ކ. މާލެ
|
18 މެއި 2021 | އަންގާރަ 13:34
މިނިސްޓަރ ޑރ ހުސައިން ރަޝީދު ހަސަނާއި މިނިސްޓަރ އައިމިނަތު ޝައުނާ
މިނިސްޓަރ ޑރ ހުސައިން ރަޝީދު ހަސަނާއި މިނިސްޓަރ އައިމިނަތު ޝައުނާ
ރާއްޖެއެމްވީ
މިނިސްޓަރުންނަށް ރުހުން ދިނުން
އެންމެ ފަހުން އައްޔަން ކުރި މިނިސްޓަރުންނަށް ރުހުން ދިނުމަށް ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ކޮމިޓީއަށް
 
އެންވައިރަންމެންޓާއި ޓެކްނޮލޮޖީ އެއްކޮށްލައި މިނިސްޓަރުކަމަށް އައިމިނަތު ޝައުނާ ވަނީ އައްޔަން ކުރައްވާފައި
 
ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރ ގެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރައްވާފައި ވަނީ ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދު ހަސަން 

ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި 5 މެއި 2021 ވީ ބުދަ ދުވަހު އައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ދެ ބޭފުޅުންނަށް ރުހުން ދިނުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހް މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވި ސިޓީފުޅު އަމީން އާންމުވަނީ އިއްވަވައިދެއްވާފައެވެ. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީގައި ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫނު އަސާސީގެ 129 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި އައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ދެ ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅު ގާނޫނު އަސާސީގެ 129 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯއްދެވުމަށްޓަކައި މަޖިލީހަށް ފޮނުވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

5 މެއި 2021 ވީ ބުދަ ދުވަހު ރައީސް ވަނީ މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ގެ މަގާމަށް ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދު ހަސަން އައްޔަން ކުރައްވާފައެވެ. ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ޑރ .ހުސައިން ހުންނެވީ އެންވަޔަރުމެންޓް މިނިސްޓަރު ކަމުގެ މަގާމުގައެވެ. ޑރ. ހުސައިނަކީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ރިޔާސީ ދައުރުގައި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުކަން ވެސް ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

މީގެ އިތުރުން ހަމަ އެ ދުވަހު އެންވަޔަރުމެންޓާއި ޓެކްނޮލޮޖީ އެއްކޮށްލައި، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރުމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ނަމުގައި އައު މިނިސްޓްރީއެއް އުފައްދަވާފައެވެ. އެ މިނިސްޓްރީގެ މިނިސްޓަރުކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ވަނީ އައިމިނަތު ޝައުނާ އައްޔަން ކުރައްވާފައެވެ. މިއާއެކު މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިޔުނިކޭޝަން، ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ ވަކި މިނިސްޓްރީއެއްގެ ގޮތުގައި އޮތް އޮތުން ވަނީ އުވިގެން ގޮސްފައެވެ. ޝައުނާ މީގެ ކުރިން ހުންނެވީ ރައީސް އޮފީހުގެ ޕޮލިސީ ސެކްރެޓެރީގެ މަގާމުގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް