ކ. މާލެ
|
18 މެއި 2021 | އަންގާރަ 13:50
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ކުރިއަށް ދަނީ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ކުރިއަށް ދަނީ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ސަރުކާރުގެ ބައެއް ވުޒާރާތަކަށް ބަދަލު ގެނައުން
ސަރުކާރުގެ ބައެއް ވުޒާރާތަކަށް ގެނެވުނު ބަދަލު ދިރާސާ ކުރަން ކޮމިޓީއަށް
 
އެންޑީއޭ ވަނީ ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ބަދަލު ކުރެވިފައި
 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިޔުނިކޭޝަން، ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ ވަނީ އުވާލާފައި

ސަރުކާރުގެ ބައެއް ވުޒާރާތަކާއި އެ ވުޒާރާތަކުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއަށް ގެންނެވި ބަދަލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ދިރާސާ ކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި މައްސަލަ ހުށައަޅުއްވައި ފޮނުއްވި ސިޓީގައި ރައީސް ވިދާޅުވީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އުވާލައި އެ މިނިސްޓްރީގެ ނަން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވައިރަމެންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ނަމަށް 5 މެއި 2021 ވަނަ ދުވަހު ބަދަލު ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވައިރަމެންޓް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއަށް ގެނައި ބަދަލު ގާނޫނު އަސާސީގެ 116 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސް ކުރުމަށްޓަކައި މަޖިލީހަށް ހުށައެޅުއްވުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އުވާލެއްވުމާ ގުޅިގެން އެ މިނިސްޓްރީން ކުރައްވަމުން ގެންދެވި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަނާ ބެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްތަކާއި ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީއާއި، އިންފޮމޭޝަން އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީއާ ބެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާގޮތަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ހަމަޖައްސަވައިފައެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން މި ސިޓީގައި ވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރގެ ދަށުން ހިންގަމުން ގެންދާ ނެޝެނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ (އެންޑިއޭ) އެ މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ވަކިކޮށް ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގަމުންދާ އިދާރާއެއްގެ ގޮތުގައި 5 މެއި 2021 ވަނަ ދުވަހު ހަމަޖެއްސުމާ ގުޅިގެން އެ ދެ މިނިސްޓްރީއަށް ގެނައި ބަދަލުތައް ފާސްކުރުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.

ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީގައި ފަރުވާގެ ނިޒާމު އެހާ ރަނގަޅަށް ހިނގަމުން ނާންނަ ކަމުގެ ޝަކުވާ ފަހަކަށް އައިސްވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. މިއާއެކު އެތަން ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރު ފެއްޓެވިއެވެ. މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ހުޅުވިފައިވާ ހުރިހާ ދޮރުތަކެއް ބަންދުކޮށް ތަންފީޒީ އިދާރާތަކަށް އޮންނަ ނޭއްގާނީ ނުފޫޒުތައް ކަނޑުވާލައި، މިނިވަންކަމާއި ޕްރޮފެޝަނަލްކޮށް މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ޖާގަ ހޯދައިދިނުމަކީ މިސަރުކާރުގެ މެނިފެސްޓޯގައި ހިމެނޭކަމެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް