ކ. މާލެ
|
19 މެއި 2021 | ބުދަ 12:51
މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް
މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް
މަޖިލިސް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ގޯސްވަމުންދާތީ އީޖާބީ މަސައްކަތް ހަލުވިކުރުމަށް ގޮވާލައި ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލައިފި
 
12 މެންބަރުން މައްސަލަ ބަލައިގަތުމަށް ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި
 
18 މެންބަރުން މައްސަލަ ބަލައިގަތުމަށް ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި

ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތު އިތުރަށް ގޯސްވެ، ވަރަށް ބޮޑަށް ފެތުރެމުންދާތީ ވަސީލަތްތައް ގާއިމުކުރުމަށާއި އީޖާބީ މަސައްކަތް ހަލުވިކުރުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލައި ހުށަހެޅި މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބޭރު ކޮށްލައިފިއެވެ.

މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް ހުށަހެޅުއްވި މި މައްސަލަ މަޖިލީހުން ބޭރު ކޮށްލާފައިވާއިރު މައްސަލަ ބަލައިގަތުމަށް ފެނޭތޯ ނެގުނު ވޯޓުގައި 33 މެންބަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ. އަދި 18 މެންބަރުން މައްސަލަ ބަލައިގަތުމަށް ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވިއިރު 12 މެންބަރުން މައްސަލަ ބަލައިގަތުމަށް ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވިއެވެ. 3 މެންބަރަކު ވަނީ ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

Advertisement

މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވަމުން މެންބަރު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ކޮވިޑްގެ ހާލަތު އިތުރަށް ގޯސްވެ، މީހުން ނިޔާވާ އަދަދާއި ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންނާއި މޮނީޓަރިންގ ހާލަތަށް ބަދަލުވާ ރަށްރަށުގެ އަދަދު އިތުރުވަމުން ދާ ކަމަށެވެ. އަދި އަތޮޅުތަކުން ކޮވިޑަށް ޓެސްޓްކޮށް، ނަތީޖާ ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައި ނުވާތީއާއި، ޓެސްޓުތަކުގެ ނަތީޖާ ނުލިބި އިންތިޒާރު ކުރަންޖެހޭ މުއްދަތު، ދުވަހެއް ދުވަހަށް އިތުރު ވަމުންދާ ކަމަށެވެ.

މެންބަރު ވިދާޅުވީ ސިއްހީ ދާއިރާއާއި ކޮވިޑްގެ ކުރީ ސަފުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނާއި އަދި ސިއްހީ ޚިދުމަތްތެރިން ވަރުބަލިވެ، ބަލިމީހުންނަށް ފަރުވާދިނުން ލަސްވާފަދަ ހާލަތަށް ދިއުމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފަންނީ ފަރާތްތަކުން ހާމަކުރަމުން ދާ ކަމަށެވެ.

ބަލިމީހުން އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ކުރަންޖެހޭ މިންވަރު އިތުރުވެ، ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ކޮވިޑް ސެންޓަރުތަކުގެ ބެޑް ކެޕޭސިޓީއާއި އިންސާނީ ވަސީލަތް މަދުވެ، ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް އެޓެންޑް ނުކުރެވި، ފަރުވާ ލަސްވެ، ގިނަ ބައެއްގެ ފުރާނައަށް ނުރައްކާ ވެދާނެކަމަށް ބެލެވޭތީއާއި، ވެކްސިން ޕްރޮގްރާމް ރަނގަޅަށް ކުރިއަށް ނުދާތީއާއި ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖެހުމަށްފަހު ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދެވަނަ ޑޯޒް ނުޖެހި އެތައްހާސް ބަޔަކު އެބަތިބި
މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް

މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ބަލިމީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް އިތުރު ވަސީލަތްތައް ގާއިމުކުރުމަށާއި އިތުރަށް ބޭނުންވާ އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް އިތުރަށް ހޯދައިދީ، އަދި އީޖާބީ މަސައްކަތްތައް ހަލުވިކޮށް، ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައި، މި ބަލިމަޑުކަން މެނޭޖްކުރުމާއި ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ކަންކަން މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކަކަށް އިންތިޒާމް ކުރުމަށާއި، މިކަންކަން އަވަސްކުރުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލައި މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވި ކޮވިޑް-19ގެ ހަތަރުވަނަ ރާޅާއެކު ކޮންމެ ދުވަހަކު ދަނީ ގިނަ ބަޔަކު ޕޮޒިޓިވްވަމުންނެވެ. ހާލަތު ގޯސްވެ އެޑްމިޓް ކުރާ ރޭޓް މަތިވަމުންދާއިރު، ބެޑް ކެޕޭސިޓީ ފުލް ވެދާނެކަމުގެ އިންޒާރު ވެސް އެޗްއީއޯސީން ދީފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް