ކ. މާލެ
|
3 މެއި 2021 | ހޯމަ 01:51
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ލީގަލް އެޑްވައިސަރު އަހުމަދު އަބްދުﷲ އަފީފް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ލީގަލް އެޑްވައިސަރު އަހުމަދު އަބްދުﷲ އަފީފް
ރައީސް އޮފީސް
ދައުލަތުން ބަދަލުދޭން ޖެހޭ މައްސަލަތައް
ބަދަލުދީފައި ހުއްޓާނުލާނަން، ޒިންމާވާން ޖެހޭ މީހުންނަށް ދައުވާކުރާނަން: އަފީފް
 
އެގޮތަށް މައްސަލަތައް ނިމުމަކީ ސަރުކާރަށް ލުއިވާނެ ކަމެއް
 
ފުރަތަމަ ވެސް ބަލަނީ މަޝްވަރާކޮށް ސަރުކާރަށް ލއުިވާނެ ގޮތަކަށް މައްސަލަތައް ނިންމަން
 
ކޮންމެ ސަރުކާރެއް އަޔަސް ދައުލަތުން ބަޔަކަށް ދޭން ޖެހޭ އެއްޗެއް އޮތިއްޔާ އެ އޮންނާނެ

ސަރުކާރުން ބަދަލުދޭން ޖެހޭ މައްސަލަތައް ގިނަވެފައިވާތީ އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ބަދަލު ދިނުން އެކަނި އެއީ ހައްލެއް ނޫން ކަމަށާއި އެކަމުގައި ޒިންމާވާން ޖެހޭ ފަރާތްތައް ޒިންމާދާރުކުރުވާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ލީގަލް އެޑްވައިސަރު އަހުމަދު އަބްދުﷲ އަފީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އޭނާ ވިދާޅުވީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވަޑައިގަތީ އެންމެ މުހިންމު ވައުދެއްގެ ގޮތުގައި އިންސާފު ގާއިމްކޮށްދެއްވާނެ ކަމުގެ ވައުދާ އެކީގައި ކަމަށެވެ. އޭގެ މާނައަކީ ކޯޓްތަކަށް ގެންނަ ބަދަލުގެ ވާހަކައެއް އެކަނި ނޫން ކަމަށާއި، ހަމައެކަނި ނުހައްގުން ޖަލަށްލާފައިވާ މީހުންނަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމުގެ ވާހަކައެއް ވެސް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ އިންސާފު ހޯދުމުގެ ތެރޭގައި އެންމެ މުހިންމު އެއްކަމަކީ ދައުލަތުން އެކިއެކި މީހުންނާއެކީ ވެފައިވާ އެއްބަސްވުންތައް ގާނޫނާ އަދި އެއްބަސްވުމަކާއި ހިލާފަށް ބާތިލްކޮށްފައި ހުންނަ ހާލަތުގައި އެ މީސް މީހުންނަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދިނުން ހިމެނޭ ކަމަށެވެ. ކޮންމެ ސަރުކާރެއް އަޔަސް ދައުލަތުން ބަޔަކަށް ދޭން ޖެހޭ އެއްޗެއް އޮތިއްޔާ އެ އޮންނާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެ ދޭން ވެސް ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އެހެންވެ އެއީ ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށާއި، އެކަމަކު ދާއިމަށް އެކަން އެހެން ކޮށްލަ ކޮށްލަ ތިބުން އެއީ ހައްލެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އެކަން ކަމަށް ރަނގަޅު ހައްލަކީ އެކަމެއްގައި ޒިންމާވާން ޖެހޭ މީހުން ޒިންމާދާރުކުރުވުން ކަމަށާއި، މިހާރު ވެސް އެފަދަ ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ދައުވާކޮށްފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ވެސް ކުރާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް މަސައްކަތް ކުރީ ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައި ހުންނަ އިރުގައި ކަނޑައެޅިގެން ދައުލަތުން އެއްބަސްވުމެއް ބާތިލްކޮށްފައި އޮތީ އެއްބަސްވުމާއި ހިލާފަށް ކަން އެނގޭ މައްސަލަތަކުގައި ދައުލަތް ދިފާއުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އެކަމަށް އެއްބަސްވެ ކޯޓު މަރުހަލާ ތެރޭގައި ދެފަރާތް އެއްބަސްވެވޭ ގޮތަކަށް ދައުލަތަށް އެންމެ ލުއިވާނެ ގޮތަކަށް މައްސަލަތައް ނިންމުމަށް ކަމަށެވެ. އަދި އެގޮތަށް ބައެއް މައްސަލަތައް ނިންމާފައިވާނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ދައުލަތުން ދޭންޖެހޭ އަދަދު ކުޑަކުރެވިފައި ވެސް ހުންނާނެ ކަމަށާއި، އެއީ އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ކުރި ކަންތައްތައް ކަމަށެވެ. އަދި ދެވަނަ ކަމަކަށް މިގޮތަށް ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކާއި ކޯޓުން ބޭރުގައި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލި ކަމަށާއި، އެދުވަހުން ފެށިގެން މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދިޔައީ ކޯޓަށް ނުގޮސް ކޯޓުގެ 3 މަރުހަލާ ކަނޑައްތު ކުރުމަށް ގިނަ ވަގުތުތަކެއް ނަގާނެތީ ދެފަރާތުން ވާހަކަދައްކައިގެން އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވޭ ގޮތަކަށް މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ކަމަށެވެ.

އެކަމަކު އޭގެ ސަބަބުން ސަރުކާރުން މިކަން ކުރަމުން މިދަނީ ކޮރަޕްޝަންގެ ތެރެއިން ކަމަށް ބުނެ ތުހުމަތުތަކެއް އަމާޒުވި ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ހާއްސަކޮށް މަޖިލީހުގެ ވަކިވަކި މެންބަރުންނާއި މުޅި މަޖިލީހުގައި ވެސް މި ވާހަކަ ދައްކަން ފެށުނު ކަމަށާއި، އެއީ ކޮށްގެންވާނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށް މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. މިހެން މިކަން ކުރިމަތިވުމުގެ ސަބަބުން އެއީ ސަރުކާރަށް ކުރިމަތިވި ވަރަށްބޮޑު ގޮންޖެހުމެއް ކަމަށާއި، މީހުންނަށް އަދި ދައުލަތަށް ވެސް ބުރަ ނުވާނެ ގޮތަކަށް މިބާވަތުގެ މައްސަކަތައް ނިންމުމަށް ބުރަވެގެންދިޔަ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
67%
33%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
3 މެއި 2021 | ހޯމަ 08:57
ގުއިއްޒު
ބދަލު ދިނީ ހައްތާވެސް ޅިޔަން ފަހަރިންނަށް ދެއްތޯ.