ކ. މާލެ
|
29 އޭޕްރިލް 2021 | ބުރާސްފަތި 15:31
އާދަމް ޝަރީފް - މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު
އާދަމް ޝަރީފް - މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު
މަޖިލިސް
ރައީސްގެ ކައިވެނި ފުޅަށް މެމްބަރު ހަޖޫޖެހުން
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ކައިވެނިފުޅަށް މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަޖޫޖަހައިފި
 
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި މައިމޫނާ އުޅުއްވަނީ ކައިވެނި ބައްލަވައިގެން ނޫންކަމަށް
 
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުރައްވަން ގާނޫނު އަސާސީގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންކަން މައިމޫނާ ކުރައްވާކަށް ނުޖެހޭނެ ކަމަށް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހާއި، އެޗްޕީއޭގެ ޑިރެކްޓަރ މައިމޫނާ އަބޫބަކުރު ކައިވެނި ކޮށްގެން އުޅޭކަމެއް ނުދެނަހުރީމޭ ވިދާޅުވެ، ރައީސްގެ ކައިވެނިފުޅަށް މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަޖޫޖަހައިފިއެވެ.

އާންމު ސިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީން ނިންމި ނިންމުމަށް ބަހުސް ކުރައްވަމުން މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފު ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި މައިމޫނާ އުޅުއްވަނީ ކައިވެނި ބައްލަވައިގެން ނޫންކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުރައްވަން ގާނޫނު އަސާސީގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންކަން މައިމޫނާ ކުރައްވަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއާއެކު މެމްބަރުން ނިިޒާމީ ނުކުތައްތައް ނަންގަވައި ޝަރީފަށް ރައްދު ދެއްވިއެވެ. އެންމެފަހުން ރިޔާސަތުން އެއަށް ޖަވާބު ދެއްވިއެވެ. ރިޔާސަތުގައި އިންނެވި މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، ރައީސް ކައިވެނި ބައްލަވައިގެން އުޅުއްވަނީ ކޮންބޭފުޅަކާކަން އެމަނިކުފާނަށް ވަރަށް ސާފު ކަމަށެވެ. ރައީސް ކައިވެނި ބައްލަވައިގެން އުޅުއްވަނީ އެމަނިކުފާނުގެ ދައްތައާ ކަމަށެވެ.

ސިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިޢުލާންކުރުމުގެ ބާރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދޭގޮތަށް ބިލުގައި ހިމަނާފައިވާ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ، ޢާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތަކީ، ކަމާގުޅުންހުރި މިނިސްޓަރު އިޢުލާންކުރާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތެއްގެ ބަދަލުގައި، ޤާނޫނު އަސާސީގެ 253 ވަނަ މާއްދާއިން އެއީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރެއްކަމަށްވާތީ، އެ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، އެއީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިޢުލާންކުރައްވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމުގެ ގޮތުންކަމަށް ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ކޮމިޓީ ރިިޕޯޓުގައި ގާނޫނަށް ގެންނަން ހުށަހަޅާ އިސްލާހުތައް ހިމަނާފައިވެއެވެ. އެންމެ ބޮޑު އިސްލާހެއްގެ ގޮތުގައި ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފައިވަނީ، ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކުރުމުގެ ބާރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ދިނުމަށެވެ.

ކޮމިޓީން ގެނެސްފައިވާ އިސްލާހު ގައި ބުނެފައިވަނީ ޢާންމު ޞިއްޙަތަށް ނުރައްކާތެރި ބަލިމަޑުކަމެއް ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަޙައްދެއްގައި ނުވަތަ ކަނޑައެޅޭ ވަކި ސަރަޙައްދުތަކެއްގައި، ޢާންމު ޞިއްޙަތަށް ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިޢުލާންކުރުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ކަމުގައެވެ. އަދި އާންމު ޞިއްޙަތަށް ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތެއް ކުރިމަތިވެއްޖެކަމަށް އެކަށީގެންވާ ހެކީގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ފެނިއްޖެނަމަ، އޭނާ އެކަން ވަޒީރަށް އަންގައި، އެކަމުގެ ލަފާ ވަޒީރަށް ދިނުމަށްފަހު އެކަން ލަސްނުކޮށް ވަޒީރު ރައީސަށް އެކަން ހުށަހަޅަންޖެހޭކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
18%
16%
5%
42%
15%
4%
ކޮމެންޓް