ވެލެންސިއާ އާއި އީގަލްސްގެ މެޗު
އީގަލްސްގެ އަސްލު މަގާމަށް ގެންދަން ބޭނުންވޭ: ޝާޒްލީ
 
ވެލެންސިއާ ބަލިކޮށްގެން އީގަލްސްއަށް ތިންވަނައަށް އެރޭނެ
 
ވެލެންސިއާ އާއި އީގަލްސްގެ މެޗު ފަށާނީ ބުދަ ދުވަހުގެރޭ 22:00 ގައި
ކ. މާލެ |
ކުލަބު އީގަލްސްގެ ކޯޗު މުޙައްމަދު ޝާޒްލީ (ޝާޒް)
އެފްއޭއެމް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ދަށް ނަތީޖާތަކެއް ނެރެފައިވީ ނަމަވެސް، ކުއަށް ހުރި މެޗުތަކުން ކާމިޔާބު ހޯދައި، ކުލަބު އީގަލްސްގެ އަސްލު މަގާމަށް ގެންދަން ބޭނުންވާ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މުޙައްމަދު ޝާޒްލީ (ޝާޒް) ބުނެފިއެވެ.

މި ސީޒަނަށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބާއެކު ނުކުތް ޝާޒްލީ އީގަލްސްއާ ހަވާލުވީ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ފަހުކޮޅެވެ. އޭރު އީގަލްސް އޮތީ ތާވަލުގެ ފުލުން ދެވަނައިގައެވެ. އެކަމަކު ޝާޒްލީއާއެކު އީގަލްސްއިން ކުޅުން ރަނގަޅުކޮށްފައިވާއިރު، އެންމެ ފަހުން ޓީސީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް އީގަލްސް މިހާރު އޮތީ ތާވަލުގެ ހަތަރުވަނައިގައެވެ.

ލީގުގައި ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ކުލަބު ވެލެންސިއާއާ ދެކޮޅަށް ނުކުތުމުގެ ކުރިން އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަމުން ޝާޒްލީ ބުނީ އީގަލްސްއިން މިދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ނެރެފައިވާ ނަތީޖާތަކަށް ބަލާއިރު، އެ ޓީމުގެ މެނޭޖުމަންޓުން ދީފައިވާ ޓާގެޓް ކަމަށްވާ ގަދަ ހަޔަކަށްވުރެ މައްޗަށް ދާން އެ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންގެ އިތުރުން އޭނާވެސް ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ.

ވެލެންސިއާއާ ބެހޭ ގޮތުން ޝާޒްލީ ބުނީ އެ ޓީމަކީ ލީގުގައި ނަތީޖާ ނެރެމަށް ބަލާއިރު ތަފާތު ދައްކާފައިވާ ޓީމެއް ކަމަށެވެ. އަދި ކޮންމެ ގޮތަކަށް މެޗުގެ އޮއިވަރު ދިޔަކަމުގައި ވިޔަސް، ވެލެންސިއާގައި ތިބި ސީނިއާ ކުޅުންތެރިންގެ ބޭނުން އެޓީމުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ހިފާ ކަމަށާއި، އެކަމަށް އީގަލްސްއިން ސަމާލުވާން ޖެހޭ ކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އީގަލްސް މެޗުގެ ކުރިން ވެލެންސިއާގެ ކޯޗު މުޙައްމަދު އާތިފް (އާތީ) ބުނީ އެންމެ ފަހުން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ (ޔޫވީ) އާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ބަލިވެ ލީގު ހޯދުމުގެ އަމިއްލަ ބާރު ވެލެންސިއާއަށް މިހާރު ގެއްލިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ވެލެންސިއާއިން މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ ލީގުގެ ދެވަނަ ކަށަވަރުކުރުމަށް ކަމަށްވެސް ބުންޏެވެ.

ވެލެންސިއާއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަ އީގަލްސްއަށް ތާރީފުކުރަމުން އާތީ ބުނީ އީގަލްސްއަކީ ގިނަ ދުވަސްތަކަކުން ބިނާ ކޮށްފައިވާ ޓީމެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެގޮތަށް ވިސްނާއިރު އީގަލްސްއަކީ ވެލެންސިއާއިން ކުރިމަތިލާނެ އެންމެ އުނދަގޫ އެއް ޓީމު ކަމަށްވެސް ބުންޏެވެ. އާތީ ބުނީ މި މެޗަށް ނުކުންނައިރު އޮތް އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ވެލެންސިއާގެ އަރިމައްޗަށް ކުޅޭ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން ހުސެއިން ނިޔާޒް މުޙައްމަދު (ބޮކުރީ) އާއި އަބްދުﷲ މިދުހަތު ފަހުމީ (ބިޗަޑް)، މި ދެ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން ކުޅުންތެރިއަކު އަނިޔާއިން ސަލާމަތްވެ ކުޅެވޭނެކަން ޔަގީންވުން ކަމަށެވެ.

އީގަލްސްއާ ދެކޮޅަށް ވެލެންސިއާ ނުކުންނައިރު، އެ ޓީމު އޮތީ ތާވަލުގެ ދެވަނައިގައި ކުޅުނު 13 މެޗުން ލިބުނު 24 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ތާވަލުގެ ތިންވަނައިގައި އޮތް ދަ ގްރާންޑޭ ސްޕޯޓްސް ކުލަބަށް 14 މެޗުން 19 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު، އީގަލްސް އޮތީ ތާވަލުގެ ހަތަރުވަނައިގައި 12 މެޗުން 16 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. އެހެންކަމުން ވެލެންސިއާ ބަލިކޮށްގެން ތާވަލުގެ ތިންވަނައަށް އެރުމުގެ ފުރުސަތު އީގަލްސްއަށް އެބައޮތެވެ.

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވެލެންސިއާ އާއި އީގަލްސް ބައްދަލުކުރާ މެޗު ފަށާނީ ބުދަ ދުވަހުގެރޭ 22:00 ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved