އިޒްރޭލުގެ އުދުވާން
ގާޒާގައި ހުންނަ އަލްޖަޒީރާގެ އޮފީސް ވެސް ބިމާހަމަކޮށްލައިފި
 
މި އިމާރާތަށް އިޒްރޭލުން ވައިގެ ޙަމަލާތަކެއް ދީފައިވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު
 
މި އިމާރާތުގައި ގިނަ އޮފީސްތަކާއި އެޕާރޓްމަންޓުތަކެއް ހިމެނޭ
ކ. މާލެ |
އިޒްރޭލުން ދިން ވައިގެ ހަމަލާގައި އަލްޖަޒީރާ އޮފީސް ހުންނަ އިމާރަތް ބިމާ ހަމަކޮށްލަނީ
ރޮއިޓަރސް

ގާޒާގައި ހުންނަ އަލްޖަޒީރާގެ އޮފީހަށް ވެސް އިޒްރޭލުން ބޮން އަޅައިފިއެވެ.

އަލްޖަޒީރާ ހިމެނޭގޮތަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ގިނަ މީޑިއާތަކެއްގެ އޮފީސް ހުންނަ މި އިމާރާތަށް އިޒްރޭލުން ވައިގެ ހަމަލާތަކެއް ދީފައިވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. އަލްޖަޒީރާގައި ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާ ގޮތުން މި ހަމަލާގައި މުޅި އިމާރަތް ވަނީ ބިމާ ހަމަވެފައެވެ. ހަމަލާގެ ގަޑިއެއްހާއިރު ކުރިން އެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާކަމަށް ދި އެސޯސިއޭޓަޑް ޕްރެސް އާ ހަވާލާދީ އަލްޖަޒީރާގައި ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވެއެވެ. މި އިމާރާތުގައި ގިނަ އޮފީސްތަކަކާއި އެޕާރޓްމަންޓުތަކެއް ހިމެނެއެވެ.

ގާޒާއަށް އިޒްރޭލުން ދެމުންގެންދާ ހަމަލާތަކުގައި މި ހަފުތާ ތެރޭގައިވެސް 139 މީހަކު ޝަހީދުވެފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި 39 ކުޑަކުދިންނާއި، 22 އަންހެނުން ހިމެނެއެވެ. ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައިވެސް އިޒްރޭލުން ވަނީ ގާޒާގެ ރެފިއުޖީން ދިރިއުޅޭ އިމާރާތަކަށް ވައިގެ ހަމަލާތަކެއް ދީ 8 ކުޑަކުދިންނާއި 2 އަންހެނުން ޝަހީދުކޮށްފައެވެ.

އިސްރާއީލުން މެދުކެނޑުމެެއްނެތި ގާޒާއަށް ވައިގެ މަގުންނާއި އެއްގަމު މަގުން އަދި ކަނޑު މަގުން ދެމުން ގެންދާ ހަމަލާތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް ގެދޮރު ދޫކޮށްދާން ފަލަސްތީނުގެ 10،000ށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ޖެހިފައިވާކަމަށް އދ.ން ވަނީ ބުނެފައެވެ. މެއި މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އިސްރާއީލުން މެދުކެނޑުމެއްނެތި ދެމުން ގެންދާ ހަމަލާތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް އެތައް އާއިލާއެއް ހިޔާވަހިކަން މިހާރު ހޯދަމުން އަންނަނީ ގާޒާގެ އުތުރުގައި ހުންނަ އދ.ން ހިންގަމުންދާ ސްކޫލްތަކުގައެވެ. އެތަނުގައި އެމީހުން ވަގުތީ ހިޔާތަކުގައި ތިބިއިރު އދ.ން ބުނަނީ އެތަންތަނުގައި ފަލަސްތީނުގެ 10،000 ރައްޔިތުން އެބަތިބި ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
6%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
69%
ދެރަ ވެއްޖެ
25%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
15 މެއި 2021 | ހޮނިހިރު 20:31
ޙެލްޕް ޕަލަސްތީން
.ސުބުޙާނަﷲ ކިހިއްނެއް ލިޔެފަށް އޮތް ޙަބަރެއްތަ މީއީ،އެއްވެސް ކަހަލަ އިޙްތިރާމެއް ނެތް ގޮތަށް ލިޔެފަށް އޮތް ލިޔުމެއް، *މުސްލިމުން ހަމަލާތަކުގަށް މަރެނުވާނެ،ޝަޙީދުވާނީ ތަންކޮށްޅެ ހަމަޖެހޭ ގޮތަށް ޙަބަރު ލިޔެބަލަ!!
raajjemv logo

All rights reserved