އެސްޓީއޯ
މި ކުއާޓަރުގައި އެސްޓީއޯއަށް ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 109 މިލިއަން ރުފިޔާ
 
ފައިދާ އިތުރުވީ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު ކުޑަކުރެވުމުން
 
ސިމާހާ ނަސީމް
ކ. މާލެ |
އެސްޓީއޯ

ޓެކްސްއަށް ކެނޑުމަށްފަހު މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ތިން މަސް ދުވަހުގެ ސާފު ފައިދާއަށް 109 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

މިއީ އޭގެ ކުރީ ކުއާޓަރަށް ބަަލާއިރު 18 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ކުރިއެރުމެކެވެ. މީގެ މައިގަޑު ސަބަބަކީ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު ކުޑަކުރެވުމާއި ފައިނޭންސް ކުރުމުގެ ޚަރަދު ކުޑަކުރެވުން ކަމަށް އެސްޓީއޯއިން ބުނެއެވެ.

ނިމިދިޔަ ކުއާޓަރުގައި ކުންފުނީގެ ޖުމްލަ އާމްދަނީއަކީ 2.2 ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. މިއީ އޭގެ ކުރީ ކުއާޓަރަށް ބަލާއިރު 15 އިންސަައްތައިގެ އިތުރުވުމެކެވެ. އާމްދަނީ އިތުރުވުމުގެ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ އެސްޓީއޯއިން ވިއްކި ތެޔޮ 21 އިންސައްތަ އިތުރުވުމެވެ.

އެސްޓީއޯގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި ވަނީ އޭގެ ކުރީ ކުއާޓަރާއި އަޅާބަލާއިރު ގާތްގަނޑަކަށް 10 އިންސައްތަ ދަށްކުރެވިފައި ކަމަށާއި މީގެ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ކުންފުނި ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި އެޅިފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާއި ބޭޑް ޑެޓްސް ޕްރޮވިޝަން ދަށްވެފައިވުން ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

ޓެކްސްއަށް ކެނޑުމުގެ ކުރިން އެސްޓީއޯގެ 2021 ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގެ ފައިދާއަކީ 130 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. މިއީ އޭގެ ކުރީ ކުއާޓަރާއި އަޅާބަލާއިރު 12 އިންސައްތައިގެ އިތުރުވުމެކެވެ.

ފާއިތުވި އަހަރުތަކެކޭ އެއްފަދައިން އެސްޓީއޯއިން އަބަދުވެސް އެންމެ އިސްކަމެއް ދެނީ ތެލުގެ އަގުތައް އެއްވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓުމަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް މެދުކެނޑުމެއްނެތިި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

މި ކުއާޓަރުގައި ބޮޑު އިސްކަމެއް ދީފައިވަނީ ރަމަޟާން މަަހުގައި ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާނެ ތަކެތި އެތެރެކޮށް ހެޔޮއަގެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކަމަށް ވެސް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް