raajjemv logo
މަންދު ކޮލެޖުގެ މައްސަލަ
މަންދު މައްސަލަ ދިގު ދަންމައިފިނަމަ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު އިތުރުވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު: އެޓާރނީ ޖެނެރަލް
 
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ އެސެސްމަންޓް ހެދީ ހައި ކޯޓުގެ ހުކުމަށް ފަހު
 
އެސެސްމަންޓުގައި ބުނެފައިވަނީ މަންދު ކޮލެޖަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި އެންމެ ގިނަވެގެން ނަގައިދެވޭނީ 1.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަމަށް
 
ޑިސްޕިއުޓު މަރުހަލާގައި ދައުލަތުން ވަނީ 15 މިލިއަން ރުފިޔާ ދިނުމަށް އެއްބަސްވެފައި
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
ކ. މާލެ |
މަންދު ކޮލެޖުގެ ކޯސްތައް އިއުލާންކުރަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ

ޝަރީއަތުން މައްސަލަ ނިންމުމަށް އިތުރު މުއްދަތު ހޭދަ ކުރަން ޖެހޭނަމަ މަންދު ކޮލެޖަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދޭންޖެހޭ އަދަދު އިތުރުވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށް އެޓާރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ.

އެ އޮފީހުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދޭންޖެހޭ އަދަދު އިތުރުވެގެން ދިއުމުގެ އިހުތިމާލް އޮތުމުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދަދު ދައުލަތުން ދައްކައި ޚަލާސް ކުރާ ގޮތުގެ މަތިން މި މައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓުގެ ޑިސްޕިއުޓް ރިޒޮލިއުޝަން ޑިވިޝަނުގައި ސުލްހަވެރިކަމާއެކު ހައްލުކުރުމަށް ދެފަރާތުން އެއްބަސްވުމަކަށް އައީ ކަމަށެވެ.

އެމްއީއެސް ކުރިން ހިންގި އިމާރާތުގައި މަންދު ކޮލެޖް ހިންގަމުން އައި މާލެ ހައި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު އަތުން 2015 ވަނަ އަހަރު އެތަން އަތުލީ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލެއް ހިންގާފައި ނުވާ ކަމަށް ބުނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ހައިކޯޓާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ އެއްބަސްވުން ބާތިލްކުރީ ގޯސްކޮށް ކަމަށެވެ.

އެކަމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދަން ވަކިން ދައުވާ ކުރެވޭނެ ކަމަށް ވެސް ހުކުމުގައިވެއެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި މަންދު ކޮލެޖުން އެދެނީ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 18 މިލިއަން ރުފިޔާ ނަގައި ދިނުމަށެވެ. ނަމަވެސް ޑިސްޕިއުޓު މަރުހަލާގައި ދައުލަތުން ވަނީ 15 މިލިއަން ރުފިޔާ ދިނުމަށް އެއްބަސްވެފައެވެ. އޭރު އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގައި އޮތީ މަންދު ކޮލެޖަށް ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދިނުމާ ގުޅޭ އެސެސްމަންޓެއް ހަދައިދިނުމަށް އެދިފައެވެ.

އެސެސްމަންޓުގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ބުނެފައިވަނީ މަންދު ކޮލެޖަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި އެންމެ ގިނަވެގެން ވެސް ނަގައިދެވޭނީ 1.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މަންދުގެ މައްސަލައިގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ އެސެސްމަންޓަށް ރިއާޔަތް ކުރުމެއް ނެތި އެއާ ޚިލާފަށް ދައުލަތުން އެއްބަސްވީ ބޮޑު ބަދަލެއް ދިނުމަށެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން އަމާޒުވަމުން ދިޔަ ފާޑުކިޔުންތަކަށް ރައްދުދެމުން އޭޖީ އޮފީހުން ނެރެފައިވާ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ އެސެސްމަންޓް ހެދީ ހައިކޯޓުގެ ހުކުމަށް ފަހު ކަމަށެވެ. އެއީ މަންދު ކޮލެޖަށް ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމުގެ ހައްގު އެ ކުންފުންޏަށް ލިބިގެންވާ ކަމަށް ކަނޑައެޅުމުން އެ ކޯޓުގެ ނިންމުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ ކުރިން ގެއްލުމުގެ މިންވަރު އަންދާޒާކޮށް ވަޒަންކުރުމުގެ ބޭނުމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އެދިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެސެސްމަންޓެއް ކަމަށް އޭޖީ އޮފީހުގެ ބަޔާނުގައިވެއެވެ.

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ލަފަޔަކީ ބަންޑާރަނާއިބުގެ އޮފީހުގެ ބަޔާނުގައި ބުނިގޮތުން، "ފްރީޑަމް އޮފް ކޮންޓްރެޓް" އަދި "އެއްބަސްވުންތަކަކީ ތަންފީޒު ވާން ޖެހޭނެ އެއްޗެއް" ފަދަ ގާނޫނީ މަފްހޫމުތަކާ ތައާރަޒުވާ ގޮތަށް ދީފައިވާ ލަފައެކެވެ.

"އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ލަފަޔަކީ ކޮންޓްރެކްޓާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ 23 ވަނަ މާއްދާއަށް ރިއާޔަތްކޮށް، ކޮންޓްރެކްޓާ ޚިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ސީދާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ކޯޓުތަކުން ނަގައި ދިނުމުގައި ކޮށްފައިވާ ހުކުމްތަކުގައި އެކަށައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާއި އެއްބަސްވުންތައް އެ މައްޗަށް ބިނާވާ "ފްރީޑަމް އޮފް ކޮންޓްރެޓް" އަދި "އެއްބަސްވުންތަކަކީ ތަންފީޒުވާން ޖެހޭނެ އެއްޗެއް" ފަދަ ގާނޫނީ މަފްހޫމުތަކާ ތައާރުޒުވާ ގޮތަށް ދީފައިވާ ލަފަޔެކެވެ." ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އޭޖީ އޮފީހުން ބުނީ ލިބިފައިވާ ގެއްލުމަކީ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން ވެފައިވާ ގެއްލުމެއް ކަމަށާއި އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު ވެފައިވާ ޚިލާފުވުމާ ސީދާ ގުޅުން ހުރި ގެއްލުމެއް ކަމަށެވެ. ލިބުނު ގެއްލުމާ ގުޅޭ ކިތާބީ ހެކި ނަފީކުރުމަށް ބަލާއިރު އެކަން ކުރެވެން ނެތް ކަމަށް ވެސް ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
100%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް