ކ. މާލެ
|
19 މެއި 2021 | ބުދަ 14:20
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ކުރިއަށް ދަނީ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ކުރިއަށް ދަނީ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
މަސައްކަތް ނިމެންދެން ވަގުތު އިތުރު ކުރުން
މަޖިލީހުގެ ވަގުތު އިތުރު ކުރުމަށް ފާސްކޮށްފި
 
މަސައްކަތް ނިމެންދެން ވަގުތު އިތުރު ކޮށްފައިވަނީ އެކަމަށްޓަކައި ނެގުނު ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި 30 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާގެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ލަސްވާ ސަބަބު ސާފުކުރުމަށް ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީ އާއި ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓްގެ މަސައްކަތް ނިމެންދެން މަޖިލީހުގެ ވަގުތު އިތުރު ކުރުމަށް ފާސްކޮށްފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި މި މަސައްކަތް ނިމެންދެން ވަގުތު އިތުރު ކޮށްފައިވަނީ އެކަމަށްޓަކައި ނެގުނު ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި 30 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުންނެވެ.

ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީ އާއި ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓަށް މެންބަރުން ބަހުސް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާއިރު ރިޕޯޓުގައިވާ މުހިއްމު ނުކުތާތައް ވެސް މެންބަރު ދަނީ ފާހަގަ ކުރައްވަމުންނެވެ.

Advertisement

މި ރިޕޯޓުގައިވާ ގޮތުން ކޮމިޓީން އެންމެ ފުރަތަމަ ބަލާފައިވަނީ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާއި، ފުލުހުންނާއި، މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި، ޖުޑީޝަރީ އާއި މަޖިލީހާއި ކެބިނެޓުގައި ކުރީގައާއި މިހާރު ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންގެ މައްސަލައެވެ.

އެގޮތަށް އެކަން ކުރަނީ މި މަގާމުތަކުގައި ތިބި މީހުންނަކީ ނުފޫޒުގެ ބޭނުންކުރެވޭ ހިސާބުތަކުގައި ތިބި މީހުން ކަމަށްވާތީ މިމައްސަލަތައް އަވަސްކުރުމަށް ތަހުގީގީ އިދާރާތަކަށް ބާރު އެޅުމަށެވެ. ދައުލަތުގެ އެކި މަގާމުތަކުގައި ކުރީގައާއި މިހާރު ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން 119 މީހެއްގެ ނަން ހިމެނޭ ލިސްޓެއް ވަނީ ވަކިން އާންމުކޮށްފައެވެ.

އަދި އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާއިން މަންފާވި މީހުންނާއި ކޮރަޕްޝަން ހިންގިކަމަށް ބެލެވޭ ނުވަތަ އެކަމުގައި ބައިވެރިވިކަމަށް ތަހުގީގުތަކުން މިހާތަނަށް އެނގިފައިވާ 281 މީހެއްގެ ނަން ހިމެނޭ ލިސްޓެއް ވަނީ އާންމުކޮށްފައެވެ. ކޮމިޓީ ރިޕޯޓްގައި ވަނީ 8 ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް