ކ. މާލެ
|
5 މެއި 2021 | ބުދަ 11:34
ޑރ ހުސެއިން ރަޝީދު ހަސަން - މިއަދާ ހަމައަށް ހުންނެވީ އެންވައިރުންމަންޓް މިނިސްޓަރުކަމުގެ މަގާމުގައި
ޑރ ހުސެއިން ރަޝީދު ހަސަން - މިއަދާ ހަމައަށް ހުންނެވީ އެންވައިރުންމަންޓް މިނިސްޓަރުކަމުގެ މަގާމުގައި
ރައީސް އޮފީސް
ފިިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ކަމަށް ޑރ ހުސެއިން
ފިިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ކަމަށް ޑރ ހުސައިން އައްޔަން ކުރައްވައިފި
 
ޑރ ހުސައިނަކީ މަސްވެރިކަމާބެހޭ ދާއިރާއަކުން މަތީ ތައުލީމު ހާސިމް ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެއް

މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގަރިކަލްޗަރ ގެ މަގާމަށް ޑރ ހުސައިން ރަޝީދު ހަސަން މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ.

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ޑރ ހުސައިން ހުންނެވީ އެންވައިރުންމެންޓް މިނިސްޓަރު ކަމުގެ މަގާމުގައެވެ. ޑރ ހުސައިނަކީ މީގެ ކުރިންވެސް އެ މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުކަން ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. އެއީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ދައުރުގައެވެ.

ޑރ ހުސައިން ރަޝީދު ހަސަން ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރަކަށް އައްޔަން މި ކުރެވުނީ ކުރިން އެމަގާމުގައި ހުންނެވި ޒަހާ ވަހީދު "އިސްތިއުފާ" ދެއްވުމުންނެވެ. ރައީސް އޮފީހުން ބުނެފައިވަނީ ޒަހާގެ އިސްތިއުފާގެ ސިޓީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހަށް ލިބިވަޑައިގަތުމާ ގުޅިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ "ވަޒީރުކަމުގެ މަގާމުގައި ހުންނަވައިގެން ޒަހާ ވަހީދު ކޮށްދެއްވި އިޚްލާސްތެރި ޚިދުމަތްތަކަށް" ޝުކުރުއަދާކުރައްވާފައި ކަމަށެވެ.

Advertisement

ޒަހާ "އިސްތިއުފާ" ދެއްވީ ކެބިނެޓާއި ސިޔާސަތުތަކަށް ބަދަލު ގެނެސް ސަރުކާރު ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމުގެ ވިސްނެވުންތަކެއް ރައީސް ގެންގުޅުއްވާ ކަން ރައީސް އޮފީހުން އިއުލާންކޮށްފައި ވަނިކޮށެވެ. ބޭނުމަކީ ރައީސް ވެވަޑައިގެންފައިވާ ވައުދުތައް އަވަހަށް ފުއްދަވައި ރައްޔިތުން އެދޭ ފަދަ ނަތީޖާއެއް ނެރެދެއްވުމެވެ.

މަސްވެރިންގެ ޝަކުވާތައް ބޮޑުއިރު، މައްސަލަތައް ހައްލު ނުކުރެވުމުގައި ޒަހާގެ އިހުމާލު ދައްކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުން ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިއުން އަމާޒުކުރެއްވިއެވެ.

މި ތުހުމަތުތަކަށް ޖަވާބުދާރީވެވަޑައިގަންނަވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ޒަހާ ވިދާޅުވަމުން ގެންދަވަނީ ހަވާލުކުރައްވާފައިވާ މަސައްކަތްތައް ބަރާބަރަށް ތަންފީޒުކުރައްވާ ކަމަށެވެ. މައްސަލަތަކުގައި ހައްލު ހޯދައި އެ ދާއިރާ އިން އެދެވޭ ނަތީޖާތަކެއް ވެސް ނެރެވިފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
67%
0%
0%
33%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މަތިމައްޗަށް ދޮގުހެދީމަ ވާނީ ބުހުތާން ދޮގަށް: ހަމަ ބޯހަރީ!
ރައީސް ހެއްދެވީ ބޮޑު އިތުރުފުޅެއްކަން އަމީރު ހާމަކުރެއްވުމާއެކު، ރައީސް އޮފީހުގެ ޚަބަރުން އެބައި އުނިކޮށްފި
ދިވެހި ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އިނާމަށް މިއަހަރު ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި
މިހާރު ލެބޯޓްރީ ނެތް 72 ރަށުގައިވެސް މި އަހަރުގެ މޭ މަހުގެ ކުރިން ޚިދުމަތް ދޭން ފަށާނެ - ނައިބު ރައީސް
ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލުން ބޭނުންވާ ކަންކަމުގެ ދިގު ލިސްޓެއް ރައީސާއި ހިއްސާކޮށްފި
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކުން އެދެމުންދާ އެލަވަންސްތައް ހޯދައިދިނުމަށް ޤާނޫނަށް އިސްލާޙު ހުށަހަޅަނީ
ގެމްބިޔާގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އެޤައުމުގެ ރައީސަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފި
ކޮސޯވޯގެ މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، އެ ޤައުމުގެ ރައީސަށާއި ބޮޑުވަޒީރަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފި