ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު އަދި ޑަބްލިއުޑީސީ އިންތިޚާބު 2021

  • ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވެސް ވޯޓުލައްވައިފި
  • ރިސޯޓުތަކުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ވޯޓު ފޮށިތަކަށްވެސް ވޯޓުލުމުގެ ކަންކަން ދަނީ ކުރިއަށް
  • ޝެއިހް އަލީ ޒައިދު ވޯޓުލައްވާ އޮފިޝަލުން ނަމާދު ކުރަންވީ ގޮތް ކިޔައިދެއްވައިފި
 
Writer Profile Picture
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވެސް ވޯޓުލައްވައިފި
ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވޯޓުލައްވައިފި - ޚާރިޖީ ވަޒީރު އަބްދުﷲ ޝާހިދް / ޓްވިޓާ
10 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 12:00
Writer Profile Picture
ލައިޝާ އަހްމަދު
ރިސޯޓުތަކުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ވޯޓު ފޮށިތަކަށްވެސް ވޯޓުލުމުގެ ކަންކަން ދަނީ ކުރިއަށް

ރިސޯޓުތަކުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ވޯޓު ފޮށިތަކަށްވެސް ވޯޓުލުމުގެ ކަންކަން ބާރަށް ކުރިއަށްދޭ، އެގޮތުން އއ ގަންޖެހި ރިސޯޓުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ވޯޓު ފޮއްޓަށްވެސް 13 މީހަކަށް ވޯޓު ލުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާއިރު، މިހާތަނަށް އެންމެން ވަނީ ވޯޓު ލާފައި، އެ ރިސޯޓުގައިވެސް 07:30ން ފެށިގެން ވޯޓުލާން ފަށާފައިވާކަމަށް ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ލިބޭ

10 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 11:58
Writer Profile Picture
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
ޝެއިހް އަލީ ޒައިދު ވޯޓުލައްވާ އޮފިޝަލުން ނަމާދު ކުރަންވީ ގޮތް ކިޔައިދެއްވައިފި
10 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 11:56
Writer Profile Picture
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
ސްރީލަންކާގެ ކޮލޮމްބޯގައި ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދަނީ
ކޮލޮމްބޯގައި ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދަނީ - ރާއްޖެއެމްވީ
10 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 11:53
Writer Profile Picture
ލައިޝާ އަހްމަދު
މިއީ އަތޮޅުތެރެއާއި މުޅި ރާއްޖޭގެ ހިންގުމަށްވެސް ނުހަނު މުހިއްމު ވޯޓެއް: ރައީސް

 ރައީސް ވިދާޅުވީ، މިއީ އަތޮޅުތެރެއާއި މުޅި ރާއްޖޭގެ ހިންގުމަށްވެސް ނުހަނު މުހިއްމު ވޯޓެއް ކަމަށެވެ. މި ދަނޑިވަޅަކީ ގިނަ ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ ދަނޑިވަޅެއް ނަމަވެސް، ވީހާވެސް ގިނަ ރައްޔިތުން ވޯޓު ލެއްވުމަށް ރައީސް އިލްތިމާސް ކުރެއްވިއެވެ.

10 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 11:28
Writer Profile Picture
ލައިޝާ އަހްމަދު
އިންތިޚާބާ ބެހޭ އެޑްވައިސަރީ ކޮމިޓީއާ އީސީން މިހާރު ގެންދަނީ މަޝްވަރާ ކުރަމުން

ދިއްފުށީގައި ދިމާވި މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން އިންތިޚާބާ ބެހޭ އެޑްވައިސަރީ ކޮމިޓީއާ އީސީން މިހާރު ގެންދަނީ މަޝްވަރާ ކުރަމުން

10 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 11:00
Writer Profile Picture
ލައިޝާ އަހްމަދު
ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ 10:45 ވީއިރު ވޯޓުލާ މީހުންގެ 17 އިންސައްތަ މީހުން ވޯޓުލާފައިވޭ

އީސީގެ ރައީސް ހޮނިހިރު ދުވަހު ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައި ވިދާޅުވީ، މިހާތަނަށް އަތޮޅު ތެރެއިން އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް އައިސްފައި ނުވާކަމަށް، ނަމަވެސް ކ ދިއްފުށީގައި ހުރި ބައެއް ކަންބޮޑުވުންތައް ހިއްސާ ކުރައްވައި ޝަރީފް ވިދާޅުވީ، އިންތިޚާބާ ބެހޭ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ ލަފާއެއް އެކަމުގައި ހޯއްދަވާނެ ކަމަށް، އެގޮތުން މިހާރު ވޯޓުލާ ގަޑި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުން ދިއްފުށީގައި ބައެއް ރައްޔިތުންނަށް ވޯޓުލުމަށް ދަތިތަކެއް ހުރިކަން ޝަރީފް ފާހަގަ ކުރެއްވި

ޝަރީފް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، އެޗްޕީއޭއަށްވެސް ޝުކުރު އަދާ ކުރައްވާކަމަށް އަދި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ 10:45 ވީއިރު ވޯޓުލާ މީހުންގެ 17 އިންސައްތަ މީހުން ވޯޓުލާފައިވާކަން ޝަރީފް ފާހަގަ ކުރެއްވި. އެއީ 26000 ފިރިހެނުންނާއި 17000 އަންހެނުން

ޝަރީފް ވިދާޅުވީ، 38 އިންސައްތައާ 40 އިންސައްތައާ ދެމެދު ވޯޓުގެ ޓަރންއައުޓް އޮންނާނެ ކަމަށް މިވަގުތަށް ބެލެވޭކަމަށް

10 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 10:56
Writer Profile Picture
ލައިޝާ އަހްމަދު
ރައީސް ސޯލިޙު ވޯޓު ލައްވައިފި، ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކު ވޯޓު ލެއްވުމަށް އިލްތިމާސް ކުރެއްވި

އެމަނިކުފާނު ވޯޓު ލައްވާފައިވަނީ ޅ ހިންނަވަރު ރައްޔިތުން ވޯޓު ލުމަށް ޖަމާލުއްދީން ސުކޫލުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ވޯޓު ފޮއްޓަށެވެ. ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:40 ގައި އެމަނިކުފާނު ވަނީ ވޯޓު ލައްވާފައެވެ. ވޯޓު ލެއްވުމަށްފަހު އެމަނިކުފާނު ވަނީ އެ ސަރަޙައްދުގައި ވޯޓު ލުމަށް ތިއްބެވި ދާއިރާގެ ބައެއް ރައްޔިތުންނާވެސް ވާހަކަ ދައްކަވާފައެވެ. ނަމަވެސް ކޮވިޑުގެ މި ޙާލަތަށްވުމާއެކު، އެމަނިކުފާނު އެ ސަރަަޙައްދުގައި މާ ގިނަ ވަގުތު މަޑުކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ.

ވޯޓުލެއްވުމަށްފަހު ނުކުމެވަޑައިގެން ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައި ރައީސް ވިދާޅުވީ، މިއީ އަތޮޅު ތެރެއާއި މުޅި ރާއްޖޭގެ ހިންގުމަށްވެސް ނުހަނު މުހިއްމު ވޯޓެއް ކަމަށެވެ. އަދި މި ދަނޑިވަޅަކީ ގިނަ ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ ދަނޑިވަޅެއް ނަމަވެސް، ވީހާވެސް ގިނަ ރައްޔިތުން ވޯޓު ލެއްވުމަށް ރައީސް ސޯލިޙު ވަނީ އިލްތިމާސް ކުރައްވާފައެވެ. އަދި ނިމިގެން ދިޔަ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ލިބުނު ކާމިޔާބަށްވުރެ ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ލިބޭނެކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާކަމަށްވެސް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރުގެ މަޤާމު އެންމެ ކުޑަމިނުން 60 އިންސައްތައިގެ އަޢުލަބިއްޔަތަކާއެކު ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ އެމްޑީޕީން ކާމިޔާބު ކުރާނެކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ޔަޤީން ކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

10 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 10:50
Writer Profile Picture
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދާގޮތް ބައްލަވާލެއްވުމަށް ރައީސް ނަޝީދު މަރުކަޒުތަކަށް

ވޯޓުލުން ކުރިޔަށް ދާ މަރުކަޒުތަކުގައި ވޯޓުލާ ގޮތް ބައްލަވާލެއްވުމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވަޑައިގަތުން

ވޯޓުލާގޮތް ބައްލަވާލެއްވުމަށް ރައީސް ނަޝީދު މަރުކަޒުތަކަށް - ޓްވިޓަރ
10 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 10:21
Writer Profile Picture
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ނައިބް ރައީސް އިސްމާއިލް ހަބީބު ވެސް ވޯޓު ލައްވައިފި
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ނައިބް ރައީސް އިސްމާއިލް ހަބީބު ވޯޓު ލައްވައިފި - އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
10 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 10:13
Writer Profile Picture
ޝިއުނާ ސޯލިހް
އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ވޯޓުލައްވައިފި

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައިސް ވޯޓުލައްވައިފި

10 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 09:52
Writer Profile Picture
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
ޖަލުތަކުގައި ވޯޓުލުން ފަށައިގެން ކުރިޔަށް އެބަދޭ
10 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 09:51
Writer Profile Picture
ޝިއުނާ ސޯލިހް
މާލޭގެ މޭޔަރު ކަމަށް ވާދަކުރައްވާ ދެ ކެންޑިޑޭޓުން ވޯޓުލައިފި

މާލޭ މޭޔަރު ކަމަށް ވާދަކުރައްވާ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް އަނަސް އަބްދުލްސައްތާރު ވަނީ ވޯޓު ލައްވާފައިއެވެ. އޭނާ ވޯޓު ލެއްވީ ހިރިޔާ ސްކޫލްގައި ބަހައްޓާފައިވާ މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ފަސްވަނަ ވޯޓު ފޮއްޓަށެވެ.

މާލޭ މޭޔަރު ކަމަށް ވާދަ ކުރައްވާ އިދިކޮޅުގެ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވެސް ވަނީ ވޯޓު ލައްވާފައެވެ. މުއިއްޒު ވޯޓު ލެއްވީ ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިންސްގައި ބަހައްޓާފައިވާ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ފަސް ނަންބަރު ފޮއްޓަށެވެ.

10 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 09:49
Writer Profile Picture
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް 2000ށް ވުރެ ގިނަ ފުލުހުން އަންނަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުން
10 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 09:49
Writer Profile Picture
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
ވޯޓުލުމަށް ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން އިސްކަންދޭންޖެހޭ ކަންތައްތައް:
10 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 09:24
Writer Profile Picture
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
ލަންކާ އަދި އިންޑިޔާގައި ވޯޓުލުން ފަށައިފި
10 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 09:06
Writer Profile Picture
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
ބައެއް ފޮށިތަކުގައި ވޯޓުލާނެ ބަޔަކު ނެތިގެން ވޯޓުލާން ނުފަށާކަމަށް ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެ
10 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 08:43
Writer Profile Picture
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
މިހާތަނަށް އައިއިރު 518 ފޮއްޓެއްގައި ވޯޓުލަމުންދޭ
10 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 08:26
Writer Profile Picture
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
ވޯޓު ލުމުގެ ކަންކަންދާގޮތް އީސީގެ ރައީސް ދައްކާލައްވަނީ
10 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 08:24
Writer Profile Picture
ލައިޝާ އަހްމަދު
ކޮވިޑު ކްލަސްޓަރތަކެއް ފެނިފައިވާ ނައިފަރުގައިވެސް އަމާންކަމާއެކު ވޯޓުލުން ކުރިއަށް

އީސީގެ ރައީސް ޝަރީފް ވިދާޅުވީ، ޅ އަތޮޅު ހިންނަވަރު އަދި އެ އަތޮޅު ނައިފަރުގައިވެސް އަމާންކަމާއެކު ވޯޓުލުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްދާކަމަށް، އަދި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ދިމާނުވެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދާކަން ޝަރީފް ފާހަގަ ކުރެއްވި

10 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 07:45
Writer Profile Picture
ލައިޝާ އަހްމަދު
މާލޭގެ ވޯޓުފޮށިތަކުގެ އޮފިޝަލުން ހަމަވެއްޖެ

އީސީގެ ރައީސް ޝަރީފް ވިދާޅުވީ، މާލޭގެ 240 ވޯޓުފޮށީގެ އޮފިޝަލުން ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް، އަދި ވޯޓުލުމަށް ތައްޔާރުވެފައިވާކަން އީސީން ފާހަގަކޮށްފައިވޭ

10 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 07:43
Writer Profile Picture
ލައިޝާ އަހްމަދު
ރަށްރަށުގައި ވޯޓުލާން ފަށައިފި
ލޯކަލް ކައުންސިލް އަދި ޑަބްލިއުޑީސީ އިންތިހާބު 2021، ތ. ގުރައިދޫ - ރާއްޖެއެމްވީ
ލޯކަލް ކައުންސިލް އަދި ޑަބްލިއުޑީސީ އިންތިހާބު 2021، ރ. އަލިފުށި - ރާއްޖެއެމްވީ
10 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 07:17
Writer Profile Picture
ލައިޝާ އަހްމަދު
އިންތިޚާބުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ފުލުހުން ގެންދަނީ ބަލަހައްޓަމުން

އިންތިޚާބުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް ފުލުހުން ވަނީ ރަށްރަށަށް ޓީމުތައް ފޮނުވާފައި، އެގޮތުން ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް ސަލާމަތީ ކަންކަން ފުލުހުން ގެންދަނީ ބަލަހައްޓަމުން

ލޯކަލް ކައުންސިލް އަދި ޑަބްލިއުޑީސީ އިންތިހާބު 2021، މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމް ސަރަހައްދު - ރާއްޖެއެމްވީ
10 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 07:06
Writer Profile Picture
ލައިޝާ އަހްމަދު
ވޯޓު ބާތިލްވާގޮތާއި ސައްހަވާގޮތް އަދި ކަރުދާސް ބާތިލްވާގޮތް މިއޮތީ
10 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 06:45
Writer Profile Picture
ލައިޝާ އަހްމަދު
ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ތައްޔާރީތައް ވާން ފަށައިފި، އޮފިޝަލުންވެސް މިހާރު ގެންދަނީ މަރުކަޒުތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވަމުން

އިންތިޚާބުތަކުގެ ވޯޓުލުން 7:00 ގައި ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާއިރު، އީސީގެ އޮފިޝަލުންނާއި، މޮނިޓަރުންގެ އިތުރުން، ސަލާމަތީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް ޙަވާލުވެފައިވާ ފުލުހުންވެސް ގެންދަނީ ޙަރަކާތްތެރިވަމުން

ލޯކަލް ކައުންސިލް އަދި ޑަބްލިއުޑީސީ އިންތިހާބު 2021، މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް - ރާއްޖެއެމްވީ
ލޯކަލް ކައުންސިލް އަދި ޑަބްލިއުޑީސީ އިންތިހާބު 2021، ޣިޔާސުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް - ރާއްޖެއެމްވީ
10 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 06:33