ކ. މާލެ
|
3 މެއި 2021 | ހޯމަ 18:01
ރާއްޖެޓީވީގެ ސްޓޫޑިއޯ ތެރެއިން: ނޫސްވެރިންނަށް ރައްކާތެރި މާހައުލެއް އޮތުން ލާޒިމުވާ ސަބަބު ރާއްޖެޓީވީގެ ތާރީޚުންވެސް ވަނީ ފެނިފައި
ރާއްޖެޓީވީގެ ސްޓޫޑިއޯ ތެރެއިން: ނޫސްވެރިންނަށް ރައްކާތެރި މާހައުލެއް އޮތުން ލާޒިމުވާ ސަބަބު ރާއްޖެޓީވީގެ ތާރީޚުންވެސް ވަނީ ފެނިފައި
ރާއްޖެއެމްވީ
ޟީ
ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދުވަސް 2021: ބޭނުމާއި ތާރީޚު
 
މީޑިއާގެ އިގްތިސާދީ ދުޅަހެޔޮކަން ކަށަވަރުކުރުމަކީ ވެސް މިއަހަރުގެ އަމާޒެއް
 
މިއަދުގެ ޝިއާރަކީ "މުޖުތަމައުގެ ލާބަޔަށްޓަކައި މައުލޫމާތު" ލިބިގަތުން

ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ދުނިޔޭގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަން ދުވަސް މެއި މަހުގެ ތިން ވަނަ ދުވަހު އަންނަނީ ފާހަގަ ކުރަމުންނެވެ. ދުވަހުގެ ބޭނުމަކީ ތެދު ހަގީގަތް ހާމަކުރުމާއި މައުލޫމާތު ފެތުރުމުގައި ނޫސްވެރިން ކުރިމަތިލާ އުދަގޫތައް މީސްތަކުންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމެވެ.

Advertisement

ތެދު ހަގީގަތް ހާމަކުރުމަކީ ފަސޭހަކަމެއް ނޫނެވެ. އެހެންވީމާ ނޫސްވެރިންނަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ހިމާޔަތަކާއި މިނިވަންކަމެއް އޮންނާން ޖެހެއެވެ. އދ ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ދުނިޔޭގެ ގަރާރުގައި މި މިނިވަންކަން ދީފައި އޮވެއެވެ. އަދި ޑިމޮކްރަސީ ގާއިމުވެފައިވާ ގައުމުތަކުގެ ގާނޫނުއަސާސީގެ އެކި މާއްދާތަކުގައި ވެސް މި މިނިވަންކަން ކަށަވަރު ކޮށްދީފައިވެއެވެ.

މިދުވަސް ޚާއްސަ ކުރީ ކާކު؟

ވަކި ދުވަހެއް ހަމަޖައްސައި އެ ދުވަސް ނުސްވެރިންނަށް ޚާއްސަކުރީ ކާކުހެއްޔެވެ؟ އެއީ ކޮން ބައެއްގެ އިސްނެގުމެއް ހެއްޔެވެ؟

ދުނިޔޭގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދުވަހަކީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ވެސް މެއި މަހުގެ ތިން ވަނަ ދުވަސް ކަމަށް ކަނޑައެޅީ އދ ގެ އާއްމު މަޖިލީހުންނެވެ. އޭގެ ފަހުން 1993 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މެއި ތިނެއްގައި މި ދުވަސް އަންނަނީ ފާހަގަ ކުރަމުންނެވެ.

މެއި މަހުގެ ތިން ވަނަ ދުވަސް މިކަމަށް ޚާއްސަ ކުރެވުނީ ޔުނެސްކޯގެ ސައްބީސް ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ގަރާރުގައި އެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ގޮވައިލުމުންނެވެ. މެއި ތިން ވަނަ ދުވަސް އިޚުތިޔާރު ކުރެވުނީ އެފްރިކާގެ ގައުމެއް ކަމަށްވާ ނެމީބިޔާގެ ވިންޑްހޫކުގައި އެފްރިކާގެ ނޫސްވެރިން އެއްތަންވެ އެފްރިކާގައި ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން އޮތް މިންވަރާއި ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކާ ބެހޭ ތާރީޚީ ސެމިނާރ ނިންމައިލީ މެއި މަހެއްގެ ތިން ވަނަ ދުވަހު ކަމަށް ވުމުންނެވެ.

މިދުވަހު ކުރަނީ ކޮންކަމެއް؟

ދުވަހުގެ ބޭނުން ވަރަށް ބޮޑެވެ. ނޫސްވެރިންނާއި ނޫސްވެރިކަމާއި ނޫސް އިދާރާތަކަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ކުރިމަތިވާ ނުރައްކާތައް ގިނަ ގުނައެވެ. ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން ގެއްލުވާލައި ކޮންމެވެސް ނުފޫޒެއްގެ ދަށުގައި ބޭއްވުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ގިނަ ގުނައެވެ.

މި ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަނީ އެބާވަތުގެ ވާހަކަ ދައްކައި މީހުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށެވެ. ހަމައެޔާއެކު ނޫސްވެރިކަމުގައި އުޅެނިކޮށް އެކި ކަހަލަ ނުރައްކާތައް މެދުވެރިވެ ދުނިޔެ ދޫކޮށްފައިވާ ނޫސްވެރިންނާއި އަނިޔާ ލިބުނު ނޫސްވެރިންގެ މަތިން ހަނދާންކޮށް ހިތްވަރު ލިބިގަތުމަކީ ވެސް ދުވަހުގެ އެއް ބޭނުމެވެ.

މިއަދުގެ ޝިއާރަކީ ކޮބާ؟

ކުރިންވެސް ބަޔާން ކުރެވުނު ފަދައިން 1993 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި މި ދުވަސް އަންނަނީ ފާހަގަ ކުރަމުންނެވެ. އެކަމަކު ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ތަފާތު ވަކި ޝިއާރެއް ނުވަތަ ޝިއާރުތަކެއްގެ ދަށުންނެވެ. ކުރިއަށް މިދާ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ މިދުވަހުގެ ޝިއާރަކީ "މުޖުތަމައުގެ ލާބަޔަށްޓަކައި މައުލޫމާތު" މިއެވެ.

މި ޝިއާރުގެ އިތުރުންވެސް މައިގަޑު ތިން މައުޟޫއަކަށް އަމާޒު ކުރަން ޔުނެސްކޯއިން ވަނީ ނިންމައިފައެވެ. އެތަނުން އެއް މައުޟޫއަކީ މީޑިއާ އޮގަނައިޒޭޝަންތަކުގެ އިގްތިސާދީ ދުޅަހެޔޮކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމެވެ. އިންޓަރނެޓުގެ ޚިދުމަތްދޭ ކުންފުނިތަކުން އަމަލުކުރާގޮތް ސާފުވާނޭ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުމަކީ ވެސް މައުޟޫއެކެވެ. އަދި މީޑިއާ އިނަފޮމޭޝަން ލިޓެރަސީ ފުޅާކޮށް މީސްތަކުން އަހުލުވެެރި ކުރުމަކީ ވެސް ޚާއްސަ މައުޟޫއެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް