raajjemv logo
"އެވަރ ގިވެން" އާގުބޯޓުގެ މައްސަލަ
ފަޅުވެރިންގެ ކުށެއް ނެތަސް އަހަރުތަކަކަށް މިސްރުގައި ހައްޔަރުވެފައި ތިބެން ޖެހިދާނެ
 
މިސްރުން އެދެނީ އެއްހާސް މިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ބަދަލެއް
 
އަދަދު މާބޮޑު ކަމަށް ބޯޓުގެ ވެރިފަރާތުން ދަނީ ބުނަމުން
ކ. މާލެ |
"އެވަރ ގިވެން" އާގުބޯޓުގެ އިންޑިޔާ ފަޅުވެރިން: ބޯޓާއެކު ގިނަ ފަޅުވެރިން ވަނީ މިސްރުގައި ހައްޔަރުވެފައި
ފޭސްބުކް

މިސްރުގެ ސުއޭޒް ކެނަލުގައި ތާށިވި ޖަޕާނުގެ އާގުބޯޓު "އެވަރ ގިވެން" މިހާރު ފުންކުރެވިފައިވިޔަސް އޭގައި ތިބި ފަޅުވެރިން މިސްރުގައި އަހަރުތަކަކަށް ހައްޔަރުވެފައި ތިބެންޖެހިދާނެ ކަމުގެ ބިރު އުފެދިއްޖެއެވެ.

މިކަމުގެ ބިރު އުފެދުނީ ބޯޓު ފުންކުރުމާއި ބޯޓު ތާށިވުމުގެ ސަބަބުން ކެނަލް ބަންދުވެ މިސްރަށް ލިބުނު ގެއްލުންތަކާމެދު ބޯޓުގެ ވެރިފަރާތް ކަމުގައިވާ ޖަޕާނުގެ ކުންފުންޏާއި ސުއޭޒް ކެނަލް އޮތޯރިޓީއަށް އެއްބަސްވުމަކަށް ނާދެވިގެންނެވެ. ކެނަލް އޮތޯރިޓީން އެދިފައިވަނީ 1000 މިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ބަދަލެކެވެ.

ސުއޭޒް ކެނަލް އޮތޯރިޓީގެ ވެރިޔާ އުސާމާ ރަބީއީ ވިދާޅުވެފައިވަނީ ބޯޓުގެ ވެރިފަރާތް ކަމުގައިވާ ޖަޕާނުގެ ށޮއެއި ކިސެން ކައިޝާ ކުންފުނިން މިސްރަށް ބަދަލުނުދޭހާ ދުވަހަކު ފަޅުވެރިންނާއެކު ބޯޓުވެސް އޮންނަން ޖެހޭނީ މިސްރުގައި ކަމަށެވެ.

އާގުބޯޓުގެ އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނިން ބުނެފައިވަނީ މިސްރުން އެދިފައިވާ ބަދަލަކީ އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ވުރެ މާބޮޑު ބަދަލެއް ކަމަށާއި މިސްރުން އެވަރުގެ އަދަދެއް ހޯދުމަށް އެދެނީ ކޮންކަހަލަ ހިސާބުތަކެއް ޖަހައިގެންކަން ސާފު ނޫންކަމުގައެވެ. ބޯޓުގެ ވެރިފަރާތުން އެވަރުގެ އަދަދެއް ދޭން އެއްބަސް ނުވިޔަސް ފަޅުވެރިން ރަހީނުކޮށްގެން ބޭތިއްބުމަކީ ގަބޫލުކުރެވޭނޭ ކަމެއް ނޫންކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

ފަޅުވެރިންގެ ނިސްބަތްވަނީ އިންޑިޔާއަށެވެ. މިމައްސަލައިގައި އެކި ފަރާތްތަކުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް މިސްރަށް ފާޑުކިޔުން އިތުރުވުމުން ސުއޭޒް ކެނަލް އޮތޯރިތީން އެންމެ ފަހުން ބުނެފައިވަނީ ބޯޓުގެ ކެޕްޓަނަށް ނުފޭބޭނެ ކަމަށާއި ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް ބޯޓު އޮޕަރޭޓް ކުރެވޭ ވަރަށް ފަޅުވެރިން ބައިތިއްބާފައި ބާކީ ތިބި ބަޔަކަށް އެމީހުން ދާން ބޭނުންވާ ގައުމަކަށް ދެވިދާނެ ކަމުގައެވެ.

މީގެ ހަތަރު އަހަރު ކުރިން އެމްވީ އަމާނޭ ކިޔުނު އާގު ބޯޓަކަށްވެސް ހަމަ މިމައްސަލަ މިސްރުގައި ކުރިމަތިވެގެން އެބޯޓުގެ ކެޕްޓަން ސީރިޔާގެ މުހައްމަދު އައިޝާ އަށް އެކަނިމާއެކަނި އެތައް އަހަރެއް ވަންދެން ބޯޓުގައި ހައްޔަރުވެފައި ހުންނަން ޖެހުނެވެ. އޭނާ ސަލާމަތްވެގެން އެނބުރި ގައުމަށް ދެވުނީ ހުސްވި އެޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

އެވަރ ގިވެން އާގުބޯޓުގެ މައްސަލަ ނުނިމި ދިގުލައިގެން ދާން މެދުވެރިވާ އެއް ސަބަބަކީ ބޯޓުގެ ވެރިފަރާތާއި ބޯޓު ޗާޓަރު ކުރި ޓައިވާނުގެ ކުންފުންޏަށް ވެސް އެއްބަސްވުމަކަށް ނާދެވުމެވެ. އަދި ބޯޓު ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކުންފުންޏާއި ބޯޓުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ ކުންފުނި ތަފާތުވުމާއެކު އެމީހުންގެ މެދުގައިވެސް ޚިލާފުތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ.

ގާތްގަޑަކަށް 18 ހާސް ކޮންޓޭނަރުގެ މުދަލާއެކު ދަތުރު ކުރަމުންދަނިކޮށް ސުއޭޒް ކެނަލްގައި ބޯޓު ތަށިވީއިރު އޭގައި ސައްބީސް ފަޅުވެރިން ތިއްބެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ތިން މީހެއްގެ ކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތު ހަމަވުމާއި ގުޅިގެން ޚާއްސަ ހުއްދައެއްގެ ދަށުން މިސްރުން ވަނީ އެ ތިން މީހުން އެނބުރި އިންޑިޔާއަށް ދިޔުމުގެ ހުއްދަ ދީފައެވެ. ބޯޓު ތަށިވެފައި އޮތީ ހަ ދުވަހުއެވެ. ބޯޓު ފުންކޮށްގެން ގެންގޮސް މިހާރު އޮތީ ކެނަލްގެ ތަންކޮޅެއް ފުޅާ ހިސާބެއްގައި ބަނަދަރުކޮށްފައެވެ.   

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
36%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
8%
އުފާ ވެއްޖެ
12%
ދެރަ ވެއްޖެ
36%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
4%
މޮޔަވެއްޖެ
4%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް