ކ. މާލެ
|
30 އޭޕްރިލް 2021 | ހުކުރު 12:29
ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންތަކެއް
ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންތަކެއް
ވެލާނާ އެއާޕޯޓް
ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން
ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު 383،000ށް ވުރެ މައްޗަށް!
 
ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އެވްރެޖްކޮށް 3,251 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އާދޭ
 
އޭޕްރިލް މަހުގެ އެއް ވަނަ ދުވަހުން 28 ވަނަ ދުވަހަށް 85,060 ފަތުރުވެރިން ވަނީ ރާއްޖެ އައިސްފައި
 
އޭޕްރިލް 28ގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ވަނީ 383,630ށް އަރާފައި

މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު 383،000ށް ވުރެ މައްޗަށް އަރައިފިއެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން އޭޕްރިލް 28ގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ވަނީ 383,630ށް އަރާފައެވެ. މިއީ ފާއިތުވި އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި ރާއްޖެ އައި 382,762 ފަތުރުވެރިންނާ އަޅާބަލާއިރު، 868 ފަތުރުވެރިން އިތުުރު އަދަދެކެވެ.

ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އެވްރެޖްކޮށް 3,251 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް އަންނަ އިރު، އޭޕްރިލް މަހު އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަތުރުވެރިން އެއްދުވަހާ ރާއްޖެ އައިސްފައި ވަނީ މި މަހުގެ ދެ ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެއީ 5,141 ފަތުރުވެރިންނެވެ. ދެ ވަނަ އަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން މި މަހުގެ އެއް ވަނަ ދުވަހު އައިސްފައިވާއިރު، އެއީ 3,994 ފަތުރުވެރިންނެވެ. އަދި އޭޕްރިލް މަހު އެންމެ މަދުން ފަތުރުވެރިން އައިސްފައި ވަނީ 27 ވަަނަ ދުވަހުއެވެ. އެދުވަހު ރާއްޖެ އައިސްފައި ވަނީ 1,629 ފަތުރުވެރިންނެވެ.

އޭޕްރިލް މަހުގެ އެއް ވަނަ ދުވަހުން 28 ވަނަ ދުވަހަށް 85,060 ފަތުރުވެރިން ވަނީ ރާއްޖެ އައިސްފައެވެ. ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބަންދުކޮށްފައި އޮތުމުން ފާއިތުވި އަހަރުގެ އޭޕްރިލް މަހު ރާއްޖެއަށް އެއްވެސް ފަތުރުވެރިއެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ.

މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ތިން މަހު ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދުތަކަށް ބަލާއިރު، ޖެނުއަރީ މަހު 92,103 ފަތުރުވެރިން ވަނީ ރާއްޖެ އައިސްފައެވެ. އަދި ފެބްރުއަރީ މަހު 96,882 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައިސްފައިވާއިރު، މާޗް މަހު ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ 109,585 ފަތުރުވެރިންނެވެ.

މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަތުރުވެރިން އައި 10 ގައުމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އިންޑިއާ، ރަޝިއާ، ޔޫކްރެއިން، ޖަރމަނީ، ކަޒަކިސްތާނު، ރޫމޭނިއާ އަދި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އިތުރުން އެމެރިކާ އާއި ޗެކް ރިޕަބްލިކް އަދި ފްރާންސް އެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ 22.6 އިންސައްތަ އިންޑިއާއިން ހިއްސާކުރާ އިރު، އެގައުމުން 86,127 ފަތުރުވެރިން ވަނީ ރާއްޖެ އައިސްފައެވެ. ނަމަވެސް އިންޑިއާގެ ކޮވިޑް-19 ހާލަތާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށަށް އިންޑިއާގެ ފަތުރުވެރިން އައުން މިހާރު ވަނީ މަނާ ކޮށްފައެވެ.

ރާއްޖެ އަށް ދެ ވަަނަ އަށް އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަތުރުވެރިން އަންނަނީ ރަޝިއާ އިންނެވެ. އެގައުމުން ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ 21.9 އިންސައްތަ ހިއްސާކުރާއިރު، އެއީ 83,443 ފަތުރުވެރިންނެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ޔޫކްރެއިނުން 20,626 ފަތުރުވެރިން، ޖަރުމަނުން 19,889 ފަތުރުވެރިން، ކަޒަކިސްތާން އިން 15,434 ފަތުރުވެރިން އަދި އެމެރިކާއިން 11,512 ފަތުރުވެރިން ވަނީ އޭޕްރިލް 28ގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެ އައިސްފައެވެ. ރޫމޭނިއާ އިން 10,710 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައިސްފައިވާއިރު، އިނގިރޭސިވިލާތުން އައިސްފައި ވަނީ 10,666 ފަތުރުވެރިންނެވެ. އަދި ޗެކް ރިޕަބްލިކުން 9,092 ފަތުރުވެރިންނާއި ފްރާންސުން 8,776 ފަތުރުވެރިން މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ އައިސްފައިވެއެވެ.

ބޮޑެތި ގިނަ މާކެޓްތަކުން އަދި ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރަން ފަށާފައި ނުވި ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ދަނީ އެއް ދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް ކުރިއަރަމުންނެވެ. އެގޮތުން ކަޒަކިސްތާން އާއި ޔޫކްރެއިނަކީ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ދެ މާކެޓެވެ. 2020 ވަނަ އަހަރު ކަޒަކިސްތާނުން ރާއްޖެ އައިސްފައި ވަނީ 2,771 ފަތުރުވެރިންނެވެ. ނަމަވެސް މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން ރާއްޖެ އަށް 15,434 ފަތުރުވެރިން ވަނީ އައިސްފައެވެ. އެއީ 457 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެކެވެ. ފާއިތުވި އަހަރު ޔޫކްރެއިނުން 4,555 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައިސްފައިވާއިރު، މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް އެގައުމުން ރާއްޖެ އައި 20,626 ފަތުރުވެރިންނާއި އެކު އެގައުމުން ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ވަނީ 352.8 އިންސައްތަ ކުރިއަށް ޖެހިލާފައެވެ.

ފާއިތުވި އަހަރުގެ މާރޗް 27 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބަންދުކުރުމަށްފަހު ޖުލައި 15 ވަނަ ދުވަހު ބޯޑަރު އަލުން ހުޅުވާލިއިރު، ރާއްޖެއަކީ ފަތުރުވެރިންނަށް ރައްކާތެރި މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި ކަށަވަރުކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. އެގޮތުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތައް ވެކްސިނޭޓްކޮށް ރާއްޖެ އަކީ ދުނިޔޭގެ ފުރަތަމަ ފުލީ ވެކްސިނޭޓެޑް ޓޫރިޒަމް ޑެސްޓިނޭޝަންގެ ގޮތުގައި ހެދުމަށް " އައި އޭމް ވެކްސިނޭޓެޑް" ކެމްޕެއިން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ އާއި މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަނުން ވަނީ ފަށާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް