ނާނާ އަލްބަލް ނެރުން
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން، އުނޫޝާއާއި ބާސިތުގެ ފުރަތަމަ ނާނާ އަލްބަލް ނެރެދެއްވައިފި
 
މުޖުތަމަޢުގައި އޮންނަ ދުވަސްވީ ގޯސް އާދައެއްކަމުގައިވާ ކުދިންގެ ކުލައަށާއި، ބަރުދަނަށާއި، ސިފައަށް ފާޑުކިއުން ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލެއްވި
 
މި ނާނާތަކަކީ ސުކޫލުތަކުގައިވެސް ބޭނުން ކުރެވޭނެ ނާނާތަކެއްކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާކަމަށް ވިދާޅުވި
 
އަމިއްލަ ރާގުގެ ނާނާގެ 6 ލަވަ ހިމެނޭހެން މި އަލްބަމްގައި ޖުމްލަ ނާނާގެ 8 ލަވަ ހިމެނޭ
ކ. މާލެ |
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަޙްމަދު
ރައީސް އޮފީސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަޙްމަދު، މަރިޔަމް އުނޫޝާއާއި ޢަބްދުލް ބާސިތު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދުގެ ފުރަތަމަ ނާނާ އަލްބަލް "އުދުހިލާ" ނެރެދެއްވައިފިއެވެ.

އަލްބަމް ނެރެދެއްވައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ވިދާޅުވީ މި އަލްބަމްގެ ހުރިހާ ނާނާއެއްވެސް ވަރަށް ހިތްގައިމު ކަމަށެވެ. އަދި މިފަދަ ނާނާތައް ސުކޫލުތަކުގައިވެސް ބޭނުން ކުރެވޭނެކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށާއި، މެޑިޓޭޝަންއަށްވެސް މި އަލްބަމްގެ އެންމެ ފަހު ރާގު ކަމުގައިވާ "ދުވަހުގެ ނިމުން" ބޭނުންކުރެވިދާނެ ކަމަށް ދެކިވަޑައިގަންނަވާކަމުގައި އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ދިވެހި އުފެއްދުންތަކަށް ހިތްވަރު ދެއްވައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ވަނީ މި އަލްބަލް އުފެއްދުމުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވަނީ ހަމައެކަނި ދިވެހިންކަން ފާހަގަކުރައްވައި އެކަމަށް ފަޚުރުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އެކަމަނާ ވަނީ މި އަލްބަމްގައި ހިމެނޭ އެކަމަނާއަށް އެންމެ މަޤުބޫލުފުޅު ނާނާތައްވެސް ފާހަގަކުރައްވައިފައެވެ.

އަލްބަމް ނެރެދެއްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ރައީސުލްޖުހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުންވަނީ އަލަށް މަންމައަކަށްވާ ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް މުހިންމު މެސެޖެއް ދެއްވާފައެވެ. އެގޮތުން ހަށިގަނޑަށް ފައިދާހުރި ކާނާ ކެއުމަށާއި، ގިނައިން ދިޔާއެއްޗެހި ބުއިމަށާއި، ލުއި ކަސްރަތުކުރުމަށާއި، އަދި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ވީވަރަކުން އަރާމުކުރުމަށް އެކަމަނާ އިލްތިމާސްކުރެއްވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން އެކަމަނާ ވަނީ ދަރިން ތަރުބިއްޔަތުކުރުމުގައި މަންމައާއި ބައްޕަ ވީވަރަކުން އެކަކު އަނެކަކަށް އެހީތެރިވެ އެކުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށްވެސް ބާރުއަޅުއްވާފައެވެ.

އަދި ހަމަ އެއާއެކު ދަރިން ބަލާ ބޮޑުކުރުމުގައި މައިންބަފައިންގެ ޙިއްޞާ ތާއަބަދު އޮތުމަކީ ދުޅަހެޔޮ އުފާވެރި ޢާއިލާއެއް ބިނާކުރުމަށް ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްކަމުގައި އެކަމަނާ ފާހަގަކުރެއްވެވިއެވެ. އަދި ހަމަ މި މޭރުމުން އެކަމަނާ ވިދާޅުވީ މައިން ބަފައިންނާއި މާމަ އާއި ކާފަގެ ފަރާތުން ދަރިންނަށް ދެވޭ މެސެޖަކީ އެއް މެސެޖަކަށް ވާންޖެހޭނެކަމަށާއި، އޭރުން ކުދިން އެ ކަމެއް ކުރާލެއް އަވަސްވާނެ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އެކަމަނާ ވަނީ މިހާރުން ފެށިގެން މުޖުތަމަޢުގައި އޮންނަ ދުވަސްވީ ގޯސް އާދައެއްކަމުގައިވާ ކުދިންގެ ކުލައަށާއި، ބަރުދަނަށާއި، ސިފައަށް ފާޑުކިއުން ހުއްޓާލުމަށް ހުރިހާ އެންމެންގެ ފަރާތުން އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

އަމިއްލަ ރާގުގެ ނާނާގެ 6 ލަވަ ހިމެނޭހެން މި އަލްބަމްގައި ޖުމްލަ ނާނާގެ 8 ލަވަ ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް
50%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
50%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved