ކ. މާލެ
|
5 މެއި 2021 | ބުދަ 12:49
ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރ ޒަހާގެ ބަދަލުގައި އެ މިނިސްޓްރީ މިހާރު ވަނީ ޑރ ހުސައިން ރަޝީދާ ހަވާލު ކުރައްވާފައި
ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރ ޒަހާގެ ބަދަލުގައި އެ މިނިސްޓްރީ މިހާރު ވަނީ ޑރ ހުސައިން ރަޝީދާ ހަވާލު ކުރައްވާފައި
ރާއްޖެއެމްވީ
ޒަހާގެ އިސްތިއުފާ
ޒަހާ ވަކިކުރީއެއް ނޫން، އިސްތިއުފާ ދެއްވީ: ރައީސް އޮފީސް
 
ޒަހާ ވަކިކުރަން އުޅޭކަން ހޯމަދުވަހުގެރޭ އެމްއާރްއެމުން ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދީފައި
 
ޒަހާ ހުންނެވި މިނިސްޓްރީއަށް މިހާރުވަނީ ޑރ ހުސައިން ރަޝީދު އައްޔަން ކުރައްވާފައި

މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ޒަހާ ވަހީދު އެ މަގާމުން ވަކި ކުރެވުނީ ނޫންކަމަށާއި އިސްތިއުފާ ދެއްވީ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ.

އެކަމަނާގެ އިސްތިޢުފާގެ ސިޓީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހަށް ލިބިވަޑައިގަތުމާ ގުޅިގެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ވަޒީރުކަމުގެ މަގާމުގައި ހުންނަވައިގެން ޒަހާ ވަހީދު ކޮށްދެއްވި އިޚްލާސްތެރި ޚިދުމަތްތަކަށް ޝުކުރުއަދާކުރައްވާފައި ކަމަށްވެސް ރައީސް އޮފީހުން ބުނެއެވެ.

Advertisement

ރާއްޖެ އެމްވީއަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ 10:30 ހާއިރު ރައީސް އޮފީހުގެ ޗީފް އޮފް ސްޓާފް އަލީ ޒާހިރު ވަނީ މިނިސްޓަރ ޒަހާ މަގާމުން ވަކިކުރަން ރައީސް ނިންމެވިކަން ފޯނުން ގުޅުއްވައި ޒަހާއަށް އަންގަވާފައެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި ރައީސް ވަނީ ރައީސް އޮފީހުގައި މިނިސްޓަރުކަމުގެ މަގާމަށް ޒަހާ ބަދަލުކުރައްވަން ނިންމަވާފައެވެ. ޒަހާ މަގާމުން ވަކިކުރުމަށް ނިންމިކަން ޒަހާ ނިސްބަތްވާ މޯލްޑިވްސް ރިފޯމް މޫވްމަންޓް (އެމްއާރުއެމް) ގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމަށް ވެސް ވަނީ އަންގަވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
40%
20%
0%
0%
20%
20%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މަތިމައްޗަށް ދޮގުހެދީމަ ވާނީ ބުހުތާން ދޮގަށް: ހަމަ ބޯހަރީ!
ރައީސް ހެއްދެވީ ބޮޑު އިތުރުފުޅެއްކަން އަމީރު ހާމަކުރެއްވުމާއެކު، ރައީސް އޮފީހުގެ ޚަބަރުން އެބައި އުނިކޮށްފި
ދިވެހި ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އިނާމަށް މިއަހަރު ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި
މިހާރު ލެބޯޓްރީ ނެތް 72 ރަށުގައިވެސް މި އަހަރުގެ މޭ މަހުގެ ކުރިން ޚިދުމަތް ދޭން ފަށާނެ - ނައިބު ރައީސް
ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލުން ބޭނުންވާ ކަންކަމުގެ ދިގު ލިސްޓެއް ރައީސާއި ހިއްސާކޮށްފި
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކުން އެދެމުންދާ އެލަވަންސްތައް ހޯދައިދިނުމަށް ޤާނޫނަށް އިސްލާޙު ހުށަހަޅަނީ
ގެމްބިޔާގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އެޤައުމުގެ ރައީސަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފި
ކޮސޯވޯގެ މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، އެ ޤައުމުގެ ރައީސަށާއި ބޮޑުވަޒީރަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފި