ކ. މާލެ
|
26 މެއި 2021 | ބުދަ 11:56
މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވީ ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް
މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވީ ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް
މަޖިލިސް
ހުޅުމާލޭ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި ހުރި ދަތިތައް
ހުޅުމާލޭ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި ހުރި ދަތިތައް ހައްލުކުރުމަށް ގޮވާލައި ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބަލައިގެންފި
 
މައްސަލަ ބަލައިގެންފައިވަނީ މައްސަލަ ބަލައިގަތުމަށް ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި 35 މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތާއެކުގައި

ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުގައި ނިޔާވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި ނިޔާވާތީ ހުޅުމާލޭ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާދިނުމަށް ހުރި ދަތިތައް ބަލައި އެކަން ހައްލުކުރުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލައި ހުށަހެޅި މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބަލައިގެންފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމު ހުށަހެޅުއްވި މި މައްސަލަ ބަލައިގެންފައިވަނީ މައްސަލަ ބަލައިގަތުމަށް ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި 35 މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތާއެކުގައެވެ. މައްސަލަ ބަލައިގަންނަން ނުފެންނަކަމަށް 5 މެންބަރުން ވޯޓުދެއްވިއިރު ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓު ދެއްވަން ބޭނުން ނުވާ 8 މެންބަރުން ތިއްބެވިއެވެ.

Advertisement

މި މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވަމުން މެންބަރު ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް ޖެހިގެން ރާއްޖެއިން ނިޔާވާ މީހުންގެ އަދަދު ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެފައިވާއިރު، ފާއިތުވި ދެ ހަފުތާއެއްހައި ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިޔާވި މީހުންގެ ތެރެއިން ގިނަ މީހުންނަކީ، ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް ނިޔާވި މީހުން ކަމަށެވެ.

އަދި ފާއިތުވި 22ށް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ބަލީގައި 50ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ރާއްޖެއިން ނިޔާވެފައިވާ ކަމަށާއި ކުރިއާ ޚިލާފަށް މިހާރު ނިޔާވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ނިސްބަތުން އުމުރުން ހަގު މީހުން ހިމެނޭ ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ އުމުރުން 50 އަހަރާއި 35 އަހަރާ ދެމެދުގެ މީހުން މަރުވާ މިންވަރު ކަންބޮޑުވާ މިންވަރަށް އިތުރުވެ، މި ބަލީގައި ނިޔާވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުންނަކީ ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާދެމުންދާ މީހުންކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

މި މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މިހާތަނަށް 41 މީހުން ނިޔާވެފައިވާއިރު އެއިން 27 މީހުން ނިޔާވީ ހުޅުމާލެ ފެސިލިޓީގައި ކަމަށްވެފައި އައިޖީއެމްއެޗްގެ އީއާރުގައި 7 މީހުން ނިޔާވެ އޭޑީކޭ އީއާރުގައި އެކަކު ނިޔާވެފައިވާއިރު ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދިން މީހުންގެ ތެރެއިން ނިޔާވީ 6 މީހުން
ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް

މެންބަރު ވިދާޅުވީ މަދު ވަސީލަތްތަކާއެކު ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން އަދި އިސްސަފުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކުން ކުރައްވާ މަސައްކަތް ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ބަލައިގަންނަ ކަމަށެވެ.

އަދި ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާދިނުމުގައި މައްސަލައެއް ނުވަތަ ދަތިތަކެއް ހުރިތޯބަލައި އެ ދަތިތައް ހައްލުކުރުމަށް ސަރުކާރަށް އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަމާ ގުޅުންހުރި ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް މިކަމާގުޅިގެން އަވަސް ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލައި މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް