ސަރުކާރު ތެރޭގެ މައްސަލަތައް
އިދިކޮޅެއް ބޭނުމެއް ނޫން، ހަލާކުވެގަންނަނީ އަމިއްލައަށް: ނިހާދު
 
ސަރުކާރު ހިންގާ މައި ޕާޓީގެ ތެރޭގައި ވެސް ޚިލާފުތަކެއް ވަނީ އުފެދިފައި
 
ކަންކަން އިސްލާހު ކުރުމަށް ކެބިނެޓަށް ވެސް ދަނީ ބަދަލުތަކެއް ގެންނަވަމުން
ޝުރުފާ މުހައްމަދު
ކ. މާލެ |
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނިހާދު
ފޭސްބުކް

ހަލާކުވެ ނިމިގަންނަނީ އަމިއްލައަށް ކަމަށާއި އެކަމަށް އިދިކޮޅެއް ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނިހާދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބެލެވޭ ގޮތުގައި ނިހާދު މިހެން ވިދާޅުވީ ސަރުކާރަށް ނިސަބަތްކޮށެވެ. ކޯލިޝަން ސަރުކާރަކަށް ތިން އަހަރު ފުރެން ގާތް ވެފައިވާއިރު ސަރުކާރު ތެރޭގައި މިހާރު ވެސް އެކި މައްސަލަތައް ދަނީ ފެންމަތިވަމުންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރު ހިންގުން ލަސްވެ ކަންކަމުގައި އެދެވޭ ނަތީޖާތައް ނުނެރެވޭ މައްސަލައާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާާތަކާއި ދެމެދު ހުރި ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތައް ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. ސަރުކާރު ހިންގުން ލަސްވުމުގައި ދިމާވާ ބައެއް ކަންކަމުގެ ޒިންމާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތުގެ ސްޕީޑުގައި އަޅުވާއިރު، މަޖިލީހުން އަންނަނީ އެކަންކަން ދޮގުކުރަމުންނެވެ. މަންޒަރު ފެންނަނީ ދެ ތަނުގައި ތަފާތު ދެ ސަރުކާރެއް ހިންގާފަދަ އުސޫލަކަށެވެ.

ކޯލިޝަން ސަރުކާރެއްގައި އެއް ޕާޓީ އަނެއް ޕާޓީއާ ޖެހޭ މައްސަލަތަކަށް ވުރެ ބޮޑަށް ސަރުކާރު ހިންގާ މައި ޕާޓީ އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ މައްސަލަތައް މާ ބޮޑު ކަމަށް، ސިޔާސީ ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވެއެވެ. އެގޮތުން އެމްޑީޕީ ތެރޭގައި ރައީސް ނަޝީދުގެ ފެކްޝަނަކާއި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ވަކި ދެ ފެކްޝަނެއް އޮތް ކަމުގެ ވާހަކަދެކެވޭއިރު، އެ ޕާޓީ ތެރޭގައި ބަރުލަމާނީ ބަހުސް ވެސް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ހިނގަމުންދެއެވެ. ދާދި ފަހުން ރައީސް ނަޝީދު ބޮޑުވަޒީރުކަން ބޭނުންފުޅުވެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހަށް ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ކުރެއްވި މެސެޖަކަށް ފަހު އެ މައުޟޫގެ ބަހުސްތައް ވެސް ވަނީ ފެށިފައެވެ.

ނިމިދިޔަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީއާއި، ސަރުކާރު ކޯލިޝަނުގެ އެހެން ޕާޓީތަކަށް އެކަށީގެންވާ ކާމިޔާބީއެއް ލިބިފައި ނުވާތީ އެކަމަށް ރިއާޔަތްކޮށް ސަރުކާރުގެ ހިންގުމަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށް ވެސް ރައީސް ސާލިހު މިހާރު ގެންދަވަނީ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުންނެވެ. އެކަމުގައި ކޯލިޝަނުގެ ބައިވެރިންނާ ވެސް މަޝްވަރާކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުނެފައިވާއިރު ހޯމަދުވަހުގެ ރޭ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރ ޒަހާ ވަހީދު ވަނީ މަގާމުން ވަކިކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
33%
އުފާ ވެއްޖެ
33%
ދެރަ ވެއްޖެ
33%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް