raajjemv logo
އޮންލައިންކޮށް ކިޔަވައިދިނުން
އޮންލައިންކޮށް ކިޔަވައިދިނަސް އިމްތިހާނުތައް ކުރިއަށްދާނެ: އެޑިއުކޭޝަން
 
މިމަހުގެ ފަސްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 12 ވަނަ ދުވަހަށް، މާލޭގެ ސްކޫލްތައް ބަންދު ކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި
 
އެލް.ކޭ.ޖީ އިން ފެށިގެން ގްރޭޑް 12އާ ދެމެދުގެ ގްރޭޑްތަކުގެ ކިޔެވުން ކުރިއަށްގެންދާނީ އޮންލައިންކޮށް
 
މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އޯލެވެލްގެ އިމްތިހާނުތައް ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުނެފައިވޭ
ނަހުފާ މުހައްމަދު
ކ. މާލެ |
ގައިދުރުކަން ބަހައްޓައިގެން ސުކޫލްތަކުގައި ކިޔަވައިދެނީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

ސުކޫލްތަކުގެ ކިޔެވުން އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ ނަމަވެސް އިމްތިހާނުތައް ކުރިއަށް ދާނެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ކޮވިޑް ގެ ކޭސްތައް އިތުރުވެފައިވާތީ އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މި މަހުގެ ފަސްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 12 ވަނަ ދުވަހަށް، މާލޭގެ ސްކޫލްތައް ބަންދު ކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އަދި އެލް.ކޭ.ޖީ އިން ފެށިގެން ގްރޭޑް 12އާ ދެމެދުގެ ގްރޭޑްތަކުގެ ކިޔެވުން އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން އެޑިއުކޭޝަނުން ނެރުނު އިއުލާނެއްގައި ވާގޮތުން، އޮންލައިންކޮށް ކިޔެވުން ކުރިއަށްގެންދާ މުއްދަތުގެތެރޭގައި އިމްތިހާނުތައް ކުރިއަށް ދާނެކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

ކޮވިޑް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ސްކޫލްތައް ބަންދު ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަން ރައީސް އޮފީހުން ހާމަކޮށްފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައެވެ. އެކަމަކު މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އޯލެވެލްގެ އިމްތިހާނުތައް ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތު މިހާރުވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ގޯސްވެފައެވެ. އެގޮތުން މިފަހަކަށް އައިސް މި ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވާ ރޭޓް ވަނީ ރިކޯޑު މިންވަރަކަށް އިތުރުވެފައެވެ. އެގޮތުން އެޗްޕީއޭއިން އެންމެ ފަހުން އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސްބުތަކަށް ބަލާއިރު ހޯމަދުވަހު 585 މީހުން އަލަށް ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް