ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު އަދި ޑަބްލިއުޑީސީ އިންތިޚާބު 2021

  • ވޯޓު ފޮށިތައް މަރުކަޒުތަކަށް ގެންދަން ފަށައިފި
  • ވިލުފުއްޓަށް މާލެއިން އޮފިޝަލުން ނުފޮނުވާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ
  • ވޯޓު ފޮށިތައް މަރުކަޒުތަކަށް ގެންދަން ފަށައިފި
 
Writer Profile Picture
ލައިޝާ އަހްމަދު
ވޯޓު ފޮށިތައް މަރުކަޒުތަކަށް ގެންދަން ފަށައިފި
ލޯކަލް ކައުންސިލް އަދި ޑަބްލިއުޑީސީ އިންތިހާބު 2021، އަމީނިއްޔާ ސްކޫލު - ރާއްޖެއެމްވީ
ލޯކަލް ކައުންސިލް އަދި ޑަބްލިއުޑީސީ އިންތިހާބު 2021، އަމީނިއްޔާ ސްކޫލު - ރާއްޖެއެމްވީ
10 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 06:29
Writer Profile Picture
ލައިޝާ އަހްމަދު
ވިލުފުއްޓަށް މާލެއިން އޮފިޝަލުން ނުފޮނުވާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ

ވިލުފުށީގައި ބަހައްޓާ ދެ ވޯޓު ފޮށީގެ ގިނަ އޮފިޝަލުންތަކެއް ކަރަންޓީނުވާން ޖެހުމާއި ގުޅިގެން، މާލެއިން އޮފިޝަލުން ފޮނުވާ ގޮތަށް އީސީން ކުރިންއޮތީ ނިންމާފައެވެ. އެގޮތަށް އީސީން ނިންމީ އެރަށުން އޮފިޝަލުން ނުލިބިގެންނެވެ. އަދި ވޯޓުލުން ފެށޭނީވެސް އޮފިޝަލުންނަށް ދެވުމުން ކަމަށް އީސީން ބުނެފައި

ނަމަވެސް ތ. ވިލުފުށީ ވޯޓު ފޮށީފައި ހަރަކާތްތެރިވާނެ އޮފިޝަލުން މާލޭން ނުފޮނުވާ ގޮތަށް މިހާރު އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް ވަނީ ވިދާޅުވެފައި،

10 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 06:28
Writer Profile Picture
ލައިޝާ އަހްމަދު
ވޯޓު ފޮށިތައް މަރުކަޒުތަކަށް ގެންދަން ފަށައިފި

މިފަހަރުގެ އިންތިޚާބަކީ ކުރީ ފަހަރުތަކުގެ އިންތިޚާބުތަކާއި ޚިލާފަށް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކާއެކު އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ވެސް ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބެއް، އެގޮތުން މިހާރު ވޯޓު ފޮށިތައް އެކި ރަށްރަށުގައިވާ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކަށް ވަނީ ގެންދަން ފަށާފައި

ލޯކަލް ކައުންސިލް އަދި ޑަބްލިއުޑީސީ އިންތިހާބު 2021، ހިތަދޫ ނޫރާނީ ސްކޫލް - ރާއްޖެއެމްވީ
ލޯކަލް ކައުންސިލް އަދި ޑަބްލިއުޑީސީ އިންތިހާބު 2021، ހިތަދޫ ނޫރާނީ ސްކޫލް - ރާއްޖެއެމްވީ
10 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 06:24
Writer Profile Picture
ލައިޝާ އަހްމަދު
މިނިވަންކަމާއި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު އަދާކުރެއްވުމަށް އީސީގެ ރައީސް ގޮވާލައްވައިފި

ހޮނިހިރު ދުވަހު 7:00 ގައި ވޯޓުލުން ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ފެށިގެންދާއިރު، އީސީގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ މިނިވަންކަމާއި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު އަދާކުރެއްވުމަށް ގޮވާލައްވާފައި، އެގޮތުން މިއީ ކޮވިޑުގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ތެރޭގައި ބާއްވާ އިންތިޚާބަކަށްވުމުން، ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް ވަނީ އަޅާފައި

10 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 06:22
Writer Profile Picture
ލައިޝާ އަހްމަދު
ހދ ކުރިނބީ ވޯޓުފޮށި ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް ގެނެސްފައި
ހދ ކުރިނބީ ވޯޓުފޮށި ވޯޓުލާ މަރުކަޒަށް ގެނެސްފައި - ރާއްޖެއެމްވީ
10 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 06:09
Writer Profile Picture
ލައިޝާ އަހްމަދު
މިއަދުން ފެށިގެން އިންތިޚާބާ ގުޅޭ ޝަކުވާ ހައިކޯޓަށް ހުށައެޅޭނެ

އިންތިޚާބީ ޝަކުވާގެ މައްސަލަތައް ފުރަތަމަ މަރުހަލާގައި ބެލުމުގެ އިހުތިސާސް ލިބިގެންވަނީ ހައިކޯޓަށް، އެގޮތުން މިއަދު ފަށާ އިންތިޚާބާއި ގުޅިގެންވެސް ފަސޭހަކަމާއެކު ޝަކުވާ ހުށައެޅުމުގެ ފުރުސަތު މިހާރު ހުޅުވާލެވިފައިވާކަމަށް ހައިކޯޓުން މައުލޫމާތުދޭ.

އޭޕްރީލް 10، 11 އަދި 12 ވަނަ ދުވަހު ހެނދުނު 0900ން ފެށިގެން ރޭގަނޑު 2200ށް ހައިކޯޓުގެ ރިސެޕްޝަން ހުޅުވާފައި ހުންނާނެ.

10 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 06:05
Writer Profile Picture
ލައިޝާ އަހްމަދު
އީސީން ވަނީ ދެ ރަށެއްގެ ވޯޓުލާ ގަޑި ފަސްކޮށްފައި

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނީ ރަތްމަންދޫ އަދި ތިނަދޫގެ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުން އެހެން ރަށްރަށުން އަންނަން ޖެހިފައިވާތީ، އެ ދެރަށުގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދާނީ އެޕްރީލް 10 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 08:30ން ހަވީރު 5:00ށް ކަމަށެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލް އަދި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން އޭޕްރިލް 10 ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، މައްސަލައެއް ދިމާނުވާނަމަ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ވޯޓުލާން ފަށާނީ ހެނދުނު 7:00 ގައެވެ.

10 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 05:55
Writer Profile Picture
ލައިޝާ އަހްމަދު
ކަރަންޓީނުގައި ތިބި މީހުންނަށް ވޯޓު ލެވޭނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހަވީރު 5ން 6ށް

ކަރަންޓީނުގައި ތިބި މީހުން ވޯޓު ލުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން އިން ވަކި ގަޑިއެއް ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު އެމީހުންނަށް ވޯޓު ލެވޭނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހަވީރު 5ން 6 އަށެވެ. އަދި އެމީހުންނަށް ވޯޓުލެވޭނީ، އެހެން މީހުން ވޯޓުލާ ނިމުމުންނެވެ.

ކަރަންޓީނުގައި ތިބި މީހުން ވޯޓުލާންދާން ހުއްދަ ދިން ނަމަވެސް އެމީހުން ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހޭ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ވޯޓު ލާން ދިއުމަށް އެއްވެސް ޕަބްލިކް ޓްރާންސްޕޯޓެއް ބޭނުންނުކުރަން އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ އަންގާފައެވެ. މީގެ އިތުރަށް ހުރިހާ ވަގުތެއްގައި މާސްކް އަޅައިގެން ތިބުމާއި ތިން ފޫޓުގެ ދުރުމިން ބެހެއްޓުމުގެ އިތުރަށް ވޯޓުލާން ދާއިރު އަދި ވޯޓުލައި ނިމިގެން އަންނައިރު މީހުންނާ ބައްދަލު ނުކޮށް ވޯޓަށް ފަހު، ކަރަންޓީނުވެފައި ހުރި ތަނަކަށް އަވަހަށް އަނބުރާ ދިޔުމަށް ވެސް އެޗްޕީއޭއިން އަންގާފައިވެއެވެ.

10 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 05:54
Writer Profile Picture
ލައިޝާ އަހްމަދު
ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް މުޅި ރާއްޖެ ތައްޔާރުވެފައި، މިއީ އެންމެ މަދުން މީހުން ވޯޓުލާން ނިކުންނަ އިންތިޚާބު

ހޮނިހިރު ދުވަހު ފަށާ ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވަނީ 273،128 (ދެލައްކަ ހަތްދިހަ ތިން ހާސް ސަތޭކަ އަށާވީސް) މީހުންނަށެވެ. އަނެއްކޮޅުން މިފަހަރު އިންތިޚާބު ބާއްވަނީ ކޮވިޑްގެ ޕެންޑަމިކްގެ ތެރޭގައެވެ. ރާއްޖޭގެ މިހާރުގެ ހާލަތަށް ބަލާއިރުވެސް ކޮވިޑްގެ އެކްޓިވް ކޭސްތަކުގެ އަދަދު ހުރީ ތިންހާހަށްވުރެ މަތީގައެވެ. ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންނާއި ކަރަންޓީނުގައި ތިބި މީހުންނަށް ގާނޫނުން ލިބިދޭ ހައްގެއްގެ ދަށުން ވޯޓުލާން ދިޔުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތެވެ.

10 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 05:52