއެވެ.

ރިޕޯޓުގައި އިތުރަށް ބުނީ އެ ވިޔަފާރިތައް ދިގުމުއްދަތަކަށް ދެމެހެއްޓުމަށް، ވިޔަފާރިތަކަށް ފަހި މާހައުލެއް ގާއިމްކޮށްދިނުމަށާއި ވިޔަފާރިތަކުގެ ފަންނީ ގާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަމާއި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ބައްޓަންކޮށް، އެ ފުރުސަތުތައް ވިޔަފާރިތަކަށް ހުޅުވާލަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އަދި އެ ވިޔަފާރިތަކަށް އެސްޑީއެފްސީ މެދުވެރިކޮށް ދޫކުރަމުންދާ ލޯނުތައް ދޫކުރާ ދާއިރާތަކަކީ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް ގެނުވާނެ ދާއިރާތައްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށާއި ލޯނު ލިބެމުންދާ ފަރާތްތަކަކީ އެކަމަށް އެންމެ ހައްގުވާ ފަރާތްތައްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށާއި އެ ވިޔަފާރިތަކުގެ ޕްރޮގްރެސް މޮނިޓަރކުރުމަށް ވެސް ހުށައަޅާފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
75%
0%
0%
0%
0%
25%
ކޮމެންޓް