raajjemv logo
ޒަހާ މަގާމުން ވަކިކުރުން
ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރ ޒަހާ މަގާމުން ވަކިކޮށްފި
 
ކެބިނެޓްގައި ހިމެނޭ ބައެއް ވަޒީރުންގެ އެއްބާރުލުން ނުލިބޭކަމަށް ބުނެ ރައީސް އޮފީހުން ވަނީ ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ޕާޓީތަކަށް ސިޓީ ފޮނުވާފައި
 
ރައީސް ވަނީ ކެބިނެޓަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަވާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ކުރައްވާފައި
 
ޒަހާ މިނިސްޓަރ ކަމުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވީ އެމްއާރްއެމްގެ ސްލޮޓެއްގައި
 
ރައީސް އޮފީހުގެ ޗީފް އޮފް ސްޓާފް އަލީ ޒާހިރު ވަނީ ޒަހާ މަގާމުން ވަކިކުރަން ރައީސް ނިންމެވިކަން ފޯނުން ގުޅުއްވާ ޒަހާއަށް އެކަން އަންގަވާފައި
ހުސެއިން މަޚްތޫމް
ކ. މާލެ |
މިނިސްޓަރ ޒަހާ ވަހީދު

މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް މެރިން ރިސޯރސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ޒަހާ ވަހީދު މަގާމުން ވަކިކުރައްވައިފިއެވެ.

ރާއްޖެ އެމްވީއަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ 10:30 ހާއިރު ރައީސް އޮފީހުގެ ޗީފް އޮފް ސްޓާފް އަލީ ޒާހިރު ވަނީ މިނިސްޓަރ ޒަހާ މަގާމުން ވަކިކުރަން ރައީސް ނިންމެވިކަން ފޯނުން ގުޅުއްވާ ޒަހާއަށް އެކަން އަންގަވާފައެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި ޒަހާ ވަނީ ރައީސް އޮފީހުގައި މިނިސްޓަރުކަމުގެ މަގާމަށް ބަދަލުކުރައްވަން ނިންމަވާފައެވެ. ޒަހާ މަގާމުން ވަކިކުރުމަށް ނިންމިކަން ޒަހާ ނިސްބަތްވާ މޯލްޑިވްސް ރިފޯމް މޫވްމަންޓް (އެމްއާރުއެމް) ގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ވެސް ވަނީ އަންގަވާފައެވެ.

ސަރުކާރުގެ އިސްމަގާމުތަކަށް ބަދަލު ގެންނަވާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި ކެބިނެޓްގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ބައެއް ވަޒީރުންގެ ފަރާތުން އެއްބާރުލުން ނުލިބޭކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައީސް އޮފީހުން ވަނީ ކޯލިޝަން ޕާޓުނަރުންނަށް ސިޓީއެއް ފޮނުއްވާފައެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މުހައްމަދު މަބްރޫކް އަޒީޒް ވިދާޅުވީ ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ފަހު ރައްޔިތުންގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް އަޑުއަހައި މިނިސްޓްރީތަކާއި ކެބިނެޓަށް އެކި ބަދަލުތައް ގެންނަވާނެ ވާހަކަ ރައީސް ސާލިހު ކުރިން ވެސް ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީއަށް ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނީ ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ހުރުމުން ކަމަށާއި އެކަމަށް ރިއާޔަތްކޮށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ރައީސް ސާލިހު މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތްޕުޅަކީ ކޯލިޝަނުގެ ޕާޓަނަރުންނާއެކު މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމެވެ. ސަރުކާރުގެ ހިންގަން ތިބޭނެ ބަޔަކާއި ކެބިނެޓާއި ގުޅޭގޮތުން ކޯލިޝަނުގައި ހިމެނޭ ބައިވެރިންނާއި މަޝްވަރާ ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް މަބްރޫކް ވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ މި މަޝްވަރާއަކީ ކުރިއަަށްދާ މަޝްވަރާއެއް ކަމުން އިތުރު ތަފްސީލު ހާމަކުރެވެން ނެތް ކަމަށެވެ. ރައީސް އޮފީހުން މީގެ ކުރިން ބުނެފައިވަނީ އެކަން ފަށައިގެން ކުރިއަށްދާ ކަމަށާއި އެގޮތުގެ މަތިން މިހާރު މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ކޯލިޝަނުގެ ލީޑަރުންނަށް ސިޓީ ފޮނުވައި އަންގާފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

އެނގިފައިވާގޮތުގައި އެ ސިޓީގައި ބުނެފައިވަނީ ބައެއް މިނިސްޓްރީތަކުގެ ހިންގުމަށް މުހިއްމު ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ޖެހޭ ކަމަށާއި އެކަން ކުރަނީ ރައްޔިތުންނަށް ވެފައިވާ ވައުދުތައް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ފުއްދައި ރައްޔިތުން ބަލައިގަންނަ ފަދަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
22%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
17%
އުފާ ވެއްޖެ
22%
ދެރަ ވެއްޖެ
17%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
17%
މޮޔަވެއްޖެ
6%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް