ކ. މާލެ
|
6 މެއި 2021 | ބުރާސްފަތި 17:26
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ރާއްޖެއެމްވީ
އެމްއެމްޕީއާރްސީ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލަ
އެމްއެމްޕީއާރްސީ ޚިޔާނާތާއި ގުޅިގެން މަޖިލީހުން ހޯދަން އެދުނު މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެ
 
ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލާގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ބޭފުޅުންގެ ލިސްޓު ވަނީ މަޖިލީހާ ހިއްސާކޮށްފައި
 
ހުރިހާ އިދާރާއަކުން ވަނީ ސުންގަޑި ހަމަވިއިރު މަޢުލޫމާތުތައް މަޖިލީހާއި ހިއްސާކޮށްފައި

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރްސީ)ގެ ޚިޔާނާތާއި ގުޅިގެން މަޖިލީހުން ހޯދަން އެދުނު މައުލޫމާތުތައް ލިބިއްޖެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބުނެފިއެވެ.

މަޖިލީހުން ބުނީ އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ޚިޔާނާތާއި ވައްކަމުގެ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުގެ ޖިނާއީ ތަޙްޤީޤު ގޮސްފައިވާ ހިސާބު އޮޅުން ފިލުވުމަށާއި އެ ތަޙްޤީޤުތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ކުރިއަށް ނުދާ ސަބަބު ސާފުކޮށް ދެއްވުމަށްއެދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ޕްރެޒިޑެންޝަލް ކޮމިޝަން އޮން ކޮރަޕްޝަން އެންޑް އެސެޓް ރިކަވަރީ އާއި އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އަދި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި އެދުމުން އެ ހުރިހާ އިދާރާއަކުންވެސް ސުންގަޑި ހަމަވިއިރު އެ މަޢުލޫމާތުތައް މަޖިލީހާއި ހިއްސާ ކޮށްފައިވާކަމަށެވެ.

Advertisement

އަދި ވައްކަމާއި ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓު ޕްރެޒިޑެންޝަލް ކޮމިޝަން އޮން ކޮރަޕްޝަން އެންޑް އެސެޓްރިކަވަރީ އިން މަޖިލީހަށް ހިއްސާކޮށްފައިވާކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
6 މެއި 2021 | ބުރާސްފަތި 17:33
އަހުމަދު...ޖ
ތި ލިސްޓު އާންމު ރައްޔިތުމީހާ އަށްވެސް ެެ ،،،،،، އިގެން ޖެހޭނެ