ކ. މާލެ
|
13 މެއި 2021 | ބުރާސްފަތި 01:09
އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު އަސްއަދު
އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު އަސްއަދު
ރައީސް އޮފީސް
އެމްއެމްޕީއާރްސީ ޚިޔާނާތުގެ ލިސްޓު
ލިސްޓުގައި ތިބި އެންމެނަކީ ކުށްވެރިން ކަމަކަށް ނުނިންމޭނެ: އައްސަދު
 
ސުވާލުކޮށް ބަޔާންތައް ނަގަމުންދާ ވަރަކަށް ތަހުގީގަށް އެކި މައުލޫމާތުތައް ހާމަވެ ފެންމަތިވާނެ
 
ލިސްޓު މަޖިލީހަށް ހިއްސާކުރީ ގާނޫނީ ޒިންމާގެ ދަށުން
 
ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކުރީ ސުވާލުކޮށް ކަންތައްތަކެއް ސާފުކުރަން ޖެހޭ ބައެއްގެ ލިސްޓު

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ޚިޔާނާތާއި ގުޅިގެން އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަންއިން އެކުލަވާލާފައިވާ ޕާސަން އޮފް އިންޓްރަސްޓްގެ ލިސްޓުގައި ތިބި އެންމެނަކީ ކުށްވެރިން ކަމަށް ނުނިންމޭނެ ކަމަށާއި އެއީ ދާއިމީ ލިސްޓެއް ކަމަށް ވެސް ނުނިންމޭނެ ކަމަށް އެ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު އަސްއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Advertisement

ރާއްޖެ އެމްވީއަށް ދެއްވި ހާއްސަ ބަސްދީގަތުމެއްގައި އައްސަދު ވިދާޅުވީ އެ ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކުރީ ޕާސަން އޮފް އިންޓްރަސްޓް ނުވަތަ ސުވާލުކޮށް ކަންތައްތަކެއް ސާފުކުރަން ޖެހޭ ބައެއްގެ ލިސްޓު ކަމަށެވެ. އަދި އެ ލިސްޓު މަޖިލީހަށް ހިއްސާކުރީ ގާނޫނީ ޒިންމާގެ ދަށުން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެކަމަކު އެ ލިސްޓުގައި ތިބި އެންމެނަކީ ކުށްވެރިން ކަމަށް ނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާރު ނޯންނާނެ ކަމަށާއި، އެހެން ނުވެސް ނިންމޭނެ ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން މި ދިނީ މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑުމެން ސުވާލުކޮށް، ކަންކަން ސާފުކުރަން ބޭނުންވާ މީހުންގެ ލިސްޓު އޮތްގޮތް. އެއަށް އަދި އިތުރުވެސް ވެދާނެ، އެކި މީހުންގެ ބަޔާންތަކާއި ކަންކަން ފެންމަތިވާގޮތުން، ހަމަ ކިރިޔާ އެ ފައިސާ ލިބިފަ ހުއްޓަސް އަޅުގަނޑުމެން ބަލަން ޖެހޭނެ އެއީ ކިހިނެތް ލިބިފަތޯ. އެހެންވީމަ ހަމަ ލިސްޓުން އުނިވެސް ވެދާނެ އިތުރުވެސް ވެދާނެ. އެ ލިސްޓަށް ބަލައިގެން އެއީ ކުށްވެރިއަކަށް ނުހެދޭނެ. އޮންގޮއިން ކޭސްއެއް އަދި މިއީ.
އައްސަދު

އައްސަދު ވިދާޅުވީ ސުވާލުކޮށް ބަޔާންތައް ނަގަމުންދާ ވަރަކަށް ތަހުގީގަށް އެކި މައުލޫމާތުތައް ހާމަވެ ފެންމަތިވާނެ ކަމަށެވެ. އެހެންވީމަ އެ ހެކިތަކުގެ އަލީގައި އެމީހަކަށް ދައުވާކުރެވޭނެ ކަމާއި ނުކުރެވޭނެ ކަން ކަނޑައެޅުމަކީ ތަހުގީގީ އިދާރާތަކުން ނިންމާ ކަމެއްް ކަމަށެވެ. އެހެންވީމާ އެ ލިސްޓުގައި ތިބި އެންމެނަކީ ކުށްވެރިން ކަމުގައި ނުނިންމޭނެ ކަމަށާއި އެ އެންމެނަށް ދައުވާ ނުކުރެވުމަކީ ވެސް އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އައްސަދު ވިދާޅުވީ އެ ކޮމިޝަނުން ލިސްޓު އާންމުނުކުރީ ވެސް އެ ސަބަބަށްޓަކާ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެ ލިސްޓު އާންމުކުރުމުން އެ ނިންމުމަށް އިހްތިރާމްކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެކަމުގައި މަޖިލީހުގެ ނިންމުން ވެސް ބަލައިގަންނަ ކަމަށާއި، ލިސްޓުގައި ޒިންމާދާރު މަގާމުތަކެއްގައި ތިބި ބޭފުޅުން ވެސް ހިމެނިފައިވާތީ އެއީ ކުށްވެރިން ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ހާލަތެއްގައި އެކަން އެގޮތަށް ދޫކޮށްލުން އެއީ ރަނގަޅު ގޮތް ނޫންކަން ވެސް ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެކަމަކު އޭގެ ސަބަބުން ފަހުން ކުށެއް ނެތް ކަން ސާބިތުވާނެ މީހުންނަށް ވެސް ގެއްލުންވާނެ ކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަން އިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީއާއި، ސަލާމަތީ ހިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީއަށް ހިއްސާކުރި ލިސްޓު އެ ކޮމިޓީން އާންމުކޮށްފައިވާއިރު އޭގައި ޕާސްން އޮފް އިންޓްރަސްޓުގެ ގޮތުގައި 281 މީހަކު ހިމެނެއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 119 ބޭފުޅުންނަކީ މިދިޔަ ސަރުކާރުގައި ވެސް އަދި މި ސަރުކާރުގައި ވެސް އެކި މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނާއި މިނިސްޓަރުން ވެސް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
13%
0%
13%
38%
0%
38%
ކޮމެންޓް
13 މެއި 2021 | ބުރާސްފަތި 08:46
ހަސީނާ
ލިސްޓުގަ އެބަހުއްޓޭ ނަން އުނިކުރަންޖެހޭ ބައިވަރުމީހުން އެހެންވީމަ ތިމޭރުމުން ވާހަކަދަށްކައިގެން އެކަންކުރާނެ މަގުތަނަވަސްކުރަނީ!