ކ. މާލެ
|
22 މެއި 2021 | ހޮނިހިރު 14:40
ެރާއްޖެޓީވީގެ ހެޑް އޮފް ޕްރޮގްރާމްސް އެންޑް ކޯޑިނޭޝަން އާމިރު ސަލީމް
ެރާއްޖެޓީވީގެ ހެޑް އޮފް ޕްރޮގްރާމްސް އެންޑް ކޯޑިނޭޝަން އާމިރު ސަލީމް
ރާއްޖެއެމްވީ
އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނަށް ދެމުންދާ ޙަމަލާ
ފަލަސްތީނުގެ ކެކުޅުން، އާމިރު ސަލީމްގެ ޤަލަމުން
 
ފަލަސްތީނުގެ މިހާރުގެ ޙާލަތު ލަވައިގައި ސިފަކޮށްދީފައިވޭ
 
ޓެލެތޯން ފަށަންވާނީ އެއާގުޅޭ ޚާއްސަ ތީމް ލަވައަކާއި އެކުގައި ކަމަށް ރާއްޖެޓީވީގެ އެމްޑީ ވިދާޅުވި
 
ޒަޔަނިސްޓުންގެ އަމަލުތައް ހުންނަ ގޮތުގެ މައްޗަށް މި ލަވައިގައި އަލިއަޅުވާލާފައިވޭ

ޅެން ފެށިގެން އަންނަނީ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން އުޅެމުންދާ ބިކަ، ހިތްދަތި ޙާލުފެނި، ހިތްތަކަށް ކުރާ އަސަރު ސިފަކޮށްދެމުންނެވެ. އެ ސިފަކޮށްދިނުން ގެނެސްފައިވަނީ އެއީ ހިތްތައް ފަޅިފަޅިވެގެންދާފަދަ މަންޒަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އަދި އެ މަންޒަރުތައް ފެންނަ މީހެއްގެ ލޯ ކަރުނައިން ފުރޭ ފަދަ މަންޒަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެއާއެކު، އެ ޙާލަތުގައި އުޅޭ ތުއްތު ކުދިން ފެނުމުން އެ އަސަރުތައް އިތުރަށް ކުރުވާފަދަ މަންޒަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ރާއްޖެޓީވީގެ ހެޑް އޮފް ޕްރޮގްރާމްސް އެންޑް ކޯޑިނޭޝަން އާމިރު ސަލީމް ހައްދަފާއިވާ މި ލަވައަކީ ރާއްޖެޓީވީން ފަލަސްތީނަށް އެހީވުމަށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޚާއްސަ ޓެލެތޯންގެ ތީމް ލަވައެވެ.

އިޒްރޭލުން ދެމުންދާ ޙަމަލާތަކުގެ މަޤްސަދުތަކަށާއި، ފެށުނީއްސުރެ ޒަޔަނިސްޓުންގެ އަމަލުތައް ހުންނަ ގޮތުގެ މައްޗަށް މި ލަވައިގައި އަލިއަޅުވާލާފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން އެމީހުންގެ ވަޒަނުން ނެރެމުންދަނީ އެމީހުން ރޮއިރޮއި ތިއްބައި ގަދަކަމުން ކަމަށާއި، އެމީހުންގެ ގޯތި ގެދޮރު ބޮން އަޅައި، ފުނޑުފުނޑު ކުރަމުންދާ މަންޒަރަކީ އެ މަންޒަރު ފެންނަ ކޮންމެ މީހެއްގެ ހިތަށް އާދަޔާ ޚިލާފު ރަހުމެއް ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނާމެދު ވެރި ކުރުވާނެ މަންޒަރެއްގެ ގޮތުގައި މި ލަވައިގައި ގެނެސްދީފައިވެއެވެ.

މި ލަވައިގައި އިޒްރޭލުގެ ޔަހޫދީ ސިފައިން ޤުދުސްއަށް ޙަމަލާ ދޭ ދިނުން ސިފަކޮށްދީފައިވަނީ އެއީ މުސްލިމުންގެ ފުރަތަމަ ޤިބްލަ، މަސްޖިދުލްއަޤްސާ ނައްތާލުމުގެ ބޭނުމުގައި ހިންގާ އަމަލެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ފަލަސްތީނުގެ މިހާރުގެ ޙާލަތު ލަވައިގައި ސިފަކޮށްދީފައިވަނީ ފަލަސްތީނުގެ ބިމުގައި ލޭގެ ކޯރުތައް ދެމޭ މަންޒަރު ފެންނަ ކަމަށެވެ. އަދި ވާރޭ ވެހޭހެން އެމީހުންގެ ބޯމަތިން ބަޑީގެ ވަޒަނާއި ބޮން ހުއްޓުމެއް ނެތި ވެހެމުންދާ ކަމަށެވެ. ލަވައިގައި ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންގެ ޙާލަތު ގެނެސްދީފައިވަނީވެސް އެހާމެ އަސަރުގަދަ، ހިތްދަތި ގޮތަކަށެވެ. މައުސޫމު ޅަ ދަރިން އެމީހުންގެ މައިންބަފައިންނާ ވަކިކޮށް ޔަތީމު ކުރަމުންދާ ވާހަކައާއި، ފަލަސްތީނުގެ އެތަކެއް އަންހެނުން ހުވަފަތް ކުރަމުންދާ ވާހަކައެވެ.

ލަވައިގައި ދެން ގެނެސްދީފައިވަނީ މިކަންކަމާމެދު ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޝުއޫރުތަކެވެ. އެގޮތުން މި އަނިޔާވެރިކަމާއި ދެކޮޅަށް ތެދުވާނެ ކަމަށާއި، މިކަމުގައި އެންމެން އެއްބައިވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ތާއަބަދުމެ، ފަލަސްތީނުގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮ ދުއާ ކުރުމުގައި އަތްތައް އުފުލާލާނެ ކަމަށެވެ.

ގާތްގަނޑަކަށް ދޮޅު ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ތައްޔާރުކުރި މި ލަވައާ ބެހޭގޮތުން ސުވާލުކޮށްލުމުން އާމިރު ވިދާޅުވީ، ހުކުރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު ޓެލެތޯން ފަށަންވާނީ އެއާގުޅޭ ޚާއްސަ ތީމް ލަވައަކާއި އެކުގައި ކަމަށް ރާއްޖެޓީވީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެންގެވި ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ މި ލަވަ ހަދަން ފެށިއިރު، ލަވައިގެ ރެކޯޑިންގ އާއި، ވީޑިއޯ ތައްޔާރު ކުރަންވެސް ޖެހޭކަން އެނގޭތީ އެހާ ވަގުތެއް ނުލިބޭނެކަން ފުރަތަމަވެސް ޤަބޫލު ކުރެވުނު ކަމަށް އާމިރު ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް އެހާ ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއްގައި ޅެން ހަދާ ނިންމާލެވުނީ ފަލަސްތީނުގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމަކީ އެއްވެސް މީހަކަށް ދަތިކަމަކަށް ނުވާނެތީ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންގެ ކެކުޅުން މި ލަވައިގައި ގެނެސްދޭން އޭނާއަށްވެސް މާ އުނދަގޫ ކަމަކަށް ނުވުމުން ކަމަށް އާމިރު ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް ލިބުނު ކުޑަ ވަގުތުކޮޅު ތެރޭގައިވެސް އެންމެ ފުރިހަމައަށް މި މަސައްކަތް ކުރެވޭތޯ ބަލާފައިވާނެ ކަމަށް އާމިރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު ޓެލެތޯން ފަށަންވާނީ އެއާގުޅޭ ޚާއްސަ ތީމް ލަވައަކާއި އެކުގައި ކަމަށް ރާއްޖެޓީވީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އެންގެވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހަވީރު، އެހެންވެ ރޭގަނޑު ލަވަހަދަން އިށީނީ، ޅެން ނިންމާފައި ލަވަ ރެކޯޑިންގ އަށް ފޮނުވަންވެސް ޖެހޭ، ވަގުތުކޮޅު ކުޑަ ނަމަވެސް، ފަލަސްތީނުގެ ޙާލަތު އެންމެ ރަނގަޅަށް ގެެނެސްދޭން ޖެހޭނެކަން އެނގޭ، އެހެންވެ ވަރަށް ވިސްނިން، އެކަމަކު ލަވަ ހަދަން ލިބުނީ ވަރަށް ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއް، އެކަމަކު އަޅުގަނޑަށް ވީ އެންމެ ފުރިހަމައަށް އެކަން ކުރެވޭތޯ ބެލީ، ފަލަސްތީނުގެ ޙާލަތު ދެނެގަންނާކަށް އެއްވެސް މީހަކަށް އުނދަގުލެއް ނުވާނެ،
ރާއްޖެޓީވީގެ ހެޑް އޮފް ޕްރޮގްރާމްސް އެންޑް ކޯޑިނޭޝަން އާމިރު ސަލީމް

މި ލަވައަށް ގިނަ ބައެއްގެ މަޤުބޫލުކަން ދަނީ ލިބެމުންނެވެ. އެގޮތުން ފޭސްބުކްއިންވެސް ގިނަ ބަޔަކު މި ލަވަ ބަލާފައިވާއިރު، މި ލަވައިން ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންގެ ޙާލަތު ސިފަކޮށްލެވެއެވެ. އެމީހުން އުޅެމުންދާ ހިތްދަތި ދިރިއުޅުން ވަޒަން ކޮށްލެވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
88%
0%
6%
0%
6%
ކޮމެންޓް