ކ. މާލެ
|
24 މެއި 2021 | ހޯމަ 15:30
މަޖިލީހުގެ 241 ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް
މަޖިލީހުގެ 241 ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް
މަޖިލިސް
ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ޙަމަލާ
ސަލާމަތީ ރައްކާތެރިކަން ބްރީޗްވި ގޮތުގެ އިންކުއަރީއެއް 241 ކޮމިޓީން ހަދަނީ
 
ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް މި އިންކުއަރީ ނިންމުމަށް އަމާޒު ހިފާފައިވާކަން އަސްލަމް ފާހަގަ ކުރެއްވި
 
ފައިނޭންސް އިންޓެލިޖެންސް ގެ މައުލޫމާތު އެއްކުރާ ގޮތް ދެނެގަންނާނެ
 
ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަންނީ މާހިރުންގެ އެހީތެރިކަން ހޯއްދަވާނެ

ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ޙަމަލާއާ ގުޅިގެން ސަލާމަތީ ރައްކާތެރިކަން ބްރީޗްވި ގޮތުގެ އިންކުއަރީއެއް ހެދުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ (241 ކޮމިޓީ) އިން ނިންމައިފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައި 241 ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު އަދި ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރ މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވީ، މި އިންކުއަރީގައި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަންނީ މާހިރުންގެ އެހީތެރިކަން ހޯއްދަވާނެ ކަމަށެވެ. އަސްލަމް ވިދާޅުވީ، މި އިންކުއަރީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މައިގަނޑު ކަންކަމަކީ ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ޙަމަލާއާ ގުޅޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް އޭގެ ކުރިން ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާއި ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަށް ލިބިފައިވޭތޯ ދެނެގަތުން ކަމަށެވެ. އަދި ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ މިންގަނޑު ތަކަކީ ކޮބައިތޯ ދެނެގަތުން ވެސް މަޤްސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.

Advertisement

އޭގެ އިތުރުން، ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ރައީސް ނަޝީދަށް ހިމާޔަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އަމަލުކުރަމުން ދިޔަ ގޮތް ބެލުމާއި، ފައިނޭންސް އިންޓެލިޖެންސްގެ މައުލޫމާތު އެއްކުރާ ގޮތާއި މައުލޫމާތު ލިބުމުން އަމަލު ކުރާ ގޮތް ދެނެގަތުމާއި، ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރަމުންދާ މިންވަރު ދެނެގަތުން ވެސް ހިމެނެއެވެ.

އަސްލަމް ވިދާޅުވީ، މި މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ޓައިމްލައިންއެއް ވެސް މިހާރު ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަސްލަމް ވިދާޅުވީ، ލިއެކިއުންތައް ދިރާސާ ކުރުމަށްފަހު ކޮމިޓީން މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ސުވާލު ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކާ ވެސް ސުވާލު ކުރާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް މި އިންކުއަރީ ނިންމުމަށް އަމާޒު ހިފާފައިވާކަން އަސްލަމް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް