ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު އަދި ޑަބްލިއުޑީސީ އިންތިޚާބު 2021

  • އޭޓީ.5 ވޯޓު ފޮށީގެ ނަތީޖާ:
  • މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރުކަން މުއިއްޒު ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފi
  • މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރުކަން މުއިއްޒު ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި
 
Writer Profile Picture
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
އޭޓީ.5 ވޯޓު ފޮށީގެ ނަތީޖާ:

ހއ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް:

މޫސާ ޝަފީގް: 45 ވޯޓު

ހުސައިން ރަޝީދު: 70 ވޯޓު

ޖުމްލަ ވޯޓު: 115، ބާތިލް ވޯޓު:12، ޞައްހަ ވޯޓު: 115

ހއ އުތީމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ފާތުމަތު ނުޒުހާ: 56

ފާތުމަތު ރަހުސާ: 71

އައިޝަތު ނަސްމާ: 41

ފާތުމަތު އަޒްމީރާ: 48

ޖުމްލަ: 254

ބާތިލް: 10

ނުދޭ ވޯޓު: 28

ޞައްހަ ވޯޓު: 216

ހއ އުތީމު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ:

މުހައްމަދު އާދަމް: 75

ހުސައިން ނަސީރު: 58

އިބްރާހީމް ސުނާނު: 19

މުހައްމަދު ހަމްދޫން: 52

ޖުމްލަ ވޯޓު: 254 ، ބާތިލް ވޯޓު: 10، ނުދޭ ވޯޓު: 40، ޞައްހަ ވޯޓު: 204

10 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 22:50
Writer Profile Picture
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރުކަން މުއިއްޒު ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފi

މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރުކަން ޕީޕީއެމް ކެންޑިޑޭޓުން މުހައްމަދު މުއިއްޒު ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފިއެވެ.

މިއީ މާލޭގެ މޭޔަރުކަން ޕީޕީއެމް އަށް ލިބުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ފާއިތުވި 10 އަހަރު މާލެ ސިޓީގެ ގިނަ ގޮނޑިތަކެއްގައި އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން ތިބި ނަމަވެސް މިފަހަރުގެ އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށްވަނީ މާލެ ސިޓީން ބޮޑު ނާކާމިޔާބީއަކާ ކުރިމަތިވެފައެވެ.

10 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 22:29
Writer Profile Picture
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރުކަން މުއިއްޒު ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި

މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރުކަން ޕީޕީއެމް ކެންޑިޑޭޓުން މުހައްމަދު މުއިއްޒު ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފިއެވެ.

މިއީ މާލޭގެ މޭޔަރުކަން ޕީޕީއެމް އަށް ލިބުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ފާއިތުވި 10 އަހަރު މާލެ ސިޓީގެ ގިނަ ގޮނޑިތަކެއްގައި އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން ތިބި ނަމަވެސް މިފަހަރުގެ އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށްވަނީ މާލެ ސިޓީން ބޮޑު ނާކާމިޔާބީއަކާ ކުރިމަތިވެފައެވެ.

10 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 22:29
Writer Profile Picture
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
ތިން ސިޓީއެއްގެ މޭޔަރު ކަން އެމްޑީޕީއަށް ކާމިޔާބުވެއްޖެ- ރައީސް ނަޝީދު

ކުޅުދުއްފުށީ، އައްޑޫ އަދި ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ މޭޔަރުކަން އެމްޑީޕީއަށް ކާމިޔާބުވެއްޖެ ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ނަޝީދު މިހެން ވިދާޅުވީ، ވަޓްސްއެޕް ގްރޫޕަކަށް އެމަނިކުފާނު ފޮނުއްވި މެސެޖުގައެވެ. އެ މެސެޖުގައި ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވިއެވެ.

10 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 22:07
Writer Profile Picture
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
ޣިޔާސުއްދީންގައި ބަހައްޓާފައިވާ ވިލިނގިލި ވޯޓު ފޮށި ގުނަމުންދަނިކޮށް ހަމަނުޖެހުން ހިނގައިފި

ޣިޔާސުއްދީންގެ ވިލިނގިލި ފޮށި ގުނަމުންދަނިކޮށް ހަމަނުޖެހުން ހިނގައިފިއެވެ. އެސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ ރާއްޖެއެމްވީގެ ރިޕޯޓަރު މައުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި ހަމަނުޖެހުން ހިނގީ ބާތިލް ވޯޓެއްގެ މައްސަލާގައެވެ. ވޯޓު ބާތިލްވާ ގޮތާއި ގުޅޭގޮތުން މައި ދެ ޕާޓީގެ ދެމެދުގެ ހިނގި ހަމަނުޖެހުމާއި ގުޅިގެން ވޯޓު ގުނުން ވަނީ މެދުކަނޑާލާފައެވެ.

10 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 21:51
Writer Profile Picture
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު ކަމަށް ބޮޑު ތަފާތަކުން މުއިއްޒު ކުރީގައި

މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރ ކަމަށް ވާދަކުރައްވާ ޕީޕީއެމް ކެންޑިޑޭޓް ޑރ މުހައްމަދު މުއިއްޒަށް މިހާތަނަށް އައިއިރު 2174 ވޯޓު ލިބިވަޑައިގަންނަވާފައިވާއިރު އެގޮނޑި އަށް އެމްޑީޕީން ވާދަކުރައްވާ އަނަސް އަބްދުއްސައްތާރަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާފައިވަނީ 1185 ވޯޓެވެ. ބޮޑު ތަފާތަކުން ކުރީގައި އުޅުއްވަނީ މުއިއްޒެވެ.

10 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 21:23
Writer Profile Picture
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
އެސް4.2 ގެ ވޯޓު ފޮށީގެ ނަތީޖާ:

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް މޭޔަރ:

މުހައްމަދު ލަތީފް: 102

އިބްރާހީމް ތާހިރު: 8

އަލީ ނިޒާރު: 242

ޖުމްލަ ވޯޓު: 402

ބާތިލް ވޯޓު: 50

ޞައްހަ ވޯޓު: 352

ހިތަދޫ މެދުވައު ދާއިރާ:

ހުސައިން ރަޝީދު: 137

މުހައްމަދު ޝުއާއު: 209

ޖުމްލަ ވޯޓު: 402

ބާތިލް ވޯޓު: 56

ޞައްހަ ވޯޓު: 346

10 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 21:19
Writer Profile Picture
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
އެސްޓީ.13 ވޯޓު ފޮށީގެ ނަތީޖާ:

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރ:

މުހައްމަދު ލަތީފް: 37 ވޯޓު

އިބްރާހީމް ތާހިރު: 4 ވޯޓު

އަލީ ނިޒާރު:97 ވޯޓު

ޖުމްލަ ވޯޓު: 142

ބާތިލް ވޯޓު: 4

ޞައްހަ ވޯޓު: 138

ހިތަދޫ މެދުވައު ދާއިރާ:

ހުސައިން ރަޝީދު: 42 ވޯޓު

މުހައްމަދު ޝުއާއު: 88

ޖުމްލަ ވޯޓު: 142

ބާތިލް ވޯޓު: 12

ޞައްހަ ވޯޓު: 130

10 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 21:10
Writer Profile Picture
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
ފުވައްމުލައް އަދި އައްޑޫ ސިޓީގެ މޭޔަރު ގެ ގޮނޑި އެމްޑީޕީއަށް

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ މޭޔަރގެ ގޮނޑި އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް އިސްމާއީލް ރަފީގު ކަށަވަރުކުރައްވައިފިއެވެ.

އަދި އައްޑޫ ސިޓީގެ މޭޔަރގެ ގޮނޑި އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް އަލީ ނިޒާރު ވަނީ ކަށަވަރުކުރައްވާފައެވެ.

10 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 21:07
Writer Profile Picture
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
އާރުޓީ.3 ވޯޓު ފޮށީގެ ނަތީޖާ:

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް މޭޔަރ:

އިސްމާއީލް ރަފީގު: 118

މުހައްމަދު ތާރިގް: 86

ޒިޔާދު ޒަކަރިއްޔާ ހުސައިން: 4

ޖުމްލަ ވޯޓު: 210

ބާތިލް ވޯޓު: 2

ޞައްހަ ވޯޓު: 208

ފުވައްމުލަކު މެދު ދެކުނު ދާއިރާ

އަލީ ސައީދު: 89

މުހައްމަދު އިސްމާއީލް ދީދީ: 117

ޖުމްލަ ވޯޓު: 210

ބާތިލް ވޯޓު: 4

ޞައްހަ ވޯޓު: 206

10 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 20:59
Writer Profile Picture
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
އާރުޓީ.1 ވޯޓު ފޮށީގެ ނަތީޖާ:

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް މޭޔަރ:

އިސްމާއީލް ރަފީގް: 125

މުހައްމަދު ތާރިގް: 118

ޒިޔާދު ޒަކަރިއްޔާ ހުސައިން: 4

ޖުމްލަ ވޯޓު: 258

ބާތިލް ވޯޓު: 11

ޞައްހަ ވޯޓު: 247

ފުވައްމުލަކު ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ

އައިމިނަތު ސައުސަން: 92

އައިޝަތު އަބްދުލްގާދިރު: 154

ޖުމްލަ ވޯޓު: 258

ބާތިލް ވޯޓު: 12

ޞައްހަ ވޯޓު: 246

10 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 20:55
Writer Profile Picture
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
އާރު2.2 ވޯޓު ފޮށީގެ ނަތީޖާ:

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ:

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރ:

އިސްމާއީލް ރަފީގު: 220

މުހައްމަދު ތާރިގް އަހުމަދު: 144

ޒިޔާދު ޒަކަރިއްޔާ ހުސައިން: 1

ޖުމްލަ ވޯޓު: 364

ބާތިލް ވޯޓު: 13

ޞައްހަ ވޯޓު: 351

ފުވައްމުލަކު އިރު އުތުރު ދާއިރާ:

އަބްދުﷲ ނާސިރު އަހުމަދު: 215

މުހައްމަދު ޝުޖާއު: 146

ޖުމްލަ ވޯޓު: 361

ބާތިލް ވޯޓު: 12

ޞައްހަ ވޯޓު: 349

10 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 20:52
Writer Profile Picture
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
އާރުޓީ.5 ވޯޓު ފޮށީގެ ނަތީޖާ:

ވޯޓު ފޮށި ބެހެއްޓިތަން:

މާލެ

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރ:

އިސްމާއީލް ރަފީގު: 92

މުހައްމަދު ތާރިގް: 77

ޒިޔާދު ޒަކަރިއްޔާ ހުސައިން: 2

ޖުމްލަ ވޯޓު: 180

ބާތިލް ވޯޓު: 9

ޞައްހަ ވޯޓު: 171

ފުވައްމަލަކު ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ:

އައިމިނަތު އިނާޔާ: 18

ޚަދީޖާ ނާފިއު: 59

ޖުމްލަ ވޯޓު: 180

ބާތިލް ވޯޓު: 3

ޞައްހަ ވޯޓު: 177

10 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 20:43
Writer Profile Picture
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
އެސް12.2 ވޯޓު ފޮށީގެ ނަތީޖާ:

އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާ:

މުހައްމަދު ލަތީފް: 100

އިބްރާހީމް ތާހިރު:8

އަލީ ނިޒާރު: 184

ޖުމްލަ: 292

ބާތިލް ވޯޓު: 24

ޞައްހަ ވޯޓު: 292

މީދޫ ދާއިރާ:

އައިމިނަތު ޞާލިހާ:165

ރަޝީދާ އިބްރާހީމް: 133

ޖުމްލަ ވޯޓު: 298

ބާތިލް ވޯޓު: 24

ޞައްހަ ވޯޓު: 298

10 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 20:38
Writer Profile Picture
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
ޓީ1.4 ވޯޓު ފޮށީގެ ނަތީޖާ:

މުހައްމަދު މުއިއްޒު: 203

އަލްހާން ފަހުމީ: 3

އަނަސް އަބްދުއްސައްތާރު: 78

ޖުމްލަ ވޯޓު: 299

ބާތިލް ވޯޓު: 15

ޞައްހަ ވޯޓު: 284

ހުޅުމާލެ ދާއިރާ:

އިބްރާހީމް ޝުޖާއު: 193

ރިޒްނާ ޒަރީރު: 93

ޖުމްލަ ވޯޓު: 299

ބާތިލް ވޯޓު: 13

ޞައްހަ ވޯޓު: 286

10 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 20:31
Writer Profile Picture
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
ޓީ5.5 ވޯޓު ފޮށީގެ ނަތީޖާ:

މުހައްމަދު މުއިއްޒު: 85 ވޯޓު

އަލްހާން ފަހުމީ: 1

އަނަސް އަބްދުއްސައްތާރު: 45

ޖުމްލަ ވޯޓު: 142

ބާތިލް ވޯޓު: 11

ޞައްހަ ވޯޓު: 131

ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާ:

އާއިޝަތު މޫސާ: 58

އަހުމަދު އާސިމް: 11

ރަހުމާ މޫސާ: 0

އަހުމަދު އައިފާން: 59

ޖުމްލަ ވޯޓު: 142

ބާތިލް ވޯޓު: 14

ޞައްހަ ވޯޓު: 128

10 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 20:28
Writer Profile Picture
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
ޓީ 8.5 ވޯޓު ފޮށީގެ ނަތީޖާ:

މުހައްމަދު މުއިއްޒު: 124

އަލްހާން ފަހުމީ: 1

އަނަސް އަބްދުއްސައްތާރު: 54

ޖުމްލަ : 186 ވޯޓު

ބާތިލް ވޯޓު: 7

ޞައްހަ ވޯޓު: 179

ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާ:

ނަޖީލް މުހައްމަދު: 58

އިބްރާހީމް މުހައްމަދު: 113

ޖުމްލަ: 186

ބާތިލް ވޯޓު: 15

ޞައްހަ ވޯޓު: 171

10 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 20:23
Writer Profile Picture
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
އެސް3.2 ވޯޓު ފޮށީގެ ނަތީޖާ:

މުހައްމަދު ލަތީފް: 75

އިބްރާހީމް ތާހިރު: 4

އަލީ ނިޒާރު: 146

ޖުމްލަ ވޯޓު: 225

ބާތިލް ވޯޓު: 10

ޞައްހަ ވޯޓު: 225

10 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 20:15
Writer Profile Picture
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
ޓީ8.4 ވޯޓު ފޮށީގެ ނަތީޖާ:

މުހައްމަދު މުއިއްޒު: 144

އަލްހާން ފަހުމީ: 4

އަނަސް އަބްދުއްސައްތާރު: 72

ޖުމްލަ ވޯޓު: 230

ޞައްހަ ވޯޓު: 220

ބާތިލް ވޯޓު: 10

ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާ ކައުންސިލް މެމްބަރ:

ނަޖީލް އަހުމަދު (އެމްޑީޕީ): 96

އިބްރާހީމް މުހައްމަދު(ޕީޕީއެމް): 115

ޖުމްލަ ވޯޓު: 230

ބާތިލް ވޯޓު: 19

ޞައްހަ: 211

10 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 20:10
Writer Profile Picture
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
ޓީ10.4 ގެ ވޯޓު ފޮށީގެ ނަތީޖާ

މުހައްމަދު މުއިއްޒު: 57

އަލްހާން ފަހުމީ : 2

އަނަސް އަބްދުއްސައްތާރު: 64

ބާތިލް ވޯޓު: 3

ޞައްހަ ވޯޓު: 123

ޖުމްލަ ވޯޓު: 126

10 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 19:59
Writer Profile Picture
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
ގަލޮޅު އުތުރު ޓީ6.2 ގެ ނަތީޖާ:

ޑރ މުހައްމަދު މުއިއްޒު: 62 ވޯޓު

އަލްހާން ފަހުމީ: 03

އަނަސް އަބްދުއްސައްތާރު:99

ބާތިލް ވޯޓު :3

ޞައްހަ ވޯޓު:164

ޖުމްލަ ވޯޓު:167

10 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 19:57
Writer Profile Picture
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާ ޓީ6.3 ގެ ވޯޓު ފޮށީގެ ނަތީޖާ:

އަނަސް އަބްދުއްސައްތާރު: 40

ޑރ މުހައްމަދު މުއިއްޒު: 89

އަލްހާން ފަހުމީ : 3

ބާތިލް ވޯޓު: 1

10 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 19:45
Writer Profile Picture
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
ރިޕީޓްކޮށް ވޯޓުލާފައިވާކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ޝަރީފް ދޮގުކުރައްވައިފި

އެއްގަޔަކުން ރިޕީޓްކޮށް 3 މީހަކު ވޯޓުލާފައިވާކަމަށް ބުނެ ދައްކަމުންދާ ވާހަކައަކީ ދޮގެއްކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

10 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 19:19
Writer Profile Picture
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
523 ވޯޓު ފޮއްޓެއް ބަންދުކޮށް 53 ވޯޓު ފޮއްޓެއް ގުނަމުންދަނީ
10 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 19:12
Writer Profile Picture
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
17 ވޯޓު ފޮއްޓެއް ގުނަން ފަށައިފި

އީސީ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ މިރޭ 6:50އާ ހަމައަށް 442 ފޮއްޓެއް ބަންދުކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. 178،280 މީހުން ވަނީ މިހާތަނަށް އައިއިރު ވޯޓު ލާފައެވެ.

10 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 19:06