ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާ
"މެންބަރަކު ގުޅުއްވި، ވިދާޅުވީ ރައީސަށް ބައްލަވައްޗޭ"
 
ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލައާ ގުޅޭ އެއްވެސް "ކްރެޑިބަލް" އިންޓެލްއެއް ލިބިފައެއް ނުވޭ
 
ސަލާމަތީ ކަންކަމާ ގުޅޭ ލަފާވެސް ރައީސް ނަޝީދަށް ވަނީ އަރުވާފައި
 
ސެކިއުރިޓީ ލެވެލް ކްރިޓިކަލް ރިސްކަަށް ބަދަލުކުރީވެސް މީގެ 2 މަހެއްހާ ދުވަސް ކުރިން
ކ. މާލެ |
އެމްއެންޑީއެފްގެ އޮފިސަރުންނާއެކު ޑިފެންސް މިިނިސްޓަރ މާރިޔާ
އެމްއެންޑީއެފް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދީފައިވާ ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީއާ ހިއްސާ ކުރެވުނު ކަމަށް ވަނީ އަޑުފެތުރިފައެވެ. އެގޮތުން އާންމުންގެ މީހަކު އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ މެންބަރަކަށް އެ މައުލޫމާތު ދިނުމުން ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހްމަދު ދީދީއަށް އެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބައެއް ނޫސްތަކުންވެސް ވަނީ ރިޕޯޓު ކޮށްފައެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ރައީސް ނަޝީދުގެ ފުރާނަ ދުއްވާލަން ބަޔަކު މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށް އާންމު މީހަކު ދިން މައުލޫމާތެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް މިނިސްޓަރ މާރިޔާއަށް ގުޅުއްވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއިި އެ މަޖިލީހުގެ 241 ކޮމިޓީގެ މެންބަރެކެވެ. އޭނާ ވަނީ މިނިސްޓަރަށް ފޯނުން ގުޅުއްވައި 3 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ރައީސް ނަޝީދަށް ބަޔަކު ހަމަލާއެއް ދިނުމަށް ރާވަމުންދާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާކަން ހިއްސާ ކުރައްވާފައެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ވަނީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ސެކިއުރިޓީއާ ގުޅޭ ކަންކަން އެމްއެންޑީއެފުން ބަލަމުންދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެކަމަކީ ޖިނާއީ ކަމަކަށް ވުމުން މެންބަރުވެސް އެކަން ފުލުހުންނަށް އެންގެވުމަށް ތަކުރާރުކޮށް އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

މި މައުލޫމާތު ކަށަވަރު ކުރުމަށް ރާއްޖެއެމްވީން ގުޅާލުމުން މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ވަނީ އެކަން ކަށަވަރު ކޮށްދެއްވާފައެވެ.

މެންބަރަކު އަޅުގަނޑަށް ގުޅުއްވި، ވިދާޅުވީ ރައީސް ނަޝީދަށް ބަޔަކު 3 މިލިއަން ޑޮލަރު ދީގެން ހަމަލާއެއް ދޭން އުޅޭ ކަމުގެ ވާހަކައެއް އަޑުއެހީމޭ، މާރީ ރައީސަށް ބައްލަވައްޗޭ. އަޅުގަނޑު ދެންނެވިން އަޅުގަނޑުމެން ތިކަން ބަލަމުން ދާނަމޭ، ތިކަމަކީ ޖިނާއީ ކަމަކަށްވާތީ މެންބަރުވެސް ތިވާހަކަ ސީޕީއަށް އަންގަވައްޗޭ، އަދި ތިކަހަލަ ވާހަކައެއް އަޑުއިވުނުކަން ރައީސް ނަޝީދަށްވެސް ދަންނަވައްޗޭ، އެހެން ބުނުމުން މެންބަރު ވިދާޅުވީ މާރީ އަންގާލާށޭ، އެހިސާބުންވެސް އަޅުގަނޑު ތަކުރާރުކޮށް ދެންނެވިން ފުލުހުންނަށްވެސް އޭގައި ހިމެނޭ ޖިނާއީ ބައި މެންބަރު އަންގަވަން،
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ
ރައީސް ނަޝީދު ގެކޮޅު ކައިރީ އެއްޗެއް ގޮއްވާލުން - ރާއްޖެއެމްވީ

މިނިސްޓަރ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، އެ މައުލޫމާތު ލިބިވަޑައިގަތް އިރުވެސް ރައީސް ނަޝީދުގެ ސެކިއުރިޓީ ކަންކަން އޮތީ އެންމެ މަތީ ދަރަޖަކަމަށްވާ "ކްރިޓިކަލް ރިސްކް ލެވެލް" އަށް ޖައްސާފައި ކަމަށެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނުގެ ސެކިއުރިޓީ ދަރަޖަ "ހައި ރިސްކް" އިން ކްރިޓިކަލް ރިސްކަަށް ބަދަލުކުރީވެސް މީގެ 2 މަހެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދާ ގުޅޭގޮތުން އަބަދުވެސް އެކަހަލަ ވާހަކަތައް އަޑުއިވޭ، އެފަދަ މައުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ރައީސް ނަޝީދުގެ ސެކިއުރިޓީ ލެވެލް މީގެ 2 މަހެއްހާ ކުރިން ވާނީ އެންމެ މަތީ ދަރަޖައަށްވެސް ޖައްސާފައި، އެއީ މެންބަރު އެވާހަކަ ދެއްކެވުމުގެވެސް ކުރިން،
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ

މާރިޔާ މިހެން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، ރައީސް ނަޝީދުގެ ގެކޮޅު ހުންނަ ނީލޯފަރު ހިނގުމުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ސައިކަލު ޕާކުކޮށްފައި ހުންނާތީ އެމަނިކުފާނަށް ސެކިއުރިޓީ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދަތިތަކެއް ހުރުމާއި، އެއީ ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމެއްކަމަށް ގަބޫލު ކުރެވިގެން އެ މަގު ހުސްކޮށްދިނުމަށް އެދި އެމްއެންޑީއެފުން ވަނީ ސިޓީ ކައުންސިލުގައިވެސް އެދިފައެވެ.

އިތުބާރު ހުރި މަސްދަރަކުން ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ގޮތުން، ރައީސް ނަޝީދުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރ މާރިޔާ އާއި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް އަދި އިންޓެލިޖެންސްގެ ވެރިޔާވެސް ވަނީ މީގެ ކުރިން ރައީސް ނަޝީދާ ބައްދަލު ކުރައްވައި، އެމަނިކުފާނުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ލަފާވެސް އަރުވާފައެވެ.

މި ހާދިސާގެ މައުލޫމާތު އާންމު ފަރާތަކުން ކުރިން އެމްއެންޑީއެފަށް ހިއްސާ ކޮށްފައިވާކަމަށް ބައެއް ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވަނީ މެންބަރުގެ މި ފޯން ކޯލާއި ގުޅުވައިގެން ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. ނަމަވެސް ރާއްޖެއެމްވީން އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ސުވާލުކޮށްލުމުން މާރިޔާ ވިދާޅުވީ، މެންބަރު ދެއްކެވީ ސީދާ އެ ހަމަލާގެ ވާހަކައެއް ނޫން ކަމަށާއި، އަދި އެކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެފަދަ ވާހަކައެއް ދެއްކޭނެކަމަށް ގަބޫލުފުޅު ނުކުރައްވާ ކަމަށެވެ. ރައީސް ނަޝީދަށް އެރޭ ދިން ހަމަލާއާ ގުޅޭ އެއްވެސް "ކްރެޑިބަލް، އެކްޝަނަބަލް، އިންޓެލިޖެންސެއް" ލިބިވަޑައިގެންފައި ނުވާކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، އޭރުވެސް ދިޔައީ ރާއްޖޭގައި ދެވޭ އެންމެ ހައިލެވެލް ސެކިއުރިޓީ އެމަނިކުފާނަށް އަރުވަމުން ކަމަށެވެ.

ޓެރެރިޒަމް ހުއްޓުވުމާއި، މަނާކުރުމުގެ ގާނޫނުގައި ވާގޮތުން، ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ހިންގަން އުޅޭކަމުގެ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ލިބި އެކަން ފުލުހުންނަށް ނޭންގުމަކީ ކުށެއްކަމަށް ވާއިރު، ރާއްޖެއެމްވީއާ ވާހަކަ ދެއްކެވި ގާނޫނީ ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވީ، މެންބަރަކަށް އެފަދަ މައުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގަތުމާއެކު، އެކަން ފުލުހުންނަށް ރަސްމީކޮށް ހުށައަޅުއްވަން ވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެ މެންބަރަކީ މަޖިލީހުގެ 241 ކޮމިޓީގެ މެމްބަރަކަށްވާއިރު، އެކަން ކޮމިޓީއަށް ހުށައަޅުއްވައިގެން، ޑިފެންސް މިނިސްޓަރާއި އެމްއެންޑީއެފްގެ އިސް ބޭފުޅުން ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލު ކުރަން ވާނެ ކަމަށްވެސް ބައެއް ގާނޫނީ ބޭފުޅުން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
34%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
3%
އުފާ ވެއްޖެ
7%
ދެރަ ވެއްޖެ
42%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
8%
މޮޔަވެއްޖެ
5%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
16 މެއި 2021 | އާދީއްތަ 21:54
ވަޙީދު
މިނިސްޓަރ އެވިދާޅުވާފަދަ މަތީފެންވަރުގެ ސެކިއުރެޓީއެއް ދެމުން ދިޔަނަމަ އެއްވެސް ބޮޑީގާޑަކަށް މާބޮޑު ކަމެއްނުވެ ރައީސް ނަޝީުދުއަށް މަރުގެ ތުންފަތްމައްޗަށް އަންނަވަރުގެ ޙަމަލާއެއްގައި ޒަހަމުވެގެން ދިޔައީ ކީއވެގެންބާވައޭ ހިތަށްއަރާ!
14 މެއި 2021 | ހުކުރު 20:11
ދޮގެއް؟
އަމިއްލައަކަށް މާރީ އޯ. ކެކެކެ އިލްޔާސް ބޭބީ ގުޅިކަން ތިލިއުމުގެ އެއްވެސް ހިސާބަކުން އެނގޭކަށް ނެތް. ގުޅި މީހަކު ގުޅާނީ ނަޝީދު ބުނެގެން.
14 މެއި 2021 | ހުކުރު 15:14
ނައްބު
މާރިޔާ އިސްތިއުފާ! މިއީ ކަމަނާގެ ވަރަށް ބޮޑު ފެއިލިއަރ އެއް. ރައީސް ނަޝީދުގެ ދަރިކަބަލުން ދެއްކެވިވާހަކަ އެބަ ދިމާވެ.
14 މެއި 2021 | ހުކުރު 13:45
މުޖޫ
މި އާޓިކަލް ކިޔާލީމާ ފަހުމް ވަނީ، މި ޙަމަލާގެ މޭސްތިރިއަކީ ޚުދު ރައީސް ނަޝީދޭ. ސަބަބަކީ "މެންބަރަކު އަޅުގަނޑަށް ގުޅުއްވި، ވިދާޅުވީ ރައީސް ނަޝީދަށް ބަޔަކު 3 މިލިއަން ޑޮލަރު ދީގެން ހަމަލާއެއް ދޭން އުޅޭ ކަމުގެ ވާހަކައެއް އަޑުއެހީމޭ،"
14 މެއި 2021 | ހުކުރު 12:51
ރޭޒާފުށް
އެވަރަށް ލެވެލް ހައިކުރީމާ ވީގޮތެއް އެއީ ދޯ. އެމަނިކުފާނާ ބޮޑީގާޑާ ދޭތެރެއިންވެސް ޢާންމުން ވަދެގެން ދިޔަތަން ވީޑިއޯކޮޅުން ފެނޭ. އެހެންވީމާ އެމެރިކާގެ ރައީސްއަށްވުރެ ވަރުގަދަ ސެކިއުރިޓީއެއް އަރުވާފައި އެއޮތީ. މާރިޔާ އެހެންބުނަން ލަދުކޮބާ؟ އެންމެނަށް ފެންނަން އޮތް އެއްޗެއްގެ ވާހަކަ މިދައްކަނީ
14 މެއި 2021 | ހުކުރު 12:00
އިންޑިއާ އައުޓް
ރާއޖޭގަ ދެވޭ އެމްމެ މަތީލެވެލްގެ ސިކިއުރިޓީއަކީ ގޮއްވާލާފަ ދިއައީމާ އާއްމުންގެ އެހީގަ އެ ގޮއްވާލި ބަޔަކު ހޯދަންއިއުލާކުރުންސަޅިމިނިސްތަރު
14 މެއި 2021 | ހުކުރު 10:26
ރާށިދު
މާރިޔާޔައް އިލްޔާސް ލަބީބުގުޅާފަ ރައީސް ނަށީދުއައް ހަމަލާދޭން އުޅޭވާ ހަކައިގެ ޚަބަރު ދިނުމުން އެހިސާބުން ޖެ ހޭނީވަރުގަދަ ސިކިޔު ރިޓީޔެއްދޭށެ ނަަމަވެސްކަމަނާ ދިނީއެއްމެ އާދައިގެ ސިކިޔުރިޓީ އެކަންއެގޭނެ އެމަންޒަރު ޓީވީންބެލި ކޮއްމެ މީ ހަކައްވެސް ވީމާމި ހާރުން މި ހާރައް އިސްތިއުފާ ދެއްވާ އިސްތިއުފާ.
14 މެއި 2021 | ހުކުރު 03:36
އަސްލޭ
މާރިޔާ އިސްތިއުފާ! މިއީ ކަމަނާގެ ވަރަށް ބޮޑު ފެއިލިއަރ އެއް. ރައީސް ނަޝީދުގެ ދަރިކަބަލުން ދެއްކެވިވާހަކަ އެބަ ދިމާވެ.
14 މެއި 2021 | ހުކުރު 02:48
ހަސަންބެ
މާރިޔާ މަތީ ދަރަޖައަށް ޖެއްސިވަރުން ރައީސް ނަސީދުގެ ސެކިއުޓީ ކާރުގެ ޖޭމުސް ބުރޭކުކުރާ އެތިވެސް ހަލާކުވެގެން ބޮޑީގާޑުން ހިތައްފަހަރު ވަނީ އެވާހަކަ ދައްކާފައި މާރިޔާމެން ރައީސް ނަސީދުގެ ސެކިއިރިޓީއަށް ވަނީ އިހުމާލުވެފައި މާރިޔާ ޖެހޭނީ އިސްތިއުފާދޭން
14 މެއި 2021 | ހުކުރު 01:41
މަާރިޔާ އިސްތިއުފާ
އެންމެންޑީއެފް ގެ އެންމެ ހައި ލެވެލް ސެކިއުރިޓީ ދިންއިރު އެތަނުން ދިޔަ ބޭރުމީހުންވެސް ނަޝީދު ކައިރިން ދިޔައީ. ޔުއަ ހައިލެވެލް ސެކުއިރިޓީ އިޒް ކުރެޕް.
raajjemv logo

All rights reserved