ކ. މާލެ
|
25 އޭޕްރިލް 2021 | އާދީއްތަ 19:40
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލުގެ އޮފީސް ޓޭޕް ބޯލް ކްރިކެޓް މުބާރާތުގެ ތެރެއިން
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލުގެ އޮފީސް ޓޭޕް ބޯލް ކްރިކެޓް މުބާރާތުގެ ތެރެއިން
ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލް
ކްރިކެޓް ކާނިވަލް: އޮފީސް މުބާރާތުގެ ކުޅުން ފަށައިފި
 
ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާ އާއި މީރާ ވަނީ އެއްވަރުވެފައި
 
މަޖިލިސް އަތުން އިމިގްރޭޝަން މޮޅުވީ 20 ލަނޑުން

މާލޭ ސްޕޯޓްސް ކުލަބާއި ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލުގެ އޮފީސް ޓޭޕް ބޯލް މުބާރާތުގެ ކުޅުން ފަށައިފިއެވެ.

ކްރިކެޓް ކާނިވަލަކީ ރަމަޟާން މަހުގައި ކުރިއަށްގެންދާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކުޅިވަރު ހަރަކާތެވެ. އެގޮތުން މި ކާނިވަލުގައި ތިން މުބާރާތެއް ކުޅެއެވެ. އެއީ އޯޕަން ޓޭޕް ބޯލް ކްރިކެޓް މުބާރާތާއި، ކުންފުނިތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ ކޮމްޕެނީ ޓޭޕް ބޯލް ކްރިކެޓް މުބާރާތާއި، ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުގެ މެދުގައި ބާއްވާ އޮފީސް ޓޭޕް ބޯލް ކްރިކެޓް މުބާރާތެވެ.

މީގެ ކުރިން އޯޕަން މުބާރާތުގެ ކުޅުން ނިމިފައިވާއިރު، އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ވަނީ އޮފީސް މުބާރާތުގެ ކުޅުން ފަށާފައެވެ. މި މުބާރާތުގެ ކުޅުން އެކުވެނި ކްރިކެޓް ދަނޑުގައި ކުރިއަށްދާއިރު، މުބާރާތުގައި ހަ ޓީމެއް ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. ދެ ގްރޫޕަކަށް ބަހާލައިގެން މި މުބާރާތުގެ ކުޅުން ކުރިއަށްގެންދާއިރު، ގްރޫޕް އޭގައި ހިމެނެނީ ޝުގަ ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާ އާއި، މީރާ އަދި ކަސްޓަމްސްއެވެ. އަދި ގްރޫޕް ބީގައި ހިމެނެނީ ކުލަބު އިމިގްރޭޝަނާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އަދި އެމްއެމްއޭއެވެ.

Advertisement

މި މުބާރާތުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބައްދަލުކޮށްފައިވަނީ ގްރޫޕް އޭގައި ހިމެނޭ ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާ އާއި މީރާއެވެ. މި މެޗު ނިމުނީ ދެ ޓީމު އެއްވަރުވެގެންނެވެ. އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުގައި ގުރު ދިމާވުމުން ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން ކުޅެން އަރައި ހަތަރު ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން ހެދުނީ 87 ލަނޑެވެ. ޖަވާބުގައި މީރާ ކުޅެން އަރައި އަށް އޯވަރު ހަމަވިއިރު ފަސް ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން ހެދިފައިވަނީ 87 ލަނޑެވެ.

މީގެ އިތުރުން އާދީއްތަ ދުވަހު ކުޅުނު ދެވަނަ މެޗުން ގްރޫޕް ބީގައި ހިމެނޭ އިމިގްރޭޝަން ވަނީ މަޖިލިސް އަތުން 20 ލަނޑުން މޮޅުވެފައެވެ. މި މެޗުގެ ގުރު ދިމާވުމުން އިމިގްރޭޝަން ކުޅެން އަރައި އަށް އޯވަރު ހަމަވިއިރު ހަތަރު ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން ވަނީ 78 ލަނޑު ހަދާފައެވެ. ޖަވާބުގައި މަޖިލިސް ޓީމު ކުޅެން އަރައި އަށް އޯވަރު ހަމަވިއިރު ހަތަރު ކުޅުންތެރިން ނުބައިގެން ހެދިފައިވަނީ 58 ލަނޑެވެ.

އޮފީސް ޓޭޕް ބޯލް މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗު އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކުޅޭއިރު، ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ހޯމަ ދުވަހުވެސް ދެ މެޗު ކުޅުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ފުރަތަމަ މެޗުގައި ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާއި ކަސްޓަމްސް ބައްދަލުކުރާއިރު، ދެވަނަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ އެމްއެމްއޭ އާއި އިމިގްރޭޝަނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް